BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 22 Sep 18 19:14:30 +0200 Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98972 Thu, 13 Sep 18 14:08:43 +0200 Dobry Start - 300+ - przyjmowanie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100290 Tue, 04 Sep 18 08:45:34 +0200 Informacja dotycząca przedłużania kart KKR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100204 Wed, 25 Jul 18 15:30:09 +0200 Bezpłatne znakowanie psów. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100167 Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.

]]>
Mon, 13 Aug 18 14:10:49 +0200
Świadczenie Dobry start (300+) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98873 Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

]]>
Fri, 13 Jul 18 12:59:14 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 3/2018 z dnia 05.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96368 Fri, 06 Apr 18 11:01:01 +0200 Odstrzał sanitarny dzików http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98848 Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Thu, 14 Jun 18 15:16:13 +0200
Nowy okres świadczeniowy 2018/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98965 Świadczenie wychowawcze 500+

]]>
Tue, 19 Jun 18 12:18:55 +0200
Dobry start 300+ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99046 Thu, 21 Jun 18 08:09:37 +0200 NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100166 Mon, 27 Aug 18 08:41:13 +0200 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT WYKUPU TZW. „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100496 Fri, 03 Aug 18 10:08:37 +0200 XVII edycja Programu Pomocy Lokatorom http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100550 Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Gmina Miejska Kraków organizuje XVII edycję Programu Pomocy Lokatorom

]]>
Tue, 07 Aug 18 14:25:43 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101547 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASTOWSKA II" - Termin składania wniosków do dnia 15 listopada 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 07 Sep 18 12:16:37 +0200
CXII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101631 Informuję, że została zwołana CXII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla wręczenia Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz dla wręczenia Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” ruchowi Komitetów Obywatelskich w Krakowie. Uroczysta sesja odbędzie się 3 października 2018 roku o godzinie 13.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

]]>
Tue, 11 Sep 18 07:23:16 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101584 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 września do 8 października 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Sep 18 11:07:46 +0200
Gmina Miejska Kraków ogłasza Konkurs Ofert uzupełniający wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w roku 2018. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101583 Tue, 11 Sep 18 10:11:30 +0200 Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101619 Tue, 11 Sep 18 10:20:09 +0200 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101640 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

]]>
Tue, 11 Sep 18 14:02:02 +0200
Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - 27 września do 6 października 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101674 Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 27 września do 6 października 2018 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

]]>
Wed, 12 Sep 18 11:25:53 +0200
Spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o charakterze konsultacyjno-informacyjnym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101710 Thu, 13 Sep 18 11:42:10 +0200 Unieważnienie III etapu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Fundusz wkładu własnego” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101749 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że zarządzeniem nr 2333/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2018 r. unieważniony został III etap otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Fundusz wkładu własnego".

]]>
Fri, 14 Sep 18 11:54:32 +0200
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101721 W dniu 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 5 uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły w treści komunikatu - link w tytule powyżej.

]]>
Fri, 14 Sep 18 14:17:57 +0200
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22 wrzesień 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101778 Kampania EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU (ETZT) – to inicjatywa Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu.

Kampania trwa od 16 do 22 września każdego roku. W ramach tej kampanii obchodzimy, 22 września Europejski Dzień bez Samochodu (ADbS).

]]>
Mon, 17 Sep 18 09:04:01 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101797 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 września do 6 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 17 Sep 18 10:29:44 +0200
Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkohowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101795 Wed, 19 Sep 18 14:29:36 +0200 sesja RMK CXI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101829 Informuję, że została zwołana CXI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 26 września 2018 roku o godzinie 10:00, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 18 Sep 18 11:14:51 +0200
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie:działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych, pn: „Fundusz wkładu własnego” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101844 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI

KONKURSOWEJ na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn: „Fundusz wkładu własnego”

]]>
Wed, 19 Sep 18 11:50:11 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101905 Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE" oraz prognozy oddziaływania na środowisko (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Thu, 20 Sep 18 13:18:38 +0200
W sobotę 22 września 2018 r. - darmowy przejazd komunikacją miejską w Krakowie! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101911 Thu, 20 Sep 18 14:21:31 +0200 Ogłoszenie o przetargu na uzyskanie 36 uprawnień do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101912 Fri, 21 Sep 18 08:38:12 +0200 III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101919 24 września 2018 roku (poniedziałek), w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się konferencja: „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity”.

]]>
Fri, 21 Sep 18 08:50:00 +0200
Informacja Wojewody Małopolskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101939 Wojewoda Małopolski informuje o możliwości wpisania na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 480/2017 z 8 listopada 2017 r., Procedura wpisu na listę biegłych i powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego.

]]>
Fri, 21 Sep 18 13:06:32 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101940 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" oraz prognozy oddziaływania na środowisko (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Fri, 21 Sep 18 12:53:08 +0200
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101936 Z dniem 22 września 2018 r. wchodzi w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Fri, 21 Sep 18 12:54:01 +0200