kanał rss
Metka i dziennik zmian

Dotyczy: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji p.n.: „Instalacja rezerwowych systemów magazynowych obejmująca: budowę budynku podgrzewaczy wody, budowę fundamentów i montaż nowych zbiorników technologicznych (ciekłego azotu, ciekłego tlenu i olej opałowy), budowę fundamentów dla nowych kontenerów rozdzielni elektrycznej, agregatu prądotwórczego i szaf sterowniczych, budowę estakad i nadbudowę istniejącej estakady, budowę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, przebudowę dróg wewnętrznych, budowę placów montażowych”, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji rozdziału powietrza ASU 5 na potrzeby zaopatrywania huty ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie”, na działkach nr 56, 1/138, 1/147, 1/248, 1/250, 1/143 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

 „Budowa stacji redukcyjnej gazu o przepustowości Q=25.000m3/h MOP=5,5MPa wraz z infrastrukturą techniczną w tym: odcinkiem gazociągu wysokiego ciśnienia DN150, stacją redukcyjną gazu o przepustowości Q=25.000m3/h, odcinkiem wylotowego gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN250 wraz z zespołem zaporowo-upustowym, kotłowni, utwardzeniem ciągów komunikacyjnych, odcinkiem instalacji elektrycznej i telemetrycznej do zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi stacji gazowej, i instalacją oświetleniowa wraz z słupami oświetleniowymi na części działki nr 1/626 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w Krakowie”.

 

 

 

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie: wykonania nowej więźby dachowej, podniesienia poziomu kalenicy, zmiany kąta nachylenia połaci dachowych na 35°, wykonania nowych stropów oraz biegów klatki schodowej, dobudowy zewnętrznego dźwigu osobowego od strony podwórza oraz związaną z tym przebudową elewacji podwórza, wykonania podcienia wejściowego i otworu drzwiowego od strony podwórza oraz zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną, przebudowy istniejącej instalacji: elektrycznej, wod.-kan., budowy nowej instalacji: elektrycznej, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej oraz likwidacji instalacji gazowej, budowy wymiennikowni zewnętrznej - na dz. nr 359 obr. 13 Podgórze przy ul. Zamoyskiego 5 w Krakowie wraz z nadbudową kominów w sąsiednim budynku mieszkalnym na dz. nr 360 obr. 13 Podgórze przy ul. Zamoyskiego 7 w Krakowie”.

 

 

 

Metka i dziennik zmian

Postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z nieruchomości przy ul. ul. Białoprądnicka 10 dz. nr 584/2 obr. 42 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak WS-05.6131.1.393.2018.SM zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew z terenu ul. Siewna 21 dz. nr 1181/12 obr. 43 Krowodrza, ul. Pachońskiego 32A dz. nr 1178/13 obr. 43 Krowodrza, ul. Bursztynowa 1 dz. 1179/10 obr. 43 Krowodrza.