Do zakresu działania Zespołu należy akceptacja proponowanej gospodarki zielenią lub formułowanie zaleceń i uwag do opracowywanych w Urzędzie Miasta Krakowa decyzji w ramach postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz z uwzględnieniem kompensacji przyrodniczej.


Skład Zespołu:

Przewodniczący:

 

Elżbieta Koterba - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Krakowa.

 

Członkowie Zespołu:

 

1. Przedstawiciele następujących komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

 

a) Główny Architekt Miasta;

b) Miejski Konserwator Zabytków;

c) Miejski Architekt Krajobrazu;

d) Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska;

e) Kierownik Referatu Ochrony Zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska;

f) Pracownik merytoryczny Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków;

g) Pracownicy merytoryczni Referatu Ochrony Zieleni wskazani przez Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska;

h) Pracownik merytoryczny Referatu Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt Wydziału Kształtowania Środowiska;

i) Pracownik merytoryczny Referatu Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska;

j) Przedstawiciel Rady Miasta Krakowa.

 

2. Zespół konsultantów:

 

a) przedstawiciele ośrodków akademickich z dziedziny:

- architektury krajobrazu,

- ochrony gatunkowej,

- leśnictwa i dendrologii;

b) przedstawiciele organizacji społecznych z zakresu:

- ekologii,

- ornitologii,

- projektowania i urządzania terenów zielonych.