W dniu 4 lipca 2016 r. Zarządzeniem Nr 1753/2016 Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. ochrony zieleni.

 

 

Do zakresu działania Zespołu należy akceptacja proponowanej gospodarki zielenią lub formułowanie zaleceń i uwag do opracowywanych w Urzędzie Miasta Krakowa decyzji w ramach postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz z uwzględnieniem kompensacji przyrodniczej.


Skład Zespołu:

 

Przewodniczący:

 

Elżbieta Koterba - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Krakowa.

 

 

Członkowie Zespołu:

  1.  Przedstawiciele następujących komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

a) Główny Architekt Miasta;

b) Miejski Konserwator Zabytków;

c) Miejski Architekt Krajobrazu;

d) Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska;

e) Kierownik Referatu do spraw ochrony zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska;

f) Pracownik merytoryczny Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków;

g) Pracownicy merytoryczni Referatu do spraw ochrony zieleni wskazani przez Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska;

h) Pracownik merytoryczny Referatu do spraw przyrody, rolnictwa, leśnictwa i zwierząt Wydziału Kształtowania Środowiska;

 

    2. Zespół Ekspertów:

 

a) Ekspert zewnętrzny z Politechniki Krakowskiej;

b) Ekspert zewnętrzny z Uniwersytetu Rolniczego;

c) Przedstawiciel Towarzystwa Ochrony Przyrody;

d) Przedstawiciel Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.