kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego.

Metka i dziennik zmian

Otwarte konkursy ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” i „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa odcinka sieci kablowo - napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej oraz dwóch odcinków linii kablowej SN zakończonych zestawami złączowo - pomiarowymi ZZP w km 13,38 – 13,70 linii kolejowej nr 100 do zasilania pompowni w km 4,308 linii kolejowej nr 91 oraz szafy REOR8-złacze ZKP12 w km 4,520 linii kolejowej nr 91 w związku z remontem linii kolejowej nr 91 Kraków Gł. Osobowy – Medyka, w ramach zadania: Budowa nowej stacji transformatorowej STS-11, linia kolejowa nr 94 na odcinku Kraków Łobzów – Rudzice, na działce nr 288 obr. 52, jedn. ewid. Podgórze

Metka i dziennik zmian

budynek mieszkalno – usługowy z garażem wbudowanym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznymi i słaboprądowymi, wentylacji mechanicznej, c.o., wewnętrzne drogi dojazdowe i miejsca postojowe, instalacjami zewnętrznymi na działce: oświetlenie terenu, odwodnienie terenu (odwodnienie układu drogowego) z separatorami do ostatniej studzienki na działce, kanalizacja sanitarna do ostatniej studzienki na działce, zieleń urządzoną, zlokalizowany przy ul. Ślicznej 36, na działce 524/39 obr.4 Kraków – Śródmieście

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 249 obr. 29 Nowa Huta, 95/2 obr. 30 Nowa Huta przy ul. Zakępie w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej ø 150 żeliwo sferoidalne w ul. Korepty w Krakowie, na dz. nr 547/25 obr. 100, j. ewid. Podgórze