kanał rss
Metka i dziennik zmian

Wygaszenie decyzji Nr AU-2/7331/579/08 z dnia 19.02.2008 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa poddasza nieużytkowego budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne oraz budowa zewnętrznej windy osobowej na dz. nr 127/1 obr. 3 Śródmieście przy ul. Stradomskiej 15 w Krakowie oraz realizacją infrastruktury technicznej na dz. nr 127/1, 165/1, 165/2 obr. 3 Śródmieście ”, znak sprawy AU-02-3.AGO.7331-3380/06

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 4/7 i 22/1 obr. 11 Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ul. Cegielniana dz. nr 359/4, 402/1, 403/1, 403/3, 406, 414/1 obr. 32 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Bojki 3 dz. nr 426/2 obr. 63 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian
2018-11-19 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 listopada do 17 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 360, 785, 760 obr. 11 Krowodrza przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Telimeny w Krakowie, na działkach nr 125, 126/1, 126/2, 127, 129, 130, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 154/1, 155/5, 158/23, 169/27, 169/28, 169/47, 169/49 obr.56 Podgórze”.