kanał rss
Metka i dziennik zmian

"Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, naziemnymi stanowiskami postojowymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Karola Bunscha w Krakowie"- wariant 2.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

"Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, naziemnymi stanowiskami postojowymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Karola Bunscha w Krakowie"- wariant 1 .

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Na Szaniec 14 - dz. nr 183/19 obr. 16 Śródmieście

Metka i dziennik zmian

Przypomina się właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji.

Metka i dziennik zmian
2018-10-18 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 18 października 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A".

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oraz sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 56/17, 56/56, 56/57, 56/39, 56/61 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze w rejonie ul. Aleksandry w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Widok 16 - dz. nr 183/27 obr. 16 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną na działkach nr 149/5, 149/6, 149/7 obręb 34 Podgórze, budowa zjazdu z działki drogowej nr 149/11 obręb 34 Podgórze wraz z budową chodnika i przebudową skarpy na działce nr 149/11 obręb 34 Podgórze, przebudową chodnika na działce nr 149/16 obręb 34 Podgórze, rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr 149/11, 149/19, 173/1 obręb 34 Podgórze, przy ul. Raciborskiej w Krakowie,”