BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 21 Jul 18 17:06:32 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100088 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie, na działkach nr 204/6, 204/7, 204/8, 204/9, 205 obr. 40 Podgórze”.

]]>
Fri, 20 Jul 18 15:06:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Tadeusza Stryjeńskiego, Kraków / 332/1, 332/3, 333, obr. 100; jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100087 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 20 Jul 18 14:28:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Domowa na dz. nr 126/2, 421 obr. 41, j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100086 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Jul 18 13:31:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Domowa na dz. nr 126/2, 126/1, 421 obr. 41, j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100085 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Jul 18 13:30:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czerwone Maki, ul. Karola Bunscha na dz. nr 376/1, 377, 378, 381/7, 384, 385, 386, 391, obr. 41, j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100084 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Jul 18 13:27:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Jana Piltza i ul. Tymotkowej na dz. nr 214/4, 200/1, 101/8, 104, 224, 98, 204, j. ewid. Podgórze, obr. 42. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100082 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Jul 18 13:25:39 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew z terenu ul. Królowej Jadwigi 314 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100080 Fri, 20 Jul 18 12:47:19 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miata Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa stacji paliw u zbiegu ulic Kamieńskiego i W. Sławka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100079 Fri, 20 Jul 18 12:38:05 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100074 „Przebudowa i budowa sieci energetycznych SN 15kV i nN 0,4 kV na działkach nr 1/14, 1/20, 22/5, 22/1, 4/15, 4/4, 3/4, 3/5, 3/7, 3/3, 3/9, 3/8, 3/6, 1/12, 1/17, 1/18, 1/19, 1/11, 2/5, 2/6 obr. 6 Nowa Huta przy Alei Bora Komorowskiego i ul. Dobrego Pasterza w Krakowie”

]]>
Fri, 20 Jul 18 10:46:37 +0200
Odwołanie od decyzji nr 1167/6740.1/2018 znak sprawy: AU-01-1.6740.1.522.2018. EKO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100072 Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z instalacjami wew.: wod. –kan., c.o., elektryczną, teletechniczną, wentylacji mechanicznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej i sanitarnej, rozbiórka i budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego i rozbiórka nawierzchni utwardzonej oraz budowa drogi wewnętrznej, rampy, chodników, miejsc postojowych i małej architektury, zlokalizowana przy ul. Kłosowskiego w Krakowie, na działce 296 obr.7 Kraków – Nowa Huta.

]]>
Fri, 20 Jul 18 10:14:08 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100069 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 30 lipca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 20 Jul 18 08:27:45 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100070 ROZPATRZENIE UWAG złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RODZINNEJ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Fri, 20 Jul 18 08:26:40 +0200
Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100067 Fri, 20 Jul 18 07:03:47 +0200 Wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100066 Fri, 20 Jul 18 06:56:25 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa do wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- rozbudowa hal magazynowych, ul. Łowińskiego 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100049 Fri, 20 Jul 18 12:49:31 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa garaży podziemnych i naziemnych parkingów przy ul. Pachońskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100064 Fri, 20 Jul 18 09:28:41 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja nr 21/6743.7/2018 / ul. Kantorowicka / dz. nr 419/47, obr. 3, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100065 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Jul 18 15:08:18 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa zespołu budynków mieszkalno-biurowo-usługowych przy ul. Fabrycznej i al. Pokoju w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100051 Thu, 19 Jul 18 14:53:38 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100062 „Budowa włączenia drogi gminnej do ul. Śliwiaka w Krakowie wraz z budową sieci: kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego i zasilania sygnalizacji świetlnej na działkach nr 376/11, 376/12, 376/14, 376/15, 376/16 obr. 106 Podgórze”.

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:31:09 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Isep dz.29/9,29/6,29/7,29/8 obr.57 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100061 Budowa siieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:28:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Prandoty dz.139,140,141/3,141/9 obr.7 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100059 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:24:10 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100058 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej dn 100 na działkach nr 400, 377/4, 399/4 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie”

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:22:05 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Prandoty dz.140,141/3,141/9,134/2 obr.7 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100056 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:20:22 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100057 „Budowa stacji bazowej transmisji danych nr BT-26992 „KRAKÓW PLAZA DWA” na dachu budynku handlowo-usługowego na działkach nr 3/12, 3/13, 3/14, 4 obr. 53 Nowa Huta przy ul. Al. Pokoju 57 w Krakowie”

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:19:41 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100055 „Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH” na działkach nr 699/18, 700/1 obr. 4 Krowodrza przy ul. Reymonta w Krakowie”

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:17:05 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Królowej Jadwigii dz.211/1 obr.11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100053 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:14:57 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa dwóch hal magazynowych ul. Łowińskiego 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100050 Thu, 19 Jul 18 13:51:28 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 8, jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100045 Thu, 19 Jul 18 11:55:06 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 7, jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100044 Thu, 19 Jul 18 11:51:18 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 10, jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100043 Thu, 19 Jul 18 11:49:13 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (wg.zał)dla obrębu 54, jedn. ewid. Nowa Huta w związku z pracą geodezyjną nr.GD_13_6640_4386_2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100042 Thu, 19 Jul 18 11:46:59 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100040 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 lipca do 17 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Thu, 19 Jul 18 10:47:47 +0200
ZAWIADOMIENIE (uzupełniające) o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100037 „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, w tym jednego 1 - segmentowego, jednego z trzema segmentami połączonymi wspólnym garażem podziemnym i jednego czterema segmentami połączonymi wspólnym garażem podziemnym wraz z naziemnymi miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną i wjazdem na działkach nr 330/34, 330/35, 330/36, 330/37, 330/40, 330/41, 271/2 obr. 5 Krowodrza, a w zakresie infrastruktury i wjazdu na działkach nr 330/3, 194/20, 343/7, 330/38, 330/39, 330/42, 186/3, 364, 330/44, 166/20 obr. 5'Krowodrza przy ul. Przybyszewskiego w Krakowie - ETAP 1 - obejmujący budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 składającego się z 4 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego i budynku nr 4 składającego się z 3 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod -kan, c.o, wentylacją mechaniczną i oddymianiem garaży, elektryczną i teletechniczną, wjazdem oraz drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi naziemnymi, wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gruncie, przebudową kabla energetycznego sieci SN oraz likwidacją nieczynnych wewnętrznych instalacji na działkach 271/2, 330/37, 330/34, 330/40, 330/41 obr. 5 Krowodrza”.

]]>
Thu, 19 Jul 18 08:47:24 +0200
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100036 „Budowa Trasy „Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap II: budowa odcinka od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej"

]]>
Thu, 19 Jul 18 08:25:47 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100033 „Budowa budynku przedszkola samorządowego nr 25 wraz z wewnętrznymi instalacjami, budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingów, placu zabaw, śmietnika, zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Stawowej 179 w Krakowie, na działce nr 775/1 obr. 34 Krowodrza”

]]>
Wed, 18 Jul 18 15:12:01 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100031 „Przebudowa i rozbudowa Budynku Szpitalnego nr 5A położonego na terenie kompleksu szpitalno – parkowego przy ul. dr. J. Babińskiego 29 w Krakowie wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 1/31 obr.70 Podgórze”

 

]]>
Wed, 18 Jul 18 15:02:31 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100030 „Budowa miejskiej sieci wodociągowej ø300 mm żel. sfer. w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej na terenie miasta Kraków, na działkach nr 294/6, 294/7, 290/7, 298/5, 297/5, 266/1, 289/4, 288/4, 287/4, 281/4 obr.105 Podgórze”

]]>
Wed, 18 Jul 18 14:58:39 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Drukarskiej 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100019 Wed, 18 Jul 18 12:55:49 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ul. Królowj Jadwigi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100020 Wed, 18 Jul 18 12:53:36 +0200 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ulPrzy cegielni dz. 178/2 obr.22 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100009 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:55:49 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Dąbrowskiego-Boczna dz. 544/19,544/5,544/12,218/4,218/8,218/6 obr.13 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100007 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:52:53 +0200
Zgłoszenie budowy osuiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa i remont przyłączy ciepłowniczych etap e5 os.2 Pułku Lotniczego dz. 275,157/201,162/1,157/225,163/1,162/2 obr. 7 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100006 Zgłoszenie budowy osuiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:46:44 +0200
Zgłoszenie przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - zmiana wysokości otworów okiennych ul.Starowolska dz. 360/3 obr,.10 Kraków ,Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100005 Zgłoszenie przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:43:03 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100004 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 lipca do 16 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:39:53 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 12, jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100003 Wed, 18 Jul 18 11:34:37 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100002 „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 98/2, 97/2, 96/2, 95/2, 94/4 obr. 48 Krowodrza przy ul. Balickiej w Krakowie”

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:33:59 +0200
Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99992 Termin składania uwag do ponownie wyłożonej w dniach od 19 czerwca do 17 lipca 2018 r. do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" upływa z dniem 31 lipca 2018 r. Sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu o wyłożeniu (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:33:30 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 441,443,444, jedn. ewid. Śródmieście, obr. 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99989 Wed, 18 Jul 18 11:32:44 +0200 OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99991 „Budowa dwutorowej linii kablowej 110 kV relacji : stacja 110 kV Salwator-stacja 110/15 kV Dajwór wraz traktem światłowodowym i dwoma liniami kablowymi 15 kV na działkach nr 427/3, 428/2, 14/8, 14/6, 16, 17, 18, 20, 21, 409/1, 511, 528, 527, 415/3, 526, 107/1, 392/5, 392/6, 508, 395/8 obr. 14 Krowodrza przy ulicach: T. Kościuszki, Salwatorskiej, Senatorskiej, Kasztelańskiej i Al. Focha w Krakowie”

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:29:24 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 82_9,73_5,81_2,82_13,82_17,82_22,313_6, jedn. ewid. Krowodrza,obr. 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99988 Wed, 18 Jul 18 11:22:26 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 41_2,41_3,41_4,jedn. ewid. Krowodrza,obr. 27 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99987 Wed, 18 Jul 18 11:10:49 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 258,259_3,268_1,274,292,376,377,378,375, jedn. ewid. Podgórze,obr. 76 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99985 Wed, 18 Jul 18 11:08:52 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 474_10,474_16,474_9,65_1,66_1,474_11, jedn. ewid. Krowodrza,obr. 10 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99984 Wed, 18 Jul 18 11:06:17 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 188,95_15 obr.15, dz.206_3 obr.14, dz.234_1,232_1,233_1,255,172_2,180,181,113_2,115_1,170_4,170_5,189, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99983 Wed, 18 Jul 18 11:04:02 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew - ul. Seniorów Lotnictwa 10 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99982 Wed, 18 Jul 18 09:28:12 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Stattlera 15 / 185/1, 185/3, 184/4, obr. 50, jedn. rej. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99981 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 18 Jul 18 09:14:53 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99979 „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KRA0039_G na osiedlu Złotego Wieku 4, na działce nr 1/1 obr 2 Nowa Huta”

]]>
Wed, 18 Jul 18 09:00:50 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99978 „Budowa sieci wodociągowej DN200/DN150 mm w ul. Ciepłowniczej na odcinku od ul. Szafrańskiej do ul. Plac Błonie-Beszcz oraz DN100 w ul. Szafrańskiej w Krakowie – etap II, przebieg w działkach nr 175/2, 372, 373, 342/1, 12/104, 12/86, 12/88, 12/40, 12/228, 12/94, 12/97, 12/205, 12/99, 347/18, 347/11, 347/1, 12/132 obr. 55 Nowa Huta”

]]>
Wed, 18 Jul 18 08:58:16 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99977 „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na działce nr 246 obr. 45 Krowodrza w ulicy Łokietka w Krakowie”,

 

 

 

]]>
Wed, 18 Jul 18 08:55:43 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99976 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej na działkach nr 150, 151/1, 151/2 obr. 59 Nowa Huta w rejonie ulicy Syrachowskiej w Krakowie.”

]]>
Wed, 18 Jul 18 08:52:51 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99975 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV przy ul. Bochenka w Krakowie, na działkach nr 69/26, 576/36, 576/41, 576/43, 576/50, 576/51, 576/53, 576/59, 576/72 obr. 61 Podgórze” .

]]>
Wed, 18 Jul 18 08:50:08 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99974 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bochenka w Krakowie, na działkach nr 518/28, 69/23, 69/26, 69/45, 576/51, 576/52, 576/53 obr. 61 Podgórze” .

]]>
Wed, 18 Jul 18 08:47:14 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99973 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, ciśnienie 100 kPa na działkach nr 107/16, 107/31 obr. 59 Nowa Huta przy ulicy Stare Wiślisko w Krakowie”

]]>
Wed, 18 Jul 18 08:43:01 +0200
Wykaz części nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99970 Wed, 18 Jul 18 08:23:17 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Słomczyńskiego/ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, dz. nr 561/4, 572/50, 572/46, 579 obr. 29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99971 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 18 Jul 18 07:58:26 +0200
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do przekazania na rzecz osoby fizycznej w trybie zamiany http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99969 Wed, 18 Jul 18 07:46:09 +0200 Wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99968 Wed, 18 Jul 18 07:39:49 +0200 Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99967 Wed, 18 Jul 18 07:22:00 +0200 odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99944 Odwołuje się  przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień  2.08.2018 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza 4

]]>
Thu, 19 Jul 18 07:19:42 +0200
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99965 Budowa parkingu dla samochodów wraz z elementami małej architektury, budowa dwóch wiat dla rowerów i motocykli, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i oświetleniowej, przebudowa sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, CO, elektroenergetycznej, teletechnicznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie, na dz. nr 235, obr. 8 Śródmieście

]]>
Tue, 17 Jul 18 14:25:55 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99964 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w części parteru wraz z retencyjnym zbiornikiem kanałowym, kanalizacją sanitarną wewnątrz na zewnątrz budynku oświetleniem zewnętrznym, wewnętrznymi instalacjami wod-kan, C.O., wentylacją mechaniczną, elektryczną, teletechniczną, wielostanowiskowym garażem podziemnym, wewnętrzną obsługą komunikacyjną na części działek nr 218/5, 544/13, 544/5 obr. 13 Podgórze przy ul Dąbrowskiego – Bocznej w Krakowie. Przebudową / budową sieci elektroenergetycznej na działkach nr 217/2, 544/3, 544/5 obr. 13 Podgórze oraz przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z niezbędną armaturą na działce nr. 218/5 obr. 13 Podgórze”

]]>
Tue, 17 Jul 18 13:55:57 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Ketlinga. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99955 Tue, 17 Jul 18 11:24:52 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Łużycka 63 , ul. Łużycka 43, Podedworze 2 , ul. Podedworze 8. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99953 Tue, 17 Jul 18 11:19:46 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów-ul. Roztworowskiego 7-9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99951 Tue, 17 Jul 18 10:51:21 +0200 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99949 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Drugie zawody wędkarskie seniorów o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”

]]>
Tue, 17 Jul 18 10:18:37 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 32/6743.6/2018 z dnia 16.07.2018 r., ul. Brucknera na dz. nr 6, 7/1, 7/2, 489 obr. 71 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99942 AU-01-5.6743.6.90.2018.ZZA

]]>
Mon, 16 Jul 18 15:29:54 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Żyzna na dz. nr 247, 226/2, 226/4, 226/3, 235/2, 234/2, 233/4, 233/2, 234/1 obr. 84 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99941 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Jul 18 15:25:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Piltza na dz. nr 224 obr. 42 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99931 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Jul 18 15:20:11 +0200
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99930 „Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej DN100-200 na dz. nr 195/6 obr. 57 Podgórze, dz. nr 587, 586, 585, 584, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 132/2, 131/1, 130/1, 129, 127, 163/5, 126, 125, 124, 166/1, 123/1, 123/2, 122, 121, 120, 530/4, 119, 118, 117, 116, 115/1, 115/2, 530/5, 552/1, 551/5 obr. 100 Podgórze, na dz. nr 282/3, 282/8, 282/9, 697/1 obr. 101 Podgórze w ul. Gardowskiego, Rakuś i Lipowskiego w Krakowie oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 708/2, 708/3 obr. 101 Podgórze oraz na dz. nr 196/1, 248/6, 260/4, 260/5, 264/1 obr. 102 Podgórze w ul. Bogucickiej w Krakowie”.

]]>
Mon, 16 Jul 18 14:57:04 +0200
Konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia Operatu uzdrowiskowego dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99920 Mon, 16 Jul 18 14:45:45 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Ks.Wojciecha Karabuły , dz.194/38,194/4,194/5 obr.43,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99914 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 16 Jul 18 14:20:55 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99919 „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV jako powiązania projektowanej stacji transformatorowej z istniejącą siecią elektroenergetyczną znajdującą się przy ul. Gaik w Krakowie na działkach nr 747, 761/1, 762 obr. 24 Krowodrza, 1488 obr. 33 Krowodrza”.

]]>
Mon, 16 Jul 18 14:20:55 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99902 „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 301/29 obr. 53 Nowa Huta przy al. Pokoju w Krakowie”.

]]>
Mon, 16 Jul 18 14:15:19 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99901 „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 267/1, 267/3, 10/4, 10/5 obr. 14 Podgórze przy ul. Herlinga-Grudzińskiego w Krakowie”.

]]>
Mon, 16 Jul 18 14:12:36 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Rybitwy,dz.311/11,163/9,166/3 obr.,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99900 budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 16 Jul 18 14:12:30 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99878 „Budowa sieci wodociągowej DN100/150 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ø 250/300mm na działkach nr 192/3, 54/4, 54/8, 54/51, 71/2, 71/1, 196/3 obr. 7 Krowodrza w rejonie ul. Wiosennej w Krakowie”.

]]>
Mon, 16 Jul 18 14:06:59 +0200
Badanie satysfakcji klienta UMK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99877 Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, której wyniki pomogą ocenić poziom zadowolenia z jakości obsługi w naszym Urzędzie 

]]>
Mon, 16 Jul 18 13:47:13 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ul. Kobierzyńska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99876 Mon, 16 Jul 18 13:35:32 +0200 Informacja o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99873 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego wnioskiem Prezydenta Miasta Krakowa–Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego, budowę wylotu DN600 z umocnieniem skarp i dna rowu, likwidację odcinka rowu melioracyjnego na długości l=72,5m, likwidację rowu drogowego wzdłuż ulicy Maciejkowej na długości l=165,2m, przebudowę przepustu DN1,0 m na rowie melioracyjnym, realizowanego w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla Rozbudowy ul. Maciejkowej w Krakowie".

 

]]>
Mon, 16 Jul 18 12:32:42 +0200
Informacja o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99872 Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu wód opadowych i roztopowych do cieku Dopływ ze Swoszowic, usługę wodną– odprowadzanie wód opadowych i roztopowychtym wylotem oraz prowadzenie przepustu przez wody powierzchniowe ww. cieku w granicach linii brzegu, w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic Niewodniczańskiego

i Chałubińskiego w Krakowie”.

 

]]>
Mon, 16 Jul 18 12:28:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 314, 136/1 i 136/3 obr. 71 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Petrażyckiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99871 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Jul 18 12:05:28 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99870 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 lipca do 13 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Jul 18 11:37:31 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Cechowa, Podedworze / 99/14, 99/13, 200/5, obr. 62; 316/26, 316/27, obr. 61; 349/3, 82, obr. 60, jedn. rej. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99869 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Jul 18 11:34:31 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99868 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 lipca do 13 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Jul 18 11:33:27 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99859 „Budowa sieci gazowej w rejonie al. 29 Listopada, ul. Meiera w Krakowie, na działkach nr 132/18, 279/3, 132/4 obr. 28 Krowodrza”.

]]>
Mon, 16 Jul 18 09:39:50 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja Nr 20/6743.7/2018 / ul. Lesista 2 / dz. nr 33/1, obr. 5, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99854 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Jul 18 08:14:02 +0200
Zgłoszenie przebudowy i remontu elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Emaus dz.294/8 obr. 11 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99847 Zgłoszenie przebudowy i remontu elewacji

]]>
Fri, 13 Jul 18 14:43:30 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji ciśnieniowej ul. Zakliki z Mydlnik dz. 245,242/12,242/10,242/13,239/17 obr.49 dz.45,46/1 obr.51 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99844 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji

]]>
Fri, 13 Jul 18 14:35:07 +0200
Zgłoszenie budowy budynku ul.Borowego dz.87/4,87/3 obr.11 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99843 Zgłoszenie budowy budynku

]]>
Fri, 13 Jul 18 14:31:12 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/19 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99835 Fri, 13 Jul 18 13:21:23 +0200 Termin przetargu 14.09.2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wiktora Heltmana Nr 58 oraz lokalu mieszkalnego Nr 21 ul. Józefa Nr 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99829 Fri, 13 Jul 18 12:47:48 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99834 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø250 oraz budowa sieci wodociągowej Ø110 PE na dz. nr 144/32, 144/18, 144/19 obr. 60 Podgórze przy ul. Czajnej w Krakowie”

]]>
Fri, 13 Jul 18 12:44:06 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99833 „Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowej dla zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków przy ul. Nad Drwiną w Krakowie, na działkach nr 70/63, 70/4 obr.107 Podgórze, 417, 29/2, 29/1, 28/6, 78, 28/1 obr.105 Podgórze”

]]>
Fri, 13 Jul 18 12:41:14 +0200
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99832 "Budowa stacji wodnej obejmującej: dwa żelbetowe podziemne zbiorniki wody chłodzącej, dwie chłodnie wentylatorowe, dwie kontenerowe stacje kondycjonowania wody, kontener sterowniczy, dwie kontenerowe stacje transformatorowe wraz z utwardzonym placem i dojazdem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach nr 1/46, 1/47, 1/650 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1w Krakowie"

]]>
Fri, 13 Jul 18 12:35:12 +0200
O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99818 „Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap IV: budowa odcinka od ul. Totus Tuus do skrzyżowania z ul. Halszki wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 2+876.91 do km 3+459.82)”

]]>
Fri, 13 Jul 18 09:52:54 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99819 Budowa drogi gminnej KDD1 i KDD2 w rejonie ul. Tischnera i ul. Fredry wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia

]]>
Fri, 13 Jul 18 09:44:31 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-zabudowa jednorodzinna przy ul. Tynieckiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99817 Fri, 13 Jul 18 09:42:20 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99815 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 140 PE, ciśnienie 100 kPa na działkach nr 104/4, 94/8 obr. 59 Nowa Huta przy ulicy Syrachowskiej w Krakowie”

]]>
Fri, 13 Jul 18 08:23:45 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lubocka dz.453 obr.12 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99809 Budowa budynku gospodarczego.

]]>
Thu, 12 Jul 18 14:25:10 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Albańska dz.361/5,361/6,361/13,361/13,361/8,361/10,361/11,599/3,603/2 obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99808 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 12 Jul 18 14:21:59 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Borsucza, ,dz.117 ,obr.32 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99801 Przebudowa budynku

]]>
Thu, 12 Jul 18 13:11:35 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rejon ul. Mogilskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99773 Thu, 12 Jul 18 12:41:51 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99766 „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Farmaceutów w Krakowie na działkach nr 464/2, 90/9 obr.5 Śródmieście”

]]>
Thu, 12 Jul 18 11:49:09 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99763 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 21 na os. Na Skarpie dz. nr 195/3 obr. 47 Nowa Huta.

]]>
Thu, 12 Jul 18 10:02:15 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99762 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 22a na os. Krakowiaków dz. nr 3/5 obr. 50 Nowa Huta

]]>
Thu, 12 Jul 18 09:26:10 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa na temat prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99739 Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi, instalacjami i układem drogowym przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie na działkach nr 3/18, 3/21, 3/23 obr. 16 Podgórze".

 

]]>
Fri, 13 Jul 18 09:56:12 +0200
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99558 Fri, 13 Jul 18 09:44:01 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Emaus 19 A , Królowej Jadwigi 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99749 Wed, 11 Jul 18 15:10:36 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99748 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia ze stali DN 80 mm na dn 90 mm PE, ciśnienie 100 kPa na działce nr 390/1 obr. 46 Nowa Huta przy ulicy Powiatowej w Krakowie”

]]>
Wed, 11 Jul 18 15:07:04 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa - ul. Królowej Jadwigi 219 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99746 Wed, 11 Jul 18 15:06:18 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99747 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 908/1, 908/2, 908/4, 907/2, 906/7, 905, 904/2, 902, 901, 900, 899, 898, 897 obr. 33 Krowodrza przy ulicy Stelmachów w Krakowie”

]]>
Wed, 11 Jul 18 15:05:06 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99745 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 908/1, 908/2, 908/4, 907/2, 906/7, 905, 904/2, 902, 901, 900, 899, 898, 897 obr. 33 Krowodrza przy ulicy Stelmachów w Krakowie”

]]>
Wed, 11 Jul 18 15:02:37 +0200
OBWIESZCZENI o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99744 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 na działce nr 239/9 obr. 102 Podgórze przy ulicy Potrzask w Krakowie.”

]]>
Wed, 11 Jul 18 15:00:01 +0200
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99741 Wed, 11 Jul 18 14:36:46 +0200 Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99743 Wed, 11 Jul 18 14:32:54 +0200 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony położonej w Krakowie na rzecz Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99742 Wed, 11 Jul 18 14:26:20 +0200 Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1271/6740.1/2018 z dnia 05.07.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99738 Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budynku jednorodzinnego z sześcioma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych w parterze na działce nr 11/2, 12, 13,18 Obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną i budowa drogi wew. na dz. nr 12, 13, 18 Obr. 33 Krowodrza przy ul gaik w Krakowie

 

]]>
Wed, 11 Jul 18 14:04:09 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99737 „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 151 wraz z łącznikiem prowadzącym do istniejącej szkoły oraz budowa drogi pożarowej z placem manewrowym, miejsc postojowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i zielenią towarzyszącą na działce nr 140/9 obr. 31 Podgórze przy ul. Lipińskiego 2 w Krakowie”

]]>
Wed, 11 Jul 18 13:47:19 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99735 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Al. 29 Listopada w Krakowie, na działkach nr 266, 148, 149, 150, 151, 145/2, 144/5, 142/4, 138/6, 136/3, 134/5, 132/26, 132/27, 132/28, 132/29, 132/14, 134/3, 136/1, 138/5, 142/3, 144/4, 145/1, 144/2 obr. 28 Krowodrza”.

]]>
Wed, 11 Jul 18 13:11:50 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99734 „Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN100-150 na dz. nr 518/40, 49/16, 49/14, 49/3, 518/8, 518/18, 518/16 obr. 61 Podgórze przy ul. Łużyckiej w Krakowie”.

]]>
Wed, 11 Jul 18 13:09:30 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99731 Wed, 11 Jul 18 13:05:28 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/18 os. Piastów 32 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99721 Wed, 11 Jul 18 11:15:33 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 5_38 z dz.302 oraz 303, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99717 Wed, 11 Jul 18 10:34:36 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 180_2,182 z dz.207,206, obr. 30 oraz z dz.336_1, obr.31 oraz z dz.529_1, obr.42, jedn.ewid.Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99715 Wed, 11 Jul 18 10:29:59 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Racławicka, dz. nr 44/96, 44/104, 44/101, 316/20, 316/24 obr. 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99712 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Jul 18 09:29:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Poręba, dz. nr 236/14, 480/1, obr. 10 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99710 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Jul 18 09:24:20 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99709 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 lipca do 8 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 11 Jul 18 09:20:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Poręba, dz. nr 236/14, 480/1, obr. 10 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99708 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Jul 18 09:20:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Smętna 12 oraz ul. Ojcowska 52, dz. nr 1096, 833, 1089, 1091, 874 obr. 34 Krowodrza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99705 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Jul 18 09:10:01 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dąbska, dz. nr 50/4, 225/5, 50/6, 225/7, 41/68, 41/78, 41/71, 41/63, 41/73, 41/72, obr. 16 Śródmieście, ul. Lema, dz. nr 1/189, 1/110, obr. 52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99704 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Jul 18 08:47:17 +0200
OBWIESZCZENIE ds.AU-02-7.6730.2.385.2018.RKB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99701 „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach składającego się z 2 lub 3 części naziemnych z garażem podziemnym i instalacjami wewnętrznymi wraz z układem placów i dróg wewnętrznych w tym drogi pożarowej dla budynków na działce nr 109/5 obr.1 Krowodrza oraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej oraz budową zjazdu na działce nr 284 obr. jw. (pas drogowy, ul. Lindego) w Krakowie”.

]]>
Wed, 11 Jul 18 08:11:52 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99700 "Rozbudowa skrzyżowania ulic Szafirowej, Jabłonnej (dróg kategorii gminnej klasy dojazdowej) oraz ulic Nad Strugą, Legnickiej (drogi kategorii gminnej klasy lokalnej)"

]]>
Wed, 11 Jul 18 08:09:23 +0200
Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99696 Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 11 czerwca do 9 lipca 2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ" upływa z dniem 23 lipca 2018 r. Sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 10 Jul 18 15:14:50 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99694 „Budowa miejskiej sieci wodociągowej na działce nr 125/7 obr. 32 Nowa Huta przy ul. Ciekowiec w Krakowie”.

]]>
Tue, 10 Jul 18 14:18:14 +0200
Informacja o umoerzeniu postepowania, decyzja Nr 18/6743.7/2018, ul. Sikorki http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99690 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Tue, 10 Jul 18 13:08:07 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Morelowa dz. 30/59 obr.9 dz.46/8 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99689 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 10 Jul 18 12:55:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dzielna dz.299/1,299/2, obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99688 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 10 Jul 18 12:50:53 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Dzielna dz.299/1,299/2,298/1 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99687 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 10 Jul 18 12:47:48 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia przy ul. Brzezińskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99686 Tue, 10 Jul 18 12:20:25 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sikorki dz.212/39,212/42,212/64,212/69,212/85 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99683 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 10 Jul 18 11:57:33 +0200
Budżet obywatelski 2018 – wyniki głosowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99669 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na zadania zgłoszone w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. Ostateczne zatwierdzenie wykazu projektów do realizacji nastąpi do 31 lipca.

]]>
Tue, 10 Jul 18 11:45:10 +0200
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Radzikowskiego 77 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99680 Tue, 10 Jul 18 11:41:36 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 1_3,1_4,1_5,1_6,2,20_4,20_6,343,344,4_1,4_3,4_5, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99679 Tue, 10 Jul 18 11:21:41 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 147,164,171,175,177,188,2_1,20_25,20_32,20_9,219,375,1_1,376,97,378,247, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 47 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99678 Tue, 10 Jul 18 11:19:50 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 26_2,573,6_11,6_17,580,26_3, jedn. ewid. Krowodrza, obr. 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99677 Tue, 10 Jul 18 11:17:51 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 583 oraz 85_5, jedn. ewid. Podgórze, obr. 61 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99676 Tue, 10 Jul 18 11:16:03 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 343 oraz 342_1 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 108 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99675 Tue, 10 Jul 18 11:14:18 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 345 z dz.412, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99674 Tue, 10 Jul 18 11:12:15 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 2,jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99673 Tue, 10 Jul 18 11:09:55 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 3,jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99672 Tue, 10 Jul 18 11:07:25 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 4,jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99671 Tue, 10 Jul 18 11:04:41 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 6 jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99670 Tue, 10 Jul 18 11:02:14 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sochy, dz. nr 215/1 obr. 56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99663 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 10 Jul 18 09:39:00 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. usunięcia drzew http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99661 Tue, 10 Jul 18 09:29:07 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy Al.Pokoju dz.353,354 obr.17 dz.551/1,551/7 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99655 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 09 Jul 18 15:02:51 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99654 „Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH” na działkach nr 685/3, 685/4, 699/8, 699/9, 699/11, 699/14, 699/15, 699/18 obr. 4 Krowodrza przy ul. Reymonta w Krakowie”

]]>
Mon, 09 Jul 18 14:58:05 +0200
Zgłoszenie budowy-ul Karcza, dz. 275,268 obr.40 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99649 Sieć kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 09 Jul 18 14:34:38 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99637 „Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej DN 200 mm na działkach nr 97, 146, 139, 140 obr. 7 Śródmieście przy ulicy Prandoty w Krakowie”

]]>
Mon, 09 Jul 18 13:56:19 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99636 „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN- 15kV na działkach nr 653/55, 653/54, 863/2 obr. 4 Krowodrza przy ulicy Witolda Budryka w Krakowie”.

]]>
Mon, 09 Jul 18 13:54:37 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99635 „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej Dn 150 na działkach nr 153, 154, 136, 151 obr. 145 Śródmieście w ul. Smoleńsk w Krakowie”

]]>
Mon, 09 Jul 18 13:51:34 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99634 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 236/39, 236/37, 236/38 obr. 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie”.

]]>
Mon, 09 Jul 18 13:30:21 +0200
Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99628 Zmiana osoby pełniącej funkcję urzędnika wyborczego w Krakowie.

]]>
Mon, 09 Jul 18 11:18:47 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew -ul. Snycerska i Okólna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99627 Mon, 09 Jul 18 11:09:13 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99626 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 9 lipca do 6 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 09 Jul 18 10:26:29 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99622 „Budowa gminnej drogi publicznej, klasy dojazdowej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Wielicka-Wschód symbolami KD/D.3, KD/D.7"

]]>
Mon, 09 Jul 18 07:32:25 +0200
W y k a z części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99616 Mon, 09 Jul 18 07:14:07 +0200 Termin przetargu 09.08.2018 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 15 ul.Bonerowska 5, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Mała Góra 14, lokalu użytkowego U-101 w os. Na Wzgórzach 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99542 Mon, 09 Jul 18 00:00:02 +0200 Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99615 Fri, 06 Jul 18 15:42:10 +0200 Wykaz dotyczący sprzedaży przez Gminę Miejską Kraków prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089 r. na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99614 Fri, 06 Jul 18 15:38:12 +0200 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Walerego Sławka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99612 Fri, 06 Jul 18 15:30:42 +0200 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Strażackiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99611 Fri, 06 Jul 18 15:27:08 +0200 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kąkolowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99609 Fri, 06 Jul 18 15:23:24 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al.Pokoju/Fabryczna dz.344,345,346, obr.17 dz.551/1,551/7,397/26,397/24 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99605 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 06 Jul 18 13:44:49 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kupa dz.61 obr.13 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99603 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

]]>
Fri, 06 Jul 18 13:40:04 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Karabuły dz.194/318,194/38 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99602 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 06 Jul 18 13:36:02 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.G.Korzeniaka dz.193 obr.51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99601 Przebudowa budynku.

]]>
Fri, 06 Jul 18 13:32:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bruśnicka, dz. nr 223, 147/1, 148/8 obr. 14 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99585 |Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 06 Jul 18 11:32:00 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Galicyjska, dz. nr 216/228 obr. 54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99575 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 06 Jul 18 09:55:02 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kantorowicka dz.419/47 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99572 Zmiana funcji rozbudowy garażu i nadbudowa pomieszczeń gospodarczych.

]]>
Fri, 06 Jul 18 08:38:39 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sławkowska dz.548/3,549,555,556/1,557/1,559,560 obr.1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99571 Przebudowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 06 Jul 18 08:34:18 +0200
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99569 ,,Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą na działkach nr 59, 60 oraz rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr: 114/5, 115/7, 115/13, 275/3, 244/4, 244/5 obr. 104 , jedn. ewid. Podgórze przy ul. Półłanki w Krakowie".

]]>
Thu, 05 Jul 18 15:18:38 +0200
Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99568 Thu, 05 Jul 18 15:17:12 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99567 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie robinii z dz. nr 28/12 obr. 48 Nowa Huta położonej w Osiedlu Centrum E.

]]>
Thu, 05 Jul 18 15:12:35 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99566 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu Osiedla Na Lotnisku 21 dz. nr 253 obr. 8 Nowa Huta.

]]>
Thu, 05 Jul 18 15:08:18 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ossowskiego dz.30,31 obr.63 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99563 WYKONANIE NOWEGO NADPROŻA W BUDYNKU JEDNORODZINNYM.

]]>
Thu, 05 Jul 18 14:28:07 +0200
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99531 „Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap III: budowa odcinka od ul. Ludwisarzy do ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej"

]]>
Thu, 05 Jul 18 08:08:38 +0200
Zgłoszenie budowy przyłacza kablowego oraz sieci elektroenergetycznej dla zasilania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym ul.Strumienna dz. 466/11,486,18/2,19/2,21/1,21/2,22 obr.48 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99519 Zgłoszenie budowy przyłacza kablowego oraz sieci elektroenergetycznej

]]>
Wed, 04 Jul 18 13:28:00 +0200
Wykazy części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99494 Wed, 04 Jul 18 07:59:54 +0200 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na 99 lat w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99493 Wed, 04 Jul 18 07:51:02 +0200 Przedłużenie konsultacji uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99471 Przedłużenie do 31 lipca 2018 r. terminu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

]]>
Thu, 05 Jul 18 13:17:28 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska/Łaszkiewicza dz.609/20,609/22,609/36,609/37,567/42,837,838, obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99480 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Tue, 03 Jul 18 14:48:26 +0200
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99435 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

]]>
Tue, 03 Jul 18 13:53:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Krzewowa w Krakowie, na działkach nr 85/3 i 85/4 obr.4 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99470 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 03 Jul 18 13:09:35 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja Nr 17/6743.7/2018 / ul. Narcyza Wiatra 3 / dz. nr 235, obr. 22, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99413 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Jul 18 15:46:12 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Hutnicze dz.18 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99408 Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej.

]]>
Mon, 02 Jul 18 14:19:16 +0200
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Otwarty Kraków”– projekty informacyjne i edukacyjne” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99407 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu Konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne”

]]>
Mon, 02 Jul 18 14:14:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Syreńskiego dz.29/5,29/12 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99389 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 02 Jul 18 11:43:24 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Turniejowa dz.198/63,198/64,198/44,198/45 obr.63 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99388 Budowa sieci cieplnej osiedlowej.

]]>
Mon, 02 Jul 18 11:39:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ulic Przyzby - ul.Sąsiedzka na dz. nr 743/13, 743/48, 743/46 oraz 743/44 obr.33 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99367 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 29 Jun 18 14:45:21 +0200
Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99350 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów.

]]>
Fri, 29 Jun 18 14:03:34 +0200
Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99348 Przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

]]>
Fri, 29 Jun 18 13:37:24 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99351 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA". Termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 29 Jun 18 13:34:32 +0200
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99347 OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "BARYCZ II" (-> Odnośnik do ogłoszenia), "RAJSKO II" (-> Odnośnik do ogłoszenia), "SOBONIOWICE II" (-> Odnośnik do ogłoszenia). Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 28 września 2018 r.  - sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

]]>
Fri, 29 Jun 18 13:32:41 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. 272, 283/1, 277, 274 obr. 40 Podgórze i dz. 6, 7/1, 7/2, 489 obr. 71 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99346 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 29 Jun 18 13:01:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Dróżka / dz. 437/6 / obr. 92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99332 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 29 Jun 18 07:49:59 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Osikowa dz.163,58/4,22/1,57/2,57/2,57/3 obr.107 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99312 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 28 Jun 18 14:16:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Osikowa dz.163,58/4,58/14,57/2,57/3 obr.107 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99311 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 28 Jun 18 14:13:54 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podbipięty dz.129/9,129/8,215/1,123/5 obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99309 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 28 Jun 18 14:10:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Karabuły dz.194/38,194/41,194/5, obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99308 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 28 Jun 18 14:07:13 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99305 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Dzień sportu”.

]]>
Thu, 28 Jun 18 12:57:44 +0200
Komunikat w sprawie umów o udzielenie dotacji do opieki nad dziećmi do lat 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99296 Thu, 28 Jun 18 10:55:09 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/14,219/24,219/25,219/26,219/27,219/28,219/29 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99282 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 27 Jun 18 14:30:46 +0200
Zgłoszenie wykonania remontu i budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul.Głogowska dz. 198 obr.30 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99272 Zgłoszenie wykonania remontu i budowy wewnętrznej instalacji gazowej

]]>
Wed, 27 Jun 18 12:33:31 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Poręba dz. 236/14,480/1 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99271 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 27 Jun 18 12:30:12 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Poręba dz. 236/14,480/1 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99270 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 27 Jun 18 12:26:10 +0200
Zgłoszenie budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul.Słomczyńskiego dz.561/4,572/50,572/46,579 obr.29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99268 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami

]]>
Wed, 27 Jun 18 12:23:04 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kablowej ul.Cechowa , Podedworze dz. 99/14,99/13,200/5 obr.62 dz.316/26,316/27 obr.61 dz. 349/3,82 obr.60 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99266 Zgłoszenie budowy sieci kablowej

]]>
Wed, 27 Jun 18 12:18:27 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkań oferta nr 2018/1/10 ul. Krakowska 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99260 Wed, 27 Jun 18 10:50:00 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/8 os. Hutnicze 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99259 Wed, 27 Jun 18 10:40:41 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/17 ul. Długa 52 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99257 Wed, 27 Jun 18 10:20:07 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/16 ul. Stachiewicza 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99255 Wed, 27 Jun 18 09:54:29 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/15 ul. Działkowa 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99251 Wed, 27 Jun 18 09:23:09 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Hutnicze, dz. nr 26 obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99230 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 26 Jun 18 13:47:08 +0200
Zgłoszenie przebudowy elewacji budynku ul.28 Lipca 1943 r. dz.292/6 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99222 Zgłoszenie przebudowy elewacji budynku

]]>
Tue, 26 Jun 18 11:59:08 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków ul.Smętna 12 dz.1096,833,1089,1091,874 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99220 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

]]>
Tue, 26 Jun 18 11:54:07 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podstawie dz.596,594 obr.33 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99194 Przebudowa budynku.

 

]]>
Mon, 25 Jun 18 14:28:28 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bruśnicka dz.223,147/1,148/8 obr.14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99193 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 25 Jun 18 14:24:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al.Kościuszki dz.371 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99192 Remont elewacji oraz wymiany zewnętrznych stolarek okiennych i drzwiowych w kamienicy.

]]>
Mon, 25 Jun 18 14:20:52 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Babińskiego na dz. 1/31, obr. 70 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99189 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Jun 18 13:42:16 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Poznańskiej w Krakowie, na dz. nr 316/5, 316/6 obr. 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99163 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Jun 18 09:07:57 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego SN dla zasilania budynku handlowo-usługowego ul.Bunscha dz.355/3,355/2,446/2,355/6 355/5 obr. 41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99125 Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego

]]>
Fri, 22 Jun 18 10:50:13 +0200
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99114 Informacja z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 41, 42, 71, 72 jednostki ewidencyjnej Podgórze oraz 33, 34, 35, 36, 37 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta miasta Krakowa województwa małopolskiego.

]]>
Fri, 22 Jun 18 08:39:48 +0200
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99077 Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

]]>
Thu, 05 Jul 18 15:24:24 +0200
Lato 2018 z Krakowską Kartą Rodzinną http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99110 Thu, 21 Jun 18 15:13:34 +0200 Rodzinne Pływanie 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99108 Thu, 21 Jun 18 15:01:15 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Smętnej w Krakowie, na dz. nr 1091, 891/6 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99103 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 Jun 18 14:43:36 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Żeleńskiego dz.41/12,41/9,41/4,524/6,190/16 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99104 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 21 Jun 18 14:43:04 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Jutrzenka dz. 330,256/3,256/11,256/28,256/29,256/39,293/1,293/2 obr.7 Kraków Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99101 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Thu, 21 Jun 18 14:39:14 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Rydlówka dz.290/2 obr.30 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99082 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 21 Jun 18 13:08:09 +0200
Zgłoszenie budowy hydrofornii wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczna ul.Babińskiego dz. 1/31 obr.70 Kraków ,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99081 Zgłoszenie budowy hydrofornii wodociągowej

]]>
Thu, 21 Jun 18 13:02:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kaczeńcowa, dz. nr 450, obr. 9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99069 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 Jun 18 10:38:58 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Osiedle Wandy 4, dz. nr 285, obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99067 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 Jun 18 10:24:49 +0200
Karta Krakowska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99052 Czym jest Karta Krakowska? W skrócie: to przywileje dla osób zameldowanych na pobyt stały w Krakowie oraz tych, które płacą podatki w naszym mieście, pracując tym samym na jego rozwój. Wydanie Karty jest bezpłatne, a wszystko można załatwić nie wychodząc z domu.

]]>
Wed, 27 Jun 18 14:38:40 +0200
Dobry start 300+ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99046 Thu, 21 Jun 18 08:09:37 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podhalańska na działkach numer 687 obr. 33 Podgórze oraz 113/7 obr. 43 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99054 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Jun 18 15:29:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tyniecka na dz. nr 425/6, 425/9, 425/12 obr. 2 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99053 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Jun 18 15:26:37 +0200
Zadbajmy o bezdomne koty! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99045 Wed, 20 Jun 18 13:51:06 +0200 ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL. KOLNA,DZ.108/19,108/18,108/39,108/38 ,108/41,108/44,114/3114/4 PODGÓRZE,KRAKÓW, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99041 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

]]>
Wed, 20 Jun 18 12:51:25 +0200
ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL.MYŚLENICKA, DZ.49/5,49/7,49/8,49/10,61/6 OBR.66 PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99011 SIEĆ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

]]>
Wed, 20 Jun 18 12:35:20 +0200
ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL.ŻYZNA, DZ.247,226/2,226/4,226/3,235/2,234/2,233/2,233/4,234/1 OBR.84 PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98994 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

]]>
Wed, 20 Jun 18 12:19:38 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Karola Bunsha na dz. 446/2, 355/6, 355/5, 355/3, obr. 41 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98979 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Jun 18 10:36:42 +0200
POSTANOWIENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98970 "Budynek mieszkalno – usługowy z garażem wbudowanym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznymi i słaboprądowymi, wentylacji mechanicznej, c.o., wewnętrzne drogi dojazdowe i miejsca postojowe, instalacjami zewnętrznymi na działce: oświetlenie terenu, odwodnienie terenu (odwodnienie układu drogowego) z separatorami do ostatniej studzienki na działce, kanalizacja sanitarna do ostatniej studzienki na działce, zieleń urządzoną, zlokalizowany przy ul. Ślicznej 36, na działce nr 524/39 obr.4 Kraków - Śródmieście"

]]>
Wed, 20 Jun 18 08:18:45 +0200
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98975 Tue, 19 Jun 18 14:45:23 +0200 Nowy okres świadczeniowy 2018/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98965 Świadczenie wychowawcze 500+

]]>
Tue, 19 Jun 18 12:18:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Stopki, dz. nr 410, 235/4 obr. 23 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98948 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 18 Jun 18 14:51:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Przy Rondzie dz.447/4 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98947 Rozbudowa altany śmietnikowej o agregat prądotwórczy.

]]>
Mon, 18 Jun 18 14:37:40 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Stalowe dz.310, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98945 Budowa instalacji ciepłej wody.

]]>
Mon, 18 Jun 18 14:34:05 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Marcowa dz.186/16,187/8,289/3,189/5 obr63 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98944 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 18 Jun 18 14:30:51 +0200
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98930 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

]]>
Mon, 18 Jun 18 12:43:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Sieroszewskiego, dz. nr 258/1 obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98929 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 18 Jun 18 10:52:05 +0200
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fatimska, dz. nr 142/8, 474, 231 obr. 9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98928 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 18 Jun 18 10:16:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Spacerowa na dz. nr 16/1, obr. 70 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98925 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 18 Jun 18 09:05:32 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania / decyzja nr 24/6743.6/2018 / ul. Cechowa / dz. nr 129 / 99/14, 99/13, 200/5, obr. 62; 316/26, 316/27, obr. 61; 349/3, 82, obr. 60, jedn Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98924 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Mon, 18 Jun 18 07:52:14 +0200
Świadczenie Dobry start (300+) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98873 Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

]]>
Fri, 13 Jul 18 12:59:14 +0200
Zgłoszenie zamiaru bydowy ul.N.Wiatra dz.235 obr.22 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98916 Rozbiórka i odbudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 15 Jun 18 14:35:09 +0200
Zgłoszenie budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej wraz z siecią NN ul.Marchołta dz.135/1 obr.21 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98906 Zgłoszenie budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 15 Jun 18 13:20:13 +0200
Zgloszenie przebudowy budynku ul.Puchalskiego dz. 613 obr.21 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98904 Zgloszenie przebudowy budynku

]]>
Fri, 15 Jun 18 13:16:40 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Baranieckiego dz.338 obr.8 Kraków Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98903 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Fri, 15 Jun 18 13:14:36 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Rydlówka/Rzemieślnicza dz.113,114,115/2,116/16,118/2,370/9 obr.30 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98902 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Fri, 15 Jun 18 13:11:42 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stryjeńskiego dz.333,332/3 obr.100 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98866 Budowa sieciwodociągowej.

 

]]>
Fri, 15 Jun 18 10:32:03 +0200
Lista TBS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98850 Lista osób zakwalifikowanych w 2018 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w TBS

]]>
Fri, 15 Jun 18 11:40:21 +0200
Odstrzał sanitarny dzików http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98848 Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Thu, 14 Jun 18 15:16:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. św. Stanisława 12, dz. nr 13, 101/3, obr. 14 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98831 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 14 Jun 18 12:06:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Przykopy / dz. 449/5, obr. 46 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98830 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 14 Jun 18 12:00:40 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 82/19, 82/4, obr. 37 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Winnicka w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98771 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 13 Jun 18 10:03:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Smoleńskiego na dz. nr 446/2, 446/6, 446/16, 474/1, 474/2, 446/15, 466/17, 446/18, 446/13, obr. 41, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98769 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 13 Jun 18 09:04:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Starego Dębu w Krakowie, na dz. nr 1055/10, 1055/9, 1055/8 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98757 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Jun 18 14:42:39 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Krzewowa dz.85 obr.4 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98734 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 12 Jun 18 11:17:45 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.Gromadzka dz. 299/2,300/1,300/2 obr.15 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98696 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 11 Jun 18 11:53:54 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami ul.Piaszczysta dz.34,37,38,42,43,44,55,119/2,195/2,196,197,198/1,198/2,199/1,214/4 obr. 31 Kraków Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98692 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami

]]>
Mon, 11 Jun 18 11:49:46 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Domowa dz.126/2,421 obr.41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98670 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 08 Jun 18 15:21:11 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Domowa dz.126/1,126/2,421 obr.41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98669 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 08 Jun 18 15:17:04 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Petrażyckiego,dz.314,136/1,136/3 Podgórze ,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98466 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Jun 18 14:14:55 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/9 ul. Cybulskiego 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98450 Fri, 08 Jun 18 13:03:49 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Galicyjska dz.216/228 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98418 Budowa stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 07 Jun 18 15:01:33 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Bunscha ,Czerwone Maki dz.376/1,377,378.381/7,384,385,386,391 obr.41,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98393 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 07 Jun 18 11:57:47 +0200
Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2018/3/7 ul. Królewska 59 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98383 Thu, 07 Jun 18 11:41:34 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Rynek Główny 42/św. Jana 1, dz. nr 176, obr. 1, jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98371 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Jun 18 10:09:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podole i ul. Czerwone Maki na dz. nr 81/10, 81/22, 218, 195/12, 210/4, 210/20, 210/18, 210/14, 214, 205/17, 205/18, 211/5, 215, 176/5, 207/9 obr. 38 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98331 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Jun 18 15:15:19 +0200
NIECZYNNA KASA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98211 SZANOWNI PAŃSTWO,

 

W DNIACH OD 6-06-2018r. DO 12-06-2018 r., KASA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI JEST NIECZYNNA.

 

]]>
Wed, 06 Jun 18 14:19:28 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stattlera dz.185/1,185/3,185/4 obr.50 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98251 Przebudowa budynku.

]]>
Wed, 06 Jun 18 11:04:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pylna, na dz. nr 95/11, 198, 194/2 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98245 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Jun 18 10:07:11 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Sidzińska dz.27/7 obr.69 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98244 Przebudowa budynku

]]>
Wed, 06 Jun 18 09:16:50 +0200
„Kino na trawie. Kino wielu kultur” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98197 Od 7 czerwca 2018 r. przez Sześć letnich czwartkowych wieczorów w sześciu krakowskich parkach i ogrodach, a do tego sześć ciekawych filmów, każdy z innego zakątka Europy.

]]>
Tue, 19 Jun 18 10:00:43 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami ul.Racławicka dz.44/96,44/101,44/104,316/20,316/24 obr.45 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98205 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami

]]>
Tue, 05 Jun 18 14:26:41 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkań oferta nr 2018/2/14 ul. Stachiewicza 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98183 Tue, 05 Jun 18 11:46:12 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta 2018/2/13 ul. Marczyńskiego 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98118 Tue, 05 Jun 18 11:49:58 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Piasta Kołodzieja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98161 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 04 Jun 18 15:08:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, 239/8, 247/7, 309, 310, 311 obr. 1 jedn. ewid. Krowodrza, ul. Filtrowa, ul. Zygmunta Starego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98159 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 04 Jun 18 15:02:41 +0200
Zgłoszenie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym Park Solway ul.Żywiecka dz. 17/11 obr.44 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98156 Zgłoszenie budowy obiektów małej architektury

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:53:42 +0200
Zgłoszenie budowy dwóch bezodpływowych zbiorników na ścieki z podjazdów dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul.Rżącka dz.263/24,263/25 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98155 Zgłoszenie budowy dwóch bezodpływowych zbiorników na ścieki

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:50:18 +0200
Zgłoszenie budowy dwóch bezodpływowych zbiorników na ścieki z podjazdów dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul.Rżącka dz.263/22,263/23 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98154 Zgłoszenie budowy dwóch bezodpływowych zbiorników na ścieki

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:47:42 +0200
Zgłoszenie budowy oświetlenia odcinka drogi publicznej ul.Wodna dz. 138/10,162/6,192 obr.29 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98152 Zgłoszenie budowy oświetlenia odcinka drogi publicznej

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:43:28 +0200
Zgłoszenie przebudowy poza obszar kolizji istniejącej linii napowietrzno-kablowej ul.Stawowa dz.632,631,630/3,622/8 obr.34 Kraków Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98151 Zgłoszenie przebudowy poza obszar kolizji istniejącej linii napowietrzno-kablowej

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:36:42 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Hutnicze dz.26 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98147 Budowa oświetlenia ulicznego oraz odcinka sieci elektroenergetycznej.

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:28:34 +0200
Informacja o wniesieniu sprzecowi / Decyzja nr 22/6743.6/2018 / ul. Rakowicka / dz. nr 219/30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98134 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 04 Jun 18 12:00:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Wandy dz.285, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98089 Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

]]>
Fri, 01 Jun 18 11:53:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sikorki dz.212/39,212/42,212/64,212/69,212/85,304,305,obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98087 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 01 Jun 18 11:50:25 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stefana Kisielewskiego 24, dz nr 841/196, 841/293 obr. 10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98021 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 30 May 18 10:05:33 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lesista dz.33/1 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97976 Dobudowa tarasu przy budynku mieszkalnym.

]]>
Tue, 29 May 18 12:06:57 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sochy dz.215/1 obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97975 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 29 May 18 12:01:37 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Tyniecka dz.425/6,425/9,425/12, obr.2 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97974 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 29 May 18 11:57:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.F.Wrobela dz.276/10,obr.106, dz.168/6,98/9,99/2, obr.107 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97972 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 29 May 18 11:52:56 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nowickiego na dz. 860, 257/6, 257/8, 256/3, obr.93, Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97950 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 29 May 18 08:47:59 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową ul.Smętna dz. 1091,891/6 obr.34 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97929 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową

]]>
Mon, 28 May 18 13:56:46 +0200
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97910 Przebudowa i budowa sieci cieplnej magistralnej 2x DN 500 od komory 1KPXIII4 do komory w rejonie KPXIII10A na działkach nr 126/19, 126/22, 126/17, 126/15, 126/20, 126/18, 126/21, 121/4, 121/3 obr. 61 Podgórze, na działkach nr 200/3, 78/5, 78/6, 78/3, 71/3, 71/2, 65/2, 65/1, 206/7, 59/3, 54/3, 51/3, 49/3, 45/8, 43/5, 42/6, 39/3, 30/3, 28/2, 210/3, 23/7, 21/2, 18/5, 13/2 obr. 62 Podgórze, na działkach nr 257/18, 257/15, 257/10, 257/12, 277/4, 206/27, 206/12 obr. 63 Podgórze i na działkach nr 175/17, 174/23, 173/5, 172/9, 172/21, 221/17 obr. 64 Podgórze przy ulicach Cechowej i Nazaretańskiej w Krakowie

]]>
Mon, 28 May 18 12:24:52 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wrocławska/Poznańska dz.316/5,316/6 obr.45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97868 Budowa odcinka sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 25 May 18 14:45:11 +0200
termin przetargu:2.08.2018 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97822 położonej przy ul. Wita Stwosza 4, al. Kijowskiej 55, Wielickiej 16, Księcia Józefa

]]>
Fri, 25 May 18 13:42:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w ul. Filtrowej w Krakowie, dz. nr 310, 316 obr.1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97835 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 25 May 18 11:43:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 360/39, 360/52, 322/5 obr. 36, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97827 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Fri, 25 May 18 09:41:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Lema, dz. nr 1/189, 1/110, 1/111 obr. 52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97823 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 25 May 18 08:49:49 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dąbska dz.50/4,225/5,50/6,225/7,41/68,41/78,41/71,41/63,41/73,41/72 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97754 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Thu, 24 May 18 13:39:12 +0200
Przetargi na sprzedaż ul.Garbarska 6 lokal mieszkalny Nr 3, al.J.Słowackiego 58 lokal mieszkalny Nr 8, ul. Zacisze 12 lokal mieszkalny Nr 5, ul. Starowiślna 53 lokal mieszkalny Nr 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97657 Thu, 24 May 18 00:00:02 +0200 Zgłoszenie budowy-ul.Podhalańska,DZ.687 OBR.33,DZ.113/7 OBR.43,PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97703 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 23 May 18 14:57:29 +0200
Zgłoszenie budowy-ul.Podhalańska,DZ.687 OBR.33,DZ.113/7 OBR.43,PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97698 ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

]]>
Wed, 23 May 18 14:49:06 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Karola Bunscha dz.446/2,355/6,355/5,355/3 obr.41, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97582 Budowa stacji transformatorowej i sieci kablowej

]]>
Mon, 21 May 18 12:46:05 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ,sieci kanalizacji sanitarnej ul.Starego Dębu dz.1055/10,1055/9,1055/8 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97576 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ,sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 21 May 18 11:59:24 +0200
Konkurs UMK i SARP „Nowe Życie Pomiędzy Estakadami” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97562 Mon, 21 May 18 10:24:04 +0200 Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97533 Fri, 18 May 18 09:11:25 +0200 Zgłoszenie budowy - UL. Bruknera,dz.6,7/1,7/2,489 obr.71 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97531 Budowa sieci kanalizacji opadowej

]]>
Fri, 18 May 18 08:52:00 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Spacerowa dz.16/1 obr.70,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97498 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 18 May 18 08:41:23 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 21/6743.6/2018/ ul. Rakowicka, Wita Stwosza, dz. nr 219/14, 219/24, 219/25, 219/26, 219/27, 219/28, 219/29 obr. 8 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97491 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 18 May 18 08:35:03 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 5/2018 z dnia 17.05.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97487 Thu, 17 May 18 14:33:23 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.L.Pasteura dz.5/1,5/2,6/3 obr.42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97436 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 16 May 18 13:05:41 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sieroszewskiego dz.258/1,obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97434 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 16 May 18 13:01:25 +0200
OTWARTY KONKURS OFERT - KRAKOWSKI PRODUKT TURYSTYCZNY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97379 Prezydenta Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej  na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

]]>
Thu, 05 Jul 18 15:30:17 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kablowej ul.Cechowa , Podedworze dz.99/14,99/13,200/5 obr.62 , dz.316/26,316/27,obr.61 , dz.349/3,82 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97340 Zgłoszenie budowy sieci kablowej

]]>
Mon, 14 May 18 13:39:15 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / decyzja nr 20 /6743.6 / 2018 / ul. Rybitwy / dz. nr 311/11, 163/9, 166/3 / obr. 22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97331 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 14 May 18 11:40:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rumiankowa, dz nr 428, 552/3 obr. 39 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97305 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 11 May 18 13:54:43 +0200
Projekt ,,Eko-logiczni'' http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97286 Fri, 11 May 18 09:11:52 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lema dz.1/189,1/110,1/111 obr.52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97275 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 10 May 18 15:00:42 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Pylna dz. 95/11,198,194/2 obr.7 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97217 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 09 May 18 14:22:39 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dróżka dz. 437/6 obr. 92 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97210 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 09 May 18 13:04:31 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Piltza dz. 224 obr.42 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97205 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Wed, 09 May 18 12:59:53 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kaczeńcowa dz.450 obr.9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97179 Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

]]>
Tue, 08 May 18 14:55:33 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/12 ul. Jaremy 14b http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97159 Tue, 08 May 18 10:47:25 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/8 ul. Kącik 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97109 Mon, 07 May 18 11:38:18 +0200 Likwidacja barszczu Sosnowskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97106 Mon, 07 May 18 09:47:26 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bogucianka na dz. nr 65/13, 65/18 obr. 76 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97099 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 May 18 14:25:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bogucianka na dz. nr 65/12, 65/13 obr. 76 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97096 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 May 18 13:54:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zakrzowiecka 31A w Krakowie na dz. nr 304/7, 303/2 obr. 7, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97086 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 May 18 08:59:21 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/11 ul. Kobierzyńska 65 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97073 Wed, 02 May 18 12:41:37 +0200 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej ul.Brucknera dz.6,7/1,7/2,489 obr.71, dz.272,283/1 obr.40 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97071 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 02 May 18 12:26:38 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Winnicka dz.82/12,82/4 obr.37 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97070 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 02 May 18 12:21:50 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/7 ul. Parkowa 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97069 Wed, 02 May 18 12:19:02 +0200 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych , sieci kablowych oraz złącz kablowych dz.109/2,109/3,109/4,109/5,117/5,117/6,118,362/1,362/2,362/4,362/5,362/6, obr.1 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97068 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych

]]>
Wed, 02 May 18 12:11:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podbipięty, dz. nr 12/3, 14/3 obr. 56, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97064 AU-01-3.6743.6.61.2018.JZI

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: "budowy sieci wodociagowej o średnicy dn 100 mm z żeliwa sferoidalnegoo na odcinku W1-W3, długości L=34 m w ul. Podbipięty na dz. nr 12/3, 14/3, obr. 56, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie"

]]>
Wed, 02 May 18 10:44:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Bracka/ul. Franciszkańska dz. nr 591, 592/1, 403, 402, obr. 1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97063 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 02 May 18 10:33:24 +0200
Zgłoszenie budowy - UL.J.K.PRZYZBY DZ.743/13,743/48,743/46,743/44 OBR.33,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97055 PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ

]]>
Mon, 30 Apr 18 15:48:04 +0200
Zgłoszenie budowy- ULKOBIERZYŃSKA DZ.330/1,330/2 OBR.43 .Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97042 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

]]>
Mon, 30 Apr 18 15:40:57 +0200
Zgłoszenie budowy - UL. PILTZA,TYMOTKOWA, DZ.214/4,200/21,101/8,104,224,98,204 OBR.42,PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97036 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

]]>
Mon, 30 Apr 18 15:32:53 +0200
Zgłoszenie budowy - UL.RYNEK GŁ.42-ŚW.JANA 1- DZ.176 OBR.1,ŚRÓDMIESCIE, KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97033 ZMIANA UŻYTKOWANIA BUD.USŁUGOWO MIESZKALNEGO NA BUDYNEK USŁUGOWO HOTELOWY 

]]>
Mon, 30 Apr 18 15:20:25 +0200
Zgłoszenie budowy - ul.M.NOWICKIEGO ,DZ.860,257/6,257/8,256/3 OBR.93 PODGÓRZE, KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97028 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

]]>
Mon, 30 Apr 18 14:24:23 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Filtrowa, dz.239/8,247/7,309,310,311 obr.1 Krowodrza,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97022 BUDOWA SIECI WODCIAGOWEJ

]]>
Mon, 30 Apr 18 14:12:05 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 12/6743.7/2018, ul. Lema http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96981 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Fri, 27 Apr 18 14:11:37 +0200
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grębałowska, dz. nr 619, 250/4, 250/3, obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96980 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Apr 18 14:01:40 +0200
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grębałowska, dz. nr 619, 250/4, 250/3, obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96977 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Apr 18 13:55:23 +0200
Zgłoszenie budowy - ul.Bunscha dz.446/2,446/6,446/16,474/1,472/2,446/15,446/17,446/18,446/13 obr.41Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96961 BUDOWA SIECI CIEPLNEJ OSIEDLOWEJ

]]>
Fri, 27 Apr 18 11:33:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Kułakowskiego, ul. Krępy, ul. Cesarza, dz. nr 194/154, 194/254 obr. 43, j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96944 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Apr 18 08:36:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielicka / dz. 114/16, 114/17 / obr. 59 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96943 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Apr 18 08:20:31 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/30 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96939 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 26 Apr 18 15:10:49 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.A.Potebni dz.379,380 obr.13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96938 Remont elewacji budynku jednorodzinnego.

]]>
Thu, 26 Apr 18 15:07:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 219/5, 219/20, 219/23, obr. 8, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96933 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 26 Apr 18 13:45:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nałkowskiej, dz. nr 145/1, 146/1, obr. 84, j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96925 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Apr 18 11:51:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Chrzanowskiego boczna /dz nr 456/2, 164/4, 162/4, 161/8, 161/6, 161/3, 159/7 /obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96924 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Apr 18 11:49:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Dubois/ Młodzieży /dz 389/3, 57/6 /obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96922 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 26 Apr 18 11:47:38 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Filtrowa dz. 310,316 obr.1 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96911 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 26 Apr 18 10:43:57 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 4/2018 z dnia 26.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96908 Thu, 26 Apr 18 10:02:43 +0200 Zgłoszenie budowy - ul. Podole dz.81/10,81/22,81/24,195/12,210/4,210/20,210/18,210/14,214,205/17,205/18,211/5,215,176/5,207/9 obr.38 Podgórze dz.14/28 obr.35 ,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96879 Budowa miejskiej sieci osiedlowej

]]>
Wed, 25 Apr 18 13:27:19 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/6 ul. Kobierzyńska 67 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96819 Mon, 23 Apr 18 10:58:52 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Topiarnia na dz. nr 517, 443, 444 obr. 90 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96818 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Apr 18 10:43:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Rakowicka,dz. nr 219/20, 219/21, 219/22 obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96815 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 23 Apr 18 09:30:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Zielone, dz. nr 59 obr 45 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96814 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 23 Apr 18 09:21:05 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu /ul. Ściegiennego, ul. Republiki Korczakowskiej, ul. Kurczaba / dz. 393/17, 325/7, 423/4, 322/3, 328/2, 330/21, 333/4, 339/3, 340/3, 361/13, 324/4, 334/5 / obr. 55 Podgórze/oraz/dz. nr 1318/2/obr. 53 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96803 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Apr 18 15:14:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Świetlista na dz. nr 189/9 obr. 89 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96783 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Apr 18 11:46:07 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Fatimska dz.142/8,474,231 obr.9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96753 Przebudowa ulicy.

]]>
Thu, 19 Apr 18 14:27:32 +0200
Zgłoszenie budowy ul.Bogucianka dz.65/12,65/13 obr.76 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96748 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Apr 18 11:49:19 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bogucianka dz.65/13,65/18 obr.76 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96747 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Apr 18 11:46:11 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Przykopy dz.449/5 obr.46 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96746 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Apr 18 11:39:56 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Nałkowskiej dz.145/1,146/1 obr.84 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96727 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 18 Apr 18 14:39:51 +0200
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dąbska, dz. nr 225/5, 41/52, 41/55, 41/30, 41/73, 41/72, obr. 16, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96712 Informacja o braku wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 18 Apr 18 11:54:43 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Dąbska, dz. nr 41/55, 41/30, 41/73, 41/72, obr. 16, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96711 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 18 Apr 18 11:40:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podole w Krakowie, na działkach 81/10, 75/8, 195/5, 205/5, 170/2, 171/4, 171/5, 172/10, 75/5, 218, 219, 220, obr. 38 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96704 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 18 Apr 18 07:27:18 +0200
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru terenu, zachodniej części pola bitwy na wzgórze Kaim z 1914 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96696 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków terenu, zachodniej części pola bitwy na wzgórze Kaim z 1914 r.

]]>
Tue, 17 Apr 18 14:23:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Polskiego/Topiarnia dz.444,443,517 obr.90 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96675 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 17 Apr 18 11:41:53 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.S.Kisielewskiego dz.841/196,841/293 obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96674 Przebudowa przegród zewnętrznych otworów stolarki okiennej i drzwi balkonowych.

]]>
Tue, 17 Apr 18 11:36:54 +0200
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków reliktów dawnego szańca FS-4 usytuowanego przy ul. Piastowskiej 20 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96657 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków reliktów dawnego szańca FS-4 usytuowanego przy ul. Piastowskiej 20 w Krakowie.

]]>
Tue, 17 Apr 18 07:17:05 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pachońskiego działki nr 585/6, 585/13, 585/16, 585/17 obręb 42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96628 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Apr 18 13:01:38 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/10 ul. Stachiewicza 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96596 Fri, 13 Apr 18 14:39:54 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Stawowa działki nr 403/6, 1063/8, 400 obręb 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96605 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Apr 18 14:21:40 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowa dz.360/52,360/39,322/5 obr.36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96586 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 13 Apr 18 11:48:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 240/20, 238/5, obr. 7 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zakrzowiecka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96569 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Apr 18 08:04:46 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/6 os. Szkolne 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96549 Thu, 19 Apr 18 10:55:36 +0200 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 126/2 i 200/1 obr. 42 Podgórze przy ul. Piltza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96535 Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 18/6743.6/2018 z dnia 12.04.2018 r.,

znak: AU-01-2.6743.6.16.2018.DMT

dz. nr 126/2 i 200/1 obr. 42 Podgórze przy ul. Doktora Jana Piltza w Krakowie

]]>
Thu, 12 Apr 18 08:50:21 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej ul.Wielicka dz. 114/16,114/17 obr.59 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96471 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 10 Apr 18 11:46:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Smoleńskiego na dz. nr 189/9, 234/2, 234/3, obr. 89, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96457 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Apr 18 10:17:15 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/9 os. Szkolne 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96451 Tue, 10 Apr 18 08:56:01 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 44/97, 44/96, 44/104, 44/99, 44/102, 44/103, 316/26, 44/100, 44/98, 44/94, 44/93, 44/92, 44/91 obr. 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96416 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 09 Apr 18 12:42:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dubois/Młodzieży dz.389/3,57/6 obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96412 Rozbudowa sieic kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 09 Apr 18 12:12:20 +0200
Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na dz. nr 462/2, 200/8, 172/17 obr. 105 Podgórze oraz na dz. nr 342/3, 352/2, 352/1, 173/7, 342/7, 342/6, 342/5, 342/4 obr. 104 Podgórze w rejonie ulicy Agatowej i Domagały w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96398 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

działki nr: 462/2, 200/8, 172/17 obr. 105 Podgórze oraz na dz. nr 342/3, 352/2, 352/1, 173/7, 342/7, 342/6, 342/5, 342/4 obr. 104 Podgórze w rejonie ulicy Agatowej i Domagały w Krakowie

znak: sprawy: AU-01-2.6743.6.12.2018.DMT

data przyjęcia zgłoszenia: 06.04.2018 r.

]]>
Mon, 09 Apr 18 09:09:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Centrum B 11A, dz. nr 150/4, 152 obr. 45 Kraków - Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96397 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 09 Apr 18 08:42:58 +0200
Konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Fundusz wkładu własnego” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96374 Wed, 02 May 18 13:50:29 +0200 Miejsce przyjazne seniorom - rusza VIII edycja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96384 Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków zapraszają do udziału w VIII edycji akcji społecznej "Miejsce przyjazne seniorom".

]]>
Fri, 06 Apr 18 14:46:47 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/5 ul. Jaremy 25 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96381 Fri, 06 Apr 18 13:58:14 +0200 Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 3/2018 z dnia 05.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96368 Fri, 06 Apr 18 11:01:01 +0200 Budowa i przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej oraz budowa i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na dz. nr 78/20 i 78/21 obr. 58 Podgórze przy ul. Schweitzera w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96324 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 78/20 i 78/21 obr. 58 Podgórze, ul. Schweitzera

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.26.2018.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 29.03.2018 r.

 

]]>
Thu, 05 Apr 18 09:39:16 +0200
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej nN 1kV, złącza kablowego nN 1kV, budowie zjazdu oraz przebudowie sieci SN 15kV, na dz. nr 175/3, 594/11 i 169/10 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborska w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96322 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Malborska dz. 175/3, 594/11, 169/10 obr. 49 Podgórze, znak: AU-01-2.6743.6.2.2018.DMT

Data decyzji sprzeciwu: 21.03.2018 r.

Decyzja nr 11/6743.6/2018

]]>
Thu, 05 Apr 18 09:30:36 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odwodnieniem ul.Pachońskiego dz.585/6,585/13,585/16,585/17 obr.42 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96314 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Wed, 04 Apr 18 14:38:43 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/14,219/24,219/25,219/26,219/27,219/28,219/29 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96288 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 04 Apr 18 11:40:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Walerego Sławka /dz nr 831, 833, 269/6, 269/7, 572/6, 3/22, 3/24, 3/25, 6/12, 4/6, 4/5, 832, /obr. 49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96280 AU-01-2.6743.6.42.2018.KFI

]]>
Wed, 04 Apr 18 10:29:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Walerego Sławka /dz nr 831, 832, 4/4, 4/5, 4/6, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 6/12, /obr. 49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96279 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 04 Apr 18 10:27:56 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Walerego Sławka /dz nr 19/15, 27/8 /obr. 47 Podgórze oraz /dz nr 835, 834, 4/4, 3/21, 3/20, 6/12, 6/10 /obr. 49 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96278 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 04 Apr 18 10:26:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wrobela / dz. 179/6 / obr. 106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96274 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 04 Apr 18 08:55:41 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 2/2018 z dnia 03.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96266 Wed, 04 Apr 18 08:23:07 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Zielone dz.59, obr.45 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96255 Budowa instalacji centralnej wody ciepłej.

]]>
Tue, 03 Apr 18 14:44:46 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizaji sanitarnej dz. 311/11,163/9,166/3 obr.22 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96242 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizaji sanitarnej

]]>
Tue, 03 Apr 18 12:51:33 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al.Waszyngtona dz.290/9 obr.13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96204  

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

 

 

]]>
Tue, 03 Apr 18 07:38:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Toporczyków na dz. nr 124, 103/3, 104/6, 104/7 obr. 75 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96205 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 29 Mar 18 13:46:01 +0200
Zgłoszenie budowy-ul.Kułakowskiego,Krępy,Cesarza dz.194/154,194/254 obr.43 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96201 Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego

]]>
Thu, 29 Mar 18 13:10:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lema dz.1/189,1/110,1/111 obr.52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96168 Rozbudowa miejskiej sieic wodociągowej.

]]>
Thu, 29 Mar 18 12:54:09 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 508/1, 510/1, 426/5 obr. 10 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Pułaskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96157 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 28 Mar 18 15:16:42 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków B1,B2 ,przebudowa sieci kablowej SN ul.Stawowa dz. 403/6,1063/8,400 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96093 Zgłoszenie rozbudowy sieci cieplnej

]]>
Tue, 27 Mar 18 07:40:16 +0200
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków elewacji frontowej kamienicy usytuowanej przy ul. Wróblewskiego 3/Pędzichów 5 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96092 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków elewacji frontowej kamienicy usytuowanej przy ul. Wróblewskiego 3/Pędzichów 5 w Krakowie.

]]>
Tue, 27 Mar 18 07:17:19 +0200
ZGŁOSZENIE BUDOWY- DZ.189/9 OBR.89 PODGÓRZE, KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96082 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

]]>
Mon, 26 Mar 18 13:44:13 +0200
ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL. PODOLE.DZ.81/10,75/8,195/5,205/5,170/2,171/4,171/5,172/10,75/5,218,219,220 OBR.38PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96075 MIEJSKA OSIEDLOWA SIEĆ CIEPŁOWNICZA

]]>
Mon, 26 Mar 18 13:27:34 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Chrzanowskiego dz.456/2,164/4,162/4,161/8,161/3,159/7 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96062 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 26 Mar 18 12:11:36 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 11/6743.7/2018, ul. Dąbska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96060 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Mon, 26 Mar 18 11:25:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 21/2, obr. 3 Podgórze, oraz dz. nr 553, 429/24, 425/6 obr. 2 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96040 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:28:39 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 446/6, 349/2, 446/2, 355/6, obr. 41 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96039 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:27:16 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakamycze w Krakowie, na dz. nr 168/2, 30/21 obr. 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96038 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:12:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ulic Ukrytej i Ukrytej Bocznej w Krakowie, na dz. nr 22/15, 216/4, 298/2 obr. 13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96037 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:07:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kraszewskiego 12 w Krakowie, na dz. nr 513, 390/1, 137 obr. 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96036 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:04:28 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Głogowiec w Krakowie, na dz. nr 284/2, 130/6 obr. 52 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96034 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 14:21:58 +0100
Zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci kablowej w celu usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą w miejsce istniejących budynków mieszklanych ul.Wrocławska dz. 301,7,8 obr.45 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96031 Zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci kablowej

]]>
Fri, 23 Mar 18 12:24:46 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.św.Stanisława dz.13,101/3 obr.14 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96027 Budowa przyłącza cieplnego.

]]>
Fri, 23 Mar 18 12:02:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 659, 518, 517, 443, 444, obr. 90 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Topiarnia w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96006 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Mar 18 15:47:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Szczawnicka / dz.79/1 / obr. 95 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96001 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 22 Mar 18 14:48:22 +0100
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku Seminarium Śląskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95990 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku Seminarium Śląskiego.

]]>
Thu, 22 Mar 18 09:06:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Legionów Piłsudskiego, dz. nr 75, 67/2, obr. 216 Śródmieście, nr 566, 513, 511, obr. 13 Podgórze, nr 517, 186, obr. 12 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95977 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:47:37 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 10/6740.7/2018, ul. Króla Jana III Sobieskiego 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95976 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:41:17 +0100
Zgłoszenie budowy-ul Zakrzowiecka, dz.304/7,303/2 obr.7,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95971 Sieć telekomunikacyjna.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:39:26 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grębałowska dz.619,250/4,250/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95975 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:38:30 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Grębałowska dz.619,250/4,250/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95973 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:34:28 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka/Boczna dz.219/5,219/20,219/22,219/23 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95954 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławowej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:27:18 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dąbska dz.225/5,41/52,41/55,41/30,41/73,41/72 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95953 Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:22:59 +0100
Zgłoszenie przełożenia sieci sanitarnych i elekrtycznych ul.Prądnicka dz. 428/12 obr.44 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95935 Zgłoszenie przełożenia sieci sanitarnych i elekrtycznych

]]>
Wed, 21 Mar 18 10:58:39 +0100
Spis inwentaryzacyjny W-402 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95934 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-402.

]]>
Wed, 21 Mar 18 09:50:34 +0100
Spis inwentaryzacyjny W-401 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95933 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-401.

]]>
Wed, 21 Mar 18 09:41:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Krzewowa dz.83/3 obr.4 Pogórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95927 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 20 Mar 18 14:59:02 +0100
Budowa sieci wodociągowej DN150mm o długości 4,5 m oraz rozbiórce sieci wodociągowej DN100mm o długości 4,5 m, na dz. nr 449/5 obr. 46 Podgórze przy ul. Przykopy w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95926 Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 10/6743.6/2018 z dnia 19.03.2018 r., znak: AU-01-2.6743.6.294.2017.DMT

ul. Przykopy dz. nr 449/5 obr. 46 Podgórze

]]>
Tue, 20 Mar 18 14:53:15 +0100
Remont elewacji budynku mieszkalnego polegający na termomodernizacji budynku wraz z położeniem nowej zaprawy tynkarskiej, przebudową otworów okiennych i drzwiowych, wymianą okien http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95924 Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 9/6743/2018 z dnia 20.03.2018 r., znak: AU-01-2.6743.7.9.2018.DMT

ul. Andrzeja Potebni 3 i ul. Andrzeja Potebni 3A, dz. nr 379 i 380 obr. 13 Podgórze

]]>
Tue, 20 Mar 18 14:45:09 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wrobela dz.179/6, obr.106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95895 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 20 Mar 18 10:57:17 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/8 os. Teatralne 31 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95891 Tue, 20 Mar 18 09:27:00 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działce 99/8, obr. 84 Podgórze, ul. Leona Petrażyckiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95888 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 20 Mar 18 08:37:33 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Na Skarpie 57, dz. nr 209 obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95879 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 19 Mar 18 14:03:19 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/5 os. Urocze 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95876 Mon, 19 Mar 18 12:08:01 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/4 ul. Celarowska 30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95872 Mon, 19 Mar 18 11:34:44 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/3 ul. Dobrego Pasterza 110 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95870 Mon, 19 Mar 18 11:20:11 +0100 Zgłoszenie budowy- ul.Wrocławska dz.44/97,44/96,44/104,44/99,44/102,44/103,316/26,44/100,44/98,44/94,44/93,44/92,44/91 obr.45 Krowodrza,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95843 Kontenerowa stacja transformatorowa

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:30:16 +0100
Rozstrzygnięto konkurs ofert na Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95821 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”.

]]>
Thu, 15 Mar 18 13:40:02 +0100
Informacja dotycząca liczby wybieranych radnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95779 Informacja dotycząca liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

]]>
Wed, 14 Mar 18 13:39:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Łęgowa; dz. nr 245 (dawna 211/6), 24/3, 24/8 obr. 56 jedn. ewid. Nowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95778 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:54:15 +0100
Zgłoszenie wykonania otworu okiennego oraz powiększenie istniejącego otworu okiennego w budymku mieszkalnym jednorodzinnym ul.Nawojowska dz.735 obr.34 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95777 Zgłoszenie wykonania otworu okiennego oraz powiększenie istniejącego otworu okiennego

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:48:43 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Rakowicka, dz. Nr 219/21 obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95776 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:47:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bracka dz.591,592/1,403,402 obr.1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95772 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:19:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 112, 113/1, 581 obr. 11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95773 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:19:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działkę nr 60/9 obręb 23 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95765 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 14 Mar 18 10:22:17 +0100
Obwieszczenie Starosty Krakowskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95731 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

 

]]>
Tue, 13 Mar 18 14:40:27 +0100
ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL. WRONY DZ.402 OBR.81 PODGÓRZE ,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95728 BUDOWA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

]]>
Tue, 13 Mar 18 13:39:54 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sobieskiego dz.118 obr.59 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95693 Wymiana stolarki okiennej.

]]>
Mon, 12 Mar 18 15:28:25 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/20,219/21,219/22 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95692 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej.

]]>
Mon, 12 Mar 18 15:25:58 +0100
Konkurs na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi po Parku Kulturowym Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95672 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

]]>
Mon, 12 Mar 18 12:20:06 +0100
Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci wodociągowej ul.Ściegiennego / Republiki Korczakowskiej dz. 1318/2 obr.53 , dz.393/17,325/7,423/4,322/3,328/2,330/21,333/4,339/3,340/3,361/13,324/5 obr.55 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95671 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 12 Mar 18 11:58:43 +0100
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Szczawnicka dz.79/1 obr.95 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95670 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Mon, 12 Mar 18 11:47:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Belwederczyków działki nr 128/10, 128/11 obręb 29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95660 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 12 Mar 18 08:11:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Belwederczyków działki nr 378/1, 789/2, 128/10, 128/11 obręb 29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95658 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 12 Mar 18 08:08:45 +0100
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 48 obr. 81 Podgórze przy ul. Mieczysława Wrony 22 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95651 Informacja o braku sprzeciwu

ul. Mieczysława Wrony 22,  dz. nr 48 obr. 81, j.ew. Podgórze

znak sprawy: AU-01-2.6743.7.5.2018.JFE

data milczącej zgody: 26.02.2018 r.

]]>
Fri, 09 Mar 18 13:29:05 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Dąbska dz. 225/5,41/52,41/55,41/30,41/73,41/72 obr.16 ul.Lema dz.1/189,1/110,1/111 obr.52 Kraków, .Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95644 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:57:47 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dąbska dz. 2205/5,41/52,41/55,41/30,41/73,41/72 obr.16 Krakow, .Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95643 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:54:21 +0100
Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ul.Na Błonie dz. 455/11 obr. 6 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95642 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:50:09 +0100
Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ul.Na Błonie dz. 455/43 obr. 6 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95641 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:48:02 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 8/6743.6/2018/ ul. Grębałowska, dz. nr 250/3, 250/4, 619 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95639 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:36:29 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 7/6743.6/2018 ul. Grębałowska, dz. nr nr 250/3, 250/4, 619 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95638 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:28:34 +0100
Postanowienie o niezałatwieniu w terminie i wyznaczeniu nowego terminu dla sprawy GD-6.6620.3.70.1.2017 dotyczącej działki nr 359 obręb 13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95588 Wed, 07 Mar 18 16:04:12 +0100 zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rumiankowa dz.428,552/3 obr.39 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95585 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 07 Mar 18 15:28:49 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 9/6743.6/2018, ul. Podbipięty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95584 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 07 Mar 18 14:39:49 +0100
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowa istniejącej instalacji wewnętrznej elektrycznej, c.o. na działkach: 317/1, 318/1 obr. 56 Podgórze przy ul. Stacyjnej 9A w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95575 Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja Nr 6/6743.7/2018

działki nr 317/1, 318/1 obr. 56 Podgórze przy ul. Stacyjnej 9A w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.7.18.2018.DMT

]]>
Wed, 07 Mar 18 12:15:07 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/5/1 os. 2 Pułku Lotniczego 45 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95555 Tue, 06 Mar 18 14:26:52 +0100 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 25 na dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95530 Informacja o braku sprzeciwu

dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.31.2018.DMT

data przyjęcia zgłoszenia: 06.03.2018 r.

]]>
Tue, 06 Mar 18 10:17:00 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Sławka dz. 19/15,27/8 obr.47 ,dz.835,834,4/4,3/21,3/20,6/12,6/10 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95498 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Mon, 05 Mar 18 13:08:52 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Sławka dz. 831,835,4/4,3/19,3/20,3/21,3//22,6/12,4/6,4/5,832 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95497 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 05 Mar 18 13:05:32 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sławka dz. 831,833,269/6,269/7,572/6,3/22,3/24,3/25,6/12,4/6,4/5,832 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95496 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 05 Mar 18 13:01:23 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/4 ul. Urzędnicza 52a http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95495 Mon, 05 Mar 18 12:44:14 +0100 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95491 „Rozbudowa ul. Zalesie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Przemiarki w zakresie wykonania: rozbudowy jezdni ulicy Zalesie (droga publiczna kategorii gminnej, klasy D) o długości ok. 310,00m od ul. Przemiarki (droga publiczna kategorii gminnej) do ul. Drukarskiej (droga publiczna kategorii gminnej), na odcinkach drogi od hm 0+00,00 do hm 2+37,30 (W1-W7) oraz od hm 0+00,00 do hm 0+79,10 (W8-W10), na działkach nr: 236 (236/2), 171/6, 123/9, 171/4, 123/4, 171/1 (171/7), 123/7 (123/11), 123/6 (123/13), 59/2 (59/4), 62/1 (62/5), 62/2, 172/1 (172/4) obr. 34 j. ew. Podgórze;[...]

 

]]>
Mon, 05 Mar 18 09:43:35 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Misjonarska i al. Kijowska działki nr 382/28, 899, 900 obręb 4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95490 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Mar 18 08:59:40 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz budowa przyłącza ciepła do budynku mieszkalnego ul.Kraszewskiego dz. 386,513,3901/1,137 obr.14 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95485 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Mon, 05 Mar 18 06:58:56 +0100
Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącego odcinka osiedlowej sieci cieplnej ul.Pułaskiego /Barska dz.508/1,210/1,426/5 obr.10 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95478 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącego odcinka osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Fri, 02 Mar 18 14:10:20 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/2 ul. Grota-Roweckiego 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95469 Fri, 02 Mar 18 11:44:41 +0100 Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego , przebudowa istniejącej instalacji wew. elektrycznej , c.o http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95468 Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Fri, 02 Mar 18 11:05:11 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / droga boczna do ul Wiesława Zarzyckiego /dz 75/5 /obr. 103 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95450 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 01 Mar 18 15:14:44 +0100
Budowa miejskiej sieci wodociągowej Ø 110 na dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95402 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.30.2018.DMT

data przyjęcie zgłoszenia: 28.02.2018 r.

]]>
Thu, 01 Mar 18 08:21:07 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Myślenicka dz.116/2,331,334/4 obr.92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95388 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 28 Feb 18 11:59:29 +0100
Zgłoszenie budowy ul.Piłsudskiego dz.75,67/2 obr.Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95387 Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 28 Feb 18 11:51:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sępia, Kaszubska, Skalna działki nr 546/7, 543/2, 214/5, 975/2, 975/1, 909/22, 875, 825/2, 240/1, 911/14, 912/2 obręb 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95329 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 27 Feb 18 08:15:25 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wielicka dz.114/16,114/17 obr.59 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95325 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Mon, 26 Feb 18 14:13:18 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Skarpie dz.209 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95323 Budowa centralnej ciepłej wody.

]]>
Mon, 26 Feb 18 14:08:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Świętego Sebastiana, dz. nr 56 obr. 11 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95314 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 26 Feb 18 10:00:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.L.Petrażyckiego dz.99/8 obr.84 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95298 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 23 Feb 18 14:41:42 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Skośna dz.310, obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95296 Modernizacja, termomodernizacja i docieplenie budynku.

]]>
Fri, 23 Feb 18 14:35:44 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95277 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Sposoby składania wniosków do Studium oraz formularze wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 23 Feb 18 11:07:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rakowicka - Boczna, na dz. 219/5, 219/30, 219/32 obr. 8, j. ewid. Śródmieście. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95252 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Feb 18 13:37:37 +0100
Zgłoszenie rozbiórki i rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej al.29 Listopada 50 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95247 Zgłoszenie rozbiórki i rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 22 Feb 18 12:17:50 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej ul.Rybitwy dz. 311/11,163/9,166/6 obr.22 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95245 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 22 Feb 18 12:13:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Widłakowa na dz. NR 133/2, 133/4, OBR.5; DZ. NR 328/1, OBR.4, J.EW.PODGÓRZE. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95222 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Feb 18 13:47:49 +0100
Zgłoszenie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego dz. 20, 193/1 obr. 12 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95195 Zgłoszenie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

]]>
Tue, 20 Feb 18 14:43:49 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Tyniecka dz. 21/2 obr.3 dz.553,429/24,425/6 obr.2 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95194 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 20 Feb 18 14:39:00 +0100
Zgłoszenie budowy -ul. Bunscha 446/6,349/2,446/2 355/6 obr.41,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95181 Rozbudowa sieci gazowej

]]>
Tue, 20 Feb 18 12:09:23 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/7 os. Bohaterów Września 1E http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95182 Tue, 20 Feb 18 12:01:49 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rzemieślnicza na dz.. 116/16, 118/9, 119/3, 121/20, obręb nr 30, j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95124 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 20 Feb 18 11:01:44 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Zakamycze dz.109/2,30/21 obr.19 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95111 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 19 Feb 18 14:52:43 +0100
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/630-4/4p 15 kV, budowie sieci elektroenergetycznej (linii kablowej nN 0,4 kV) do zasilania ładowarki autobusów elektrycznych na dz. nr 500/7 i 26/1 obr. 12 Podgórze przy ul. Konopnickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95070 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 500/7 i 26/1 obr. 12 Podgórze przy ul. Konopnickiej w Krakowie

data przyjęcia zgłoszenia: 19.02.2018 r.

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.276.2017.DMT

]]>
Mon, 19 Feb 18 10:51:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / przy ul. Klonowica /dz 248 /obr. 47 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95064 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 19 Feb 18 09:45:48 +0100
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbydniowickiej na odc. tłoczni-S15 os. Zbydniowice w Krakowie na dz. nr 668/5 obr. 93 Podgórze oraz na dz. nr 186/3, 121/5 obr. 110 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95063 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 668/5 obr. 93 Podgórze oraz na dz. nr 186/3, 121/5 obr. 110 Podgórze

przy ul. Zbydniowicka w Krakowie

data przyjęcia zgłoszenia: 19.02.2018 r.

]]>
Mon, 19 Feb 18 09:34:26 +0100
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95050 "Zabudowa jednorodzinna przy ul. Tynieckiej w Krakowie".

]]>
Fri, 16 Feb 18 15:34:06 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Golikówka dz.316/1,134/2 obr.21 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95009 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:17:04 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Golikówka dz.316/1,134/2 obr.21 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95008 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:14:38 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Zarzyckiego dz.75/5 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95007 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:06:38 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Smoleńskiego, dz..189/9, 234/2,234/3 obr.4,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94972 Budowa kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 15 Feb 18 15:20:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / przy ul. Zbydniowskiej i Matematyków Krakowskich. /dz 121/5, 186/3 /obr.110 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94799 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 13 Feb 18 14:58:46 +0100
Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejacej sieci oświetleniowej oraz budowa i przebudowa przyłaczy kanalizacji deszczowej ul.Schweitzera dz.78/20,78/21 obr. 58 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94791 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejacej sieci oświetleniowej

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:34:32 +0100
Zgłoszenie docieplenia oraz remont instalacji odgromowej budynku os.Centrum B 11A dz.150/4,152 obr.45 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94790 Zgłoszenie docieplenia oraz remont instalacji odgromowej budynku

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:30:49 +0100
Zgloszenie budowy sieci wodociągowej ul.Podbipiety dz. 12/3,14/3 obr.56 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94789 Zgloszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:27:17 +0100
Zgłoszenie budowy sieci woociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ul.Homolacsa dz.259/189 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94788 Zgłoszenie budowy sieci woociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:24:05 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sucha, na dz. 204/1, obr. 46, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94765 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 13 Feb 18 07:37:30 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kantorowicka, Petofiego, dz. nr 419/1, 487/3, 419/29, 419/37, 419/38, 419/21, 419/20, 419/11, 419/12, 497/5, 473/110, 507, 416/3 obr. 3 jedn. ewid. Nowa Huta oraz dz. nr 303/5, 309 obr. 4 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94754 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 12 Feb 18 12:55:34 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fabryczna, dz. nr 398/24, 398/25, 398/29, 398/30, 398/34 obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94751 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 12 Feb 18 12:22:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wężyka, dz. nr 81 obr. 49 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94744 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 12 Feb 18 10:00:08 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Zakrzowiecka dz.240/20,238/5 obr.7 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94724 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:54:21 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Belwederczyków dz.128/10,128/11 obr. 29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94723 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:51:54 +0100
Zgloszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Belwederczyków dz. 378/1,789/2,128/10,128/11 obr.29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94720 Zgloszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:43:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Brucknera na dz. 7/1, obr.71, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94717 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:28:39 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.al.Kijowska dz.382/28,899,900 obr.4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94678 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

]]>
Thu, 08 Feb 18 15:06:24 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94647 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację.

]]>
Wed, 07 Feb 18 15:26:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Kawiory w Krakowie, na dz. nr 653/35, 653/36, 653/37, 653/39, 653/40, 653/41 obr. 4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94644 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 07 Feb 18 14:48:44 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Merkuriusza Polskiego / Topiarnia dz. 517,443,444 obr.90 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94629 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 07 Feb 18 12:48:45 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ul.Merkuriusza Polskiego / Topiarnia dz.517,443,444 obr.90 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94627 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji

]]>
Wed, 07 Feb 18 12:41:37 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sępia / Kaszubska dz. 546/7,643/2,214/5,975/2,975/1,909/22,875,825/2,240/1,911/14,912/2 obr. 21 , obr.93 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94625 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 07 Feb 18 12:36:40 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 5/6743.6/2018, ul. Konopnickiej w Krakowie na dz. nr 288/30, 288/32, 288/46, 288/49, 1/4, 1/8, 1/9 obręb 30 Podgórze oraz na dz. nr 526/19, 526/3 obręb 12 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94604 Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie

]]>
Tue, 06 Feb 18 13:37:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Ściegiennego /dz 37/8 /obr. 92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94575 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:33:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Ściegiennego /dz 393/17, 265/20, 267/5, 393/21, 294/5, 295/11, 312/6, 313/4, 314/4, 315/4, 323/4, 24/4, 325/7, 326/4, 334/2, 335/4, 336/4, 361/8, 361/13, 362/19, 365/21/obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94574 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:31:49 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Ściegiennego /dz 1318/6 /obr.53 Podgórze /dz. 393/17, 312/6, 295/11, 294/5, 293/21,423/3, 412/3 / obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94573 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:29:53 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Anny Libera 23 /dz 1225/1 /obr.53 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94572 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:28:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dziewiarzy na dz. nr 75 obr. 73 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94571 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:25:35 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/4/2 ul. Kraszewskiego 19 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94560 Mon, 05 Feb 18 12:31:25 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/6 Warszawa, ul. Suligowskiego 11/15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94558 Mon, 05 Feb 18 12:26:39 +0100 Pismo Wojewody Małopolskiego w sprawie stref ochronnych ujęć wody http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94516 Fri, 02 Feb 18 15:48:56 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Toporczyków dz.124,103/3,104/6,104/7 obr.75 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94536 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Feb 18 11:55:09 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/5,219/30,219/32 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94535 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Feb 18 11:49:51 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piltza dz.126/2,200/1 obr.42 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94510 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

]]>
Thu, 01 Feb 18 14:15:32 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/21 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94509 Budowa konternerowej stacji transformatowej.

]]>
Thu, 01 Feb 18 14:12:39 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Winnicka na dz. nr 82/1, 82/2, 82/3 obr. 37 j. ew. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94496 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 01 Feb 18 08:47:49 +0100
Konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94459 Thu, 01 Feb 18 09:07:37 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Łęgowa dz.211/6,obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94482 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 31 Jan 18 15:05:46 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Korzeniowskiego / Emaus dz.112,113/1,581 obr.11 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94468 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 31 Jan 18 14:17:15 +0100
Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego ul.Na Wierzchowinach dz.2/7 obr.9 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94464 Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego

]]>
Wed, 31 Jan 18 14:10:47 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/1 os. Jagiellońskie 36 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94448 Wed, 31 Jan 18 12:14:04 +0100 Wykaz żłobków dyżurujących w miesiącach wakacyjnych w 2018 r http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94435 Wed, 31 Jan 18 08:57:00 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zbydniowicka dz.668/5,obr.93,dz.186/3,121/5, obr.110 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94421 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 30 Jan 18 13:36:22 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Agatowa dz.462/2,200/8,172/17,342/3,352/2,352/1,173/7,342/7,342/6,342/5,342/4, obr.104 i 105 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94420 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Tue, 30 Jan 18 13:32:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kaczna dz.148/3,147/3 obr.23 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94372 Przebudowa budynku.

]]>
Mon, 29 Jan 18 08:54:44 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.A.Potebni dz.379,380 obr.13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94371 Remont elewacji budynku.

]]>
Mon, 29 Jan 18 08:38:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zbydniowicka dz.121/5,186/3 obr.110 dz.668/5 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94343 Budowa tłoczni ścieków sanitarnych.

]]>
Thu, 25 Jan 18 15:11:39 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grębałowska dz.250/2,250/3,619 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94342 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 25 Jan 18 15:03:59 +0100
Zgłoszenie ul.Grębałowska dz.250/2,250/3,250/4,619 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94341 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 25 Jan 18 14:59:21 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94319 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego – Kraków – Warszawa - Sulejówek”.

]]>
Thu, 25 Jan 18 09:57:29 +0100
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu o napięciu znamionowym poniżej 1kV, na działkach nr 89/24, 89/28, 89/29, 188, 210, 211 i 212 obr. 29 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94315 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 89/24, 89/28, 89/29, 188, 210, 211 i 212 obr. 29 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.275.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 23.01.2018 r.

]]>
Thu, 25 Jan 18 08:10:15 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Gryczana działki nr 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 315 obręb 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94314 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 25 Jan 18 08:04:32 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Głogowiec,dz.130/6,284/1 obr.52 Krowodrza,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94259 sieć kanalizacji sanitarnej

 

]]>
Tue, 23 Jan 18 13:31:13 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Klonowica, dz.248 obr.47,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94197 budowa sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Tue, 23 Jan 18 13:05:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/5 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94165 Mon, 22 Jan 18 09:34:52 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Na Wzgórzach, na działkach nr 270, 725, obr. 10, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94156 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 19 Jan 18 15:04:36 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Dziewiarzy, dz.75,obr.73 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94126 Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 19 Jan 18 10:51:27 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul.Łukowiec na działce 40/14 obr.71 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94076 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 19 Jan 18 09:06:22 +0100
Budowa sieci wodociągowej Ø110PE SDR11 wraz z dwoma hydrantami podziemnymi DN80 z zasuwami na dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102 Podgórze przy ul. Bogucicka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94088 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

ul. Bogucicka, dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.271.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 18.01.2018 r.

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:20:34 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/3 os. Krakowiaków 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94081 Thu, 18 Jan 18 11:35:09 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 102/8, 102/9 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94079 AU-01-5.6743.7.108.2017.ZZA

]]>
Thu, 18 Jan 18 09:13:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 102/8, 102/9 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94078 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jan 18 09:01:03 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Łokietka w Krakowie na działkach nr 338 obręb 32 Krowodrza i 406 obręb 33 Krowodrza” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94057 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 Jan 18 12:54:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/4/1 ul. Schweitzera 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94046 Wed, 17 Jan 18 11:26:49 +0100 Zgłoszenie zamiaru ul.św.Sebasiana dz.56 obr.11 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94006 Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

]]>
Tue, 16 Jan 18 14:02:58 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Winnicka dz.82/1,82/2,82/3 obr.37 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93942 Przebudowa sieci gazowej

]]>
Fri, 12 Jan 18 15:25:32 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Bunscha,dz.446/6,349/2,446/2,355/6o obr.41,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93932 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 12 Jan 18 15:16:42 +0100
Zgłoszenie budowy - ul.M.Wrony,dz.48 obr.81,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93927 Przebudowa budynku

]]>
Fri, 12 Jan 18 14:43:43 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Konopnickiej, dz.288/30,288/32,288/46,288/49,1/4,1/8,1/9 obr.30,dz.526/19,526/3 obr.12Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93922 Budowa dwutorowego przyłącza kablowego

]]>
Fri, 12 Jan 18 14:36:10 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/2 os. Kalinowe 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93910 Fri, 12 Jan 18 13:48:11 +0100 Przebudowia części parteru i piwnic budynku mieszkalnego jednorodzinnego na salon fryzjerski z przebudową wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji oraz elektrycznej, na dz. nr 71/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Gipsowej 10a w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93905 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sparwy: AU-01-2.6743.7.105.2017.DMT

działka nr 71/2 obr. 51 Podgórze

ul. Gipsowa 10a w Krakowie

]]>
Fri, 12 Jan 18 10:34:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tomickiego, dz. nr 139/5, 139/6, 139/7, obr. 54, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93889 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 11 Jan 18 14:25:54 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/4 ul. Kurczaba 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93873 Thu, 11 Jan 18 11:38:25 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/3 ul. Fałata 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93869 Thu, 11 Jan 18 11:21:54 +0100 Zgłoszenie budowy- ul.Widłakowa dz.133/2,133/4 obr.5 328/1 obr.4 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93855 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 10 Jan 18 14:22:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kaczeńcowa w Krakowiej, dz. nr 450, 365/1, 365/2, 452, 63/5, 216, 68, 69/3, obr 9, j. ewid. Nowa Huta. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93841 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 10 Jan 18 11:40:54 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Ukryta -Boczna dz.222/15,216/4,298/2 obr.13 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93817 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 09 Jan 18 12:55:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Jana Sas Zubrzyckiego 10 lokal 1b /dz 515/3 obr.48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93809 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 09 Jan 18 11:31:05 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/2 ul. Syrokomli 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93808 Tue, 09 Jan 18 11:14:52 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Goszczyńskiego /dz 35/3, 35/4, 449/10 / obr.28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93793 AU-01-2.6743.6.277.2017.KFI        

]]>
Tue, 09 Jan 18 08:52:04 +0100
Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93744 Tue, 19 Jun 18 14:20:50 +0200 Zgłoszenie zasilania elektroenergetycznego , linia kablowa wraz z zestawem złączowo pomiarowym ul. Brucknera dz. 7/1,489 obr.71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93743 Zgłoszenie zasilania elektroenergetycznego

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:17:36 +0100
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Libera dz.1225/1 obr.53 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93742 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:13:23 +0100
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej , sieci kablowej , złącza kablowego , przebudowa sieci ul.Malborska dz.175/3,594/11,169/10 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93741 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:09:27 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej dla budynku L1,P4 i przyłącza cieplnego dla budynku LA dz. 398/24,398/25,398/29,398/30,398/34 obr.5 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93740 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:03:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzecwiu, ul.Cystersów, Fabryczna, dz. nr 398/28, 398/26, 398/29, 398/31, 398/24, 398/25, 398/30, obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93731 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 05 Jan 18 10:06:29 +0100
Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2018/1/1 ul. Jaremy 14b http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93708 Thu, 04 Jan 18 11:05:10 +0100 Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2018/2/1 ul. Włóczków 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93705 Thu, 04 Jan 18 09:06:27 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tęczowa na dz. nr 589, obr. 33, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93697 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:57:49 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 1/6743.7/2018, os. Albertyńskie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93696 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:41:54 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Konopnickiej,,dz.1/8,1/9 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93695 Budowa stacji transformatorowej

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:39:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, ul. Marii Dąbrowskiej, dz. nr 56, 55, 58/6, 83/1 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93660 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 03 Jan 18 11:12:29 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, dz. nr 58/6, 83/1, 60/4,60/5, 60/6 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93649 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 03 Jan 18 09:17:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Drużbacka dz.30/4 obr.97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93641 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:55:24 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sandora Petofiego dz.419/1,487/3,419/29,419/37,419/38,419/21,419/20,419/11,419/12,497/5,473/110,507,416/3 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93638 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:49:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Albertyńskie, dz.nr 83/1 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93632 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:29:18 +0100
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, dz. nr 56, 60/10, 60/7, 83/1, 94/8, 94/5, 277/1, 80/1, 67/9, 67/23 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93630 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 13:31:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pokrzywki, Marii Dąbrowskiej, dz. nr 83/1, 314, 277/1, 94/4, 96, 94/5, 94/7, 94/8, 95 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93629 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 12:32:55 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Stalowe 4, dz. nr 29 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93617 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 09:18:01 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Homolacsa na dz. nr 259/216, obr. 86, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93591 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 29 Dec 17 15:27:38 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/24 ul. Krakusa 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93582 Fri, 29 Dec 17 13:44:03 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Wzgórzach dz.270,725 obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93578 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 29 Dec 17 12:21:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.W.Sławka dz.831,832,4/5,4/6,3/22,2/24,3/25,6/12 obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93563 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 28 Dec 17 15:04:11 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Olszanicka działki nr 296/3, 19/5 obręb 8 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93545 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Dec 17 08:22:48 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Familijna dz.307/8 obr.92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93541 Budowa sieci kablowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 15:21:23 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ściegiennego dz.393/17,265/20,267/5,393/21,294/5,295/11,312/6,313/4,314/4,315/4,323/4,324/4,325/7,326/4,334/2,335/4,336/4,361/8,361/13,362/19,365/21 obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93540 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 15:16:29 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Ściegiennego,dz.1318/6 obr.53, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93539 Wed, 27 Dec 17 15:07:53 +0100 Zgłoszenie budowy- ul.Rzemieślnicza , dz.116/16,118/9,119/3,121/20 obr.30, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93534 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 14:59:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Obrony Tyńca 62a na dz. nr 201/7 obr. 76 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93497 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Dec 17 10:03:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Praska na dz. nr 66/1, 65 obr. 10 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93496 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Dec 17 09:47:12 +0100
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93486 Wed, 27 Dec 17 07:17:32 +0100 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej -lini kablowej Nn oraz budowa sieci elektroenergetycznej -linii kablowej oświetlenia ulicznego ul.Popielidów , ul.Perkua dz. 304/12,281/7,52/49,304/13,50/10 obr. 2 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93484 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:36:57 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wężyka dz.81 obr.49 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93483 Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia  ulicznego.

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:36:42 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Stelmachów , ul. Piaskowa dz. 908/4,908/3,1497/2,1499 obr. 33 , Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93482 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:32:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 483 obręb 10 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93441 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 22 Dec 17 08:03:42 +0100
Zgłoszenie budowy 2 odcinków osiedlowych sieci ciepłóowniczych wraz z rozbiórką ich pierwotnych tras i likwidacją nieczynnej sieci parowej ul.Kawiory dz. 653/35,653/36,653/37,653/39,653/40,653/41 obr.4 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93433 Zgłoszenie budowy 2 odcinków osiedlowych sieci ciepłóowniczych

]]>
Thu, 21 Dec 17 14:37:34 +0100
Zgłoszenie nadbudowy budynku ul.Łukowiec 12 dz.40/14 obr.71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93432 Zgłoszenie nadbudowy budynku

]]>
Thu, 21 Dec 17 14:33:45 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93421 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE na dz. nr 540,77/25,85/1 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego 7 w Krakowie”

]]>
Thu, 21 Dec 17 13:15:45 +0100
Budowa miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Pronia w Krakowie na dz. nr 257/1, 91/7, 91/6 i 90 obr. 102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93409 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

AU-01-2.6743.6.290.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 15:36:20 +0100
Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pronia w Krakowie na dz. nr 257/1 i 90 obr. 102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93404 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-2.6743.6.289.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 14:36:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bulwarowa, Al. Solidarności, dz. nr 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93403 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Dec 17 14:35:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i rozbiórka sieci wodociągowej ul.Przykopy dz.449/5 obr.46 , Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93392 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 20 Dec 17 13:11:08 +0100
Przebudowa i termoizolacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 127 obr. 15 Podgórze przy ul. Sarmacka 2B w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93360 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-2.6743.7.103.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 12:04:45 +0100
Budowa miejskiej sieci wodociągowej na odc. A-b w ul. Gościnna boczna w Krakowie na dz. nr 350/8, 350/16 i 350/17 obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93346 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

AU-01-2.6743.6.284.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:55:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 251/1, 251/5, 488/8 obr. 87 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93337 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:21:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 251/5, 251/1, 488/8 obr. 87 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93335 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:13:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Starzyńskiego na dz. 212, obr. 72, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93334 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:10:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bieńczycka, dz. nr 70/11, 68/13 obr. 7, nr 98 obr. 51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93298 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 19 Dec 17 13:28:40 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Rostworowskiego dz.182/34obr 31,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93275 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Tue, 19 Dec 17 11:33:42 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Tyniecka dz.21/2 obr.3 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93257 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji

]]>
Tue, 19 Dec 17 10:59:12 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / doga boczna od ul Mirosława Krzyżanowskiego /dz nr 812, 799, 384/2, 386/2, 385 /obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93209 AU-01-2.6743.6.283.2017.KFI        

]]>
Fri, 15 Dec 17 13:49:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / droga boczna od ul Mirosława Krzyżanowskiego /dz nr 864/1, 812, 799, 384/2, 385 /obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93208 AU-01-2.6743.6.282.2017.KFI

]]>
Fri, 15 Dec 17 13:47:40 +0100
Zgłoszenie budowy zbiornika szczelnego wybieralnego na ścieki bytowo-gospodarcze wraz z wewnętrzną instalacja kanalizacyjną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 282/5 obr. 92 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93206 Zgłoszenie budowy zbiornika szczelnego wybieralnego na ścieki

]]>
Fri, 15 Dec 17 12:35:36 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej ul.Pronia dz. 257/1,90,91/7,91/6 obr.102 Kraków, Podgórz http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93153 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:57:31 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Pronia dz. 257/1,90 obr.102 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93152 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:55:26 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Dąbskiego dz. 251/1,251/5,488/8 obr.87 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93151 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:52:38 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dąbskiego dz. 251/1,251/5,488/8 obr.87 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93150 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:50:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Żywieckiej i ul. Szczerbińskiego na dz. nr 194/74, 194/327, 194/41, 194/323, 326/5, 194/80 obr. 43, j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93116 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 15:20:18 +0100
Zgłoszenie budowy bydynku jednorodzinnego niepodpiwniczonego z 2 lokalami mieszkalnymi wraz z zewnętrzymi odcinkami w ziemii instalacjami wewnętrznymi ul.Sucha dz. 204/1 obr.46 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93103 Zgłoszenie budowy bydynku jednorodzinnego niepodpiwniczonego

]]>
Tue, 12 Dec 17 11:35:11 +0100
Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Stalowe 4 dz. 29 obr.47 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93102 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

]]>
Tue, 12 Dec 17 11:30:49 +0100
Dobrowolna zamiana miszkania oferta nr 2017/2/32 ul. Centralna 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93098 Tue, 12 Dec 17 10:11:27 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 251/1, 251/5, 488/8, obr. 87, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93087 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 08:09:12 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 251/5, 251/1, 488/8, obr. 87, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93086 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 08:07:18 +0100
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93073 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2019 w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej”.

Termin składania ofert: 02.01.2018 r.

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej 25.12.2018 r.

]]>
Mon, 11 Dec 17 13:09:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kantora, ul. Ostatnia, dz. nr 561/70, 561/65, 561/63 obr. 4 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93059 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Dec 17 11:12:34 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Magdaleny Samozwaniec 20, dz. nr 86 obr. 10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93054 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Dec 17 10:20:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka i ul. Rzemieślniczej na dz. 123/33, 121/24, 121/18, 116/16, 118/9 i 118/8, obr.30, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93036 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 08 Dec 17 14:18:08 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Starzyńskiego dz. 212 obr.72 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93035 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:18:34 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Gryczana dz. 159/1,159/2,160/1,160/2,315 obr.32 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93034 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:15:53 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Gościnna dz. 350/8,350/16,350/17 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93033 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:12:26 +0100
Zgłoszenie budowy-ul.Dobrowolskiego,dz. 194/15,278/1,195/5 obr.40,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93004 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

]]>
Thu, 07 Dec 17 14:44:41 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Krzyżańskiego dz.864/1,812,799,384/2,385 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92995 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 07 Dec 17 12:59:50 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Krzyżańskiego dz.812,799,384/2,386/2,385 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92994 Budowa mmiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 07 Dec 17 12:56:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działki nr 242/17, 242/18 obręb 49 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92969 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Dec 17 08:10:32 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym ul.Pod Sikornikiem dz.483 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92965 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 06 Dec 17 14:24:18 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 7/1, 489 obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92918 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Dec 17 11:33:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy /dz 311/11, 157/20, 157/26, 157/33, 318/1, 186, 473, 467/6, 467/7 /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92904 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 06 Dec 17 08:28:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy /dz 311/11, 157/20, 157/26, 157/33, 318/1, 186, 473, 467/6, 467/7 /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92903 AU-01-2.6743.6.265.2017.KFI

]]>
Wed, 06 Dec 17 08:26:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu rejon ul. Trockiego na dz. nr 415/6 obr. 71 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92901 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Dec 17 07:48:30 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Drużbackiej dz.425,154/11 obr.97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92885 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:46:01 +0100
Zgloszenie zamiaru budowy ul.Olszańska dz.296/3,19/5 obr.8 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92883 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:41:18 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kaczeńcowa dz.450,365/1,365/2,452,63/5,216,68,69/3 obr.9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92881 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:36:38 +0100
Budowa dachu nad tarasem przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na dz. nr 405/3 i 406/3 obr. 61 Podgórze przy ul. Pochyłej 9 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92872 Data decyzji sprzeciwu: 05.12.2017

Decyzja nr 50/6743.6/2017

znak: AU-01-2.6743.6.270.2017.DMT

]]>
Tue, 05 Dec 17 13:34:14 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Tęczowa, dz.589 obr.33,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92871 Przebudowa budynku jednorodzinnego

]]>
Tue, 05 Dec 17 13:33:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka, Rzemieślnicza, na dz. 290/2, 109, 110, 116/16, 118/2, 118/9, 121/24, 121/18, obr. 30, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92861 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:33:30 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Mogilska, ul. Łaszkiewicza, dz. nr 609/22, 609/24, obr 4 j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92858 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:21:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Willowe 36, dz. nr 271 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92857 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:05:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/14 ul. Św. Katarzyny 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92828 Mon, 04 Dec 17 13:01:55 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rzemieślnicza na dz. nr 123/29, 123/31, 123/33 obr. 30 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92826 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 04 Dec 17 12:30:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Goszczyńskiego dz.35/3,35/4,449/10 obr.28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92824 Budowa osiedlowej sieci i przyłącza.

]]>
Mon, 04 Dec 17 12:24:38 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Konopnickiej dz.500/7,26/1 obr.122 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92812 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 01 Dec 17 15:02:12 +0100
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu o napięciu znamionowym poniżej 1 kV ul.Wielicka dz. 188,210,211,212,89/24,89/22 obr.29 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92765 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 30 Nov 17 13:31:20 +0100
Zgłoszenie przebudowy przegrody zewnętrznej oraz elementów konstrukcyjnychbudynku jednorodzinnego , polegająca na wykonaniu trzech otworów wraz z doświetleniem piwnicznym oraz schodami zewnętrznymi ul.Homolacsa 29 dz.259/216 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92764 Zgłoszenie przebudowy przegrody zewnętrznej budynku jednorodzinnego

]]>
Thu, 30 Nov 17 13:27:59 +0100
Ogłoszenie w sprawie prowadzenia handlu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych w 2018 roku. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92762 Thu, 30 Nov 17 13:00:51 +0100 Wyniki naboru projektów do aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92744 Wed, 29 Nov 17 16:58:47 +0100 Zgłoszenie budowy- ul. Petrażyckiego, dz.102/8,102/9 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92737 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 29 Nov 17 15:09:47 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Petrażyckiego, dz.102/8,102/9 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92734 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

]]>
Wed, 29 Nov 17 14:58:36 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Jeleniogórska,dz.139/11,139/12obr.44 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92731 Likwidacja odcinków sieci wodociągowej, przeniesienie hydrantu oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 

]]>
Wed, 29 Nov 17 14:23:14 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 49/6743.6/2017, ul. Dąbska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92723 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 29 Nov 17 13:40:45 +0100
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania trzech pomieszczeń usługowo-gospodarczych (portiernia, kuchnia ) znajdujących się w parterze budynku wielorodzinnego na lokal mieszkalny ul.Jana Sas-Zubrzyckiego dz.515/3 obr.98 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92721 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

]]>
Wed, 29 Nov 17 12:21:10 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92708 Wed, 29 Nov 17 11:13:33 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/13 Krowoderskich Zuchów 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92699 Tue, 28 Nov 17 14:47:48 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/4/3 ul. Rydygiera 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92695 Tue, 28 Nov 17 14:01:41 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gipsowa dz.71/2 obr.51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92691 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:38:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Cystersów dz.398/28,398/26,398/29,398/31,398/24,398/25,398/30 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92690 Budowa sieci kablowej.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:34:03 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piotra Tomickiego dz.139/5,139/6,139/7 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92687 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:29:52 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Centralna/ Galicyjska, dz. nr 443, 444, 445, 446, 447 obr. 54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92680 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 28 Nov 17 08:52:37 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sarnacka dz.127, obr.15 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92675 Przebudowa budynku.

]]>
Mon, 27 Nov 17 14:18:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś. Na Wzgórzach dz.270,obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92673 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Mon, 27 Nov 17 14:13:12 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 48/6740.6/2017 ul. Rakowicka -boczna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92650 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Fri, 24 Nov 17 13:58:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielickia / dz. 248, 233, 237, 249, 251, 252, obr. 52 Podgórze oraz na działkach nr 153/16, 153/23, 153/24, 153/20, obr. 51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92646 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 24 Nov 17 13:34:22 +0100
Zgłoszenie budowy sieci elektrycznej ul.Bulwarowa, Al.Solidarności dz.199/1,199/2,199/3,426/1,426/2 obr.44 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92613 Zgłoszenie budowy sieci elektrycznej

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:35:18 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Bogucicka dz. 263/1,248/3,155/1,155/7 obr.102 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92612 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:26:33 +0100
Zgłoszenie budowy dachu nad tarasem w budynku jednorodzinnym ul.Pochyła dz. 405/3 ,406/3 obr.61 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92611 Zgłoszenie budowy dachu nad tarasem

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:23:20 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Agatowa /dz 342/4, 171/5, 175/2, 176/2, 177/2, 179/6, 179/5, 191/3, 191/5, 260 /obr.104Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92588 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 23 Nov 17 08:56:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 657/38, 609/22, 609/36, 609/37, 837 obręb 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92562 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Nov 17 08:07:57 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 522/34 obręb 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92561 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Nov 17 08:06:51 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Trockiego,dz.415/6 obr.71 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92556 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Tue, 21 Nov 17 14:43:18 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Rzemieślnicza, dz.123/29,123/31,123/33 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92497 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:56:42 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Komuny Paryskiej na dz. 193, 197, 189/60, 189/3, 189/4, obr. 70, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92481 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:20:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 330/3, 331,332, 337, 555 obr. 7 Podgórze przy ul. Ćwikłowej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92480 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:17:17 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ośAlbertyńskie dz.56,55,58/6,83/1,242 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92451 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:50:02 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.56,60/10,60/7,83/1,94/8,94/5,277/1,80/1,67/9,67/23 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92450 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:46:51 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.83/1 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92449 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:42:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.83/1,314,277/1,94/4,96,94/5,94/7,94/8,95 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92448 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:39:32 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.58/6,83/1,60/4,60/5,60/6 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92447 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:35:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.56,60/10,60/11,60/12,63,64/1,64/2,83/1 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92445 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:32:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska dz.609/22,609/24 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92444 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:28:13 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 29/6743.7/2017 z dnia 13.11.2017 ul. Jeleniogórska na dz. nr 141/2, 139/9, 139/11, 139/12 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92441 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:26:56 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 46/6743.6/2017 z dnia 13.11.2017 r., ul. Jeleniogórska na dz. nr 139/11, 139/12 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92443 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:25:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tischnera na dz. nr 386, 387, 388 obr. 30 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92439 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:08:34 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Zakliki z Mydlnik dz. 242/17,242/18 obr. 49 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92433 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 17 Nov 17 07:29:35 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Półłanki, Agatowa, Taborowa /dz 114/13, 245/18, 245/24, 291/7, 134/2, 241 /obr.104Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92425 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Nov 17 15:15:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,157/20,157/26,157/33,318/1,186,473,467/6,467/7 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92365 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:32:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,157/20,157/26,157/33,318/1,186,473,467/6,467/7 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92364 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:27:19 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 47/6743.6/2017/ ul. Bulwarowa, Al. Solidarności/ dz. nr 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92346 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 10:56:36 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczne warsztaty kulinarno edukacyjne” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92320 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2017 r.

]]>
Tue, 14 Nov 17 14:04:37 +0100
Przebudowa części parteru i piwnic budynku mieszkalnego jednorodzinnego na salon fryzjerski z przebudową wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, wentylacji oraz elektrycznej, na dz. nr 71/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Gipsowej 10a w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92309 Informacja o wniesieniu sprzeciwu - DECYZJA Nr 30/6743.7/2017 z dnia 14.11.2017 r., znak: AU-01-2.6743.7.93.2017.DMT

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:34:45 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Willowe dz.271, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92304 Budowa instalacji centralnej wody cieplnej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 11:52:31 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Nad Baranówką dz.257/4,257/2,257/1,491 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92303 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 11:49:21 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pękowicka działki nr 348, 350, 353 obręb 31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92286 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Nov 17 08:20:28 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dąbska dz.1/163,1/165,1/169,1/167,obr.52 Nowa Huta dz.41/53,41/57,39/1, obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92275 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:29:44 +0100
Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej na działkach nr 121, 122, 120/2 obr. 12 Podgórze przy ul. Orawskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92247 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 13 Nov 17 07:55:20 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej ul.Nad Fosą dz. 75/4,75/13 obr.96 Kraków ,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92230 Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:43:02 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Łokietka dz. 406 obr.33 dz. 338 obr.32 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92228 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:39:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pysońce, dz. nr 29/9, 166, obr 34, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92224 Informacja o braku wniesienia sprzecwiu.

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:07:55 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Monte Cassino w Krakowie na dz. nr 514/62, 413/3, 413/1 obr. 10 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92221 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Nov 17 13:17:29 +0100
Zgłoszenie budowy - ul. Brucknera dz.7/1,489 obr.71 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92208 Budowa linii kablowej

]]>
Fri, 10 Nov 17 11:33:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rzepakowa, dz. nr 360/38, 360/39, 360/52, 305/4 obr. 36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92154 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Nov 17 11:44:09 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rzepakowa, dz. nr 305/3, 305/4 obr. 36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92148 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Nov 17 10:07:38 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/31 ul. Spółdzielców 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92129 Thu, 09 Nov 17 09:17:44 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Dauna /dz 593/3, 824/2, 824/1/obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92080 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 08 Nov 17 10:15:05 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Praska, dz.66/1,65 obr.10 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92073 Przebudowa budynku

]]>
Wed, 08 Nov 17 08:51:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica - bocznej na dz. nr 440, 458/6 obr. 41 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92021 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 07 Nov 17 10:16:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica - bocznej na dz. nr 440, 458/6 obr. 41 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92022 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci wodociągowej 

]]>
Tue, 07 Nov 17 10:15:44 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 44/6743.6/2017, ul. Borowinowa, dz. . 80/18, obr. 90 Podgórze, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92020 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Tue, 07 Nov 17 08:00:08 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Agatowa dz.342/4,171/5,175/2,176/2,177/2,179/6,179/5,191/3,191/5,260 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92011 Budowa odcinka sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 06 Nov 17 13:52:37 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Żywiecka na dz. 187/7, 327, 326/5, obr.43, jedn. ewid. Podgórze, dz. nr 1/86, obr.44, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92003 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 06 Nov 17 12:00:29 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zakamycze działka 30/21 obręb 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91995 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 06 Nov 17 09:43:46 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 484/1 obr. 10 Krowodrza, przy ul. Lajkonika w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91986 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:46:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 44/82, 44/83 obr. 45 Krowodrza, przy ul. Wrocławskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91984 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:42:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Mogilska / Łaszkiewicza dz. 657/38,609/22,609/36,609/37,837 obr.4 Kraków Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91982 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:39:52 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Obrońcy Tyńca dz.201/7 obr.76 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91974 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 03 Nov 17 12:47:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/30,219/32,219/5 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91971 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławowej.

]]>
Fri, 03 Nov 17 11:28:55 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Komuny Paryskiej dz.193,197,189/60,189/3,189/4 obr.70 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91950 Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 02 Nov 17 13:51:11 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Żywiecka dz.194/74,194/327,194/41,194/323,326/5,194/80 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91949 Budowa kanału miejskiego sanitarnego.

]]>
Thu, 02 Nov 17 13:46:45 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gipsowa dz.71/2 obr.51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91884 Przebudowa części parteru i piwnic w budynku jednorodzinnym.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:28:33 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Półłanki dz.114/13,245/18,245/24,291/7,134/2,241 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91882 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:19:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bieńczycka dz.70/11,68/13 obr.7 dz.98 obrr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91879 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:15:21 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/30 ul. Zwierzyniecka 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91854 Mon, 30 Oct 17 09:14:33 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 267/15, 267/18 obr 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91824 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:30:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, działki nr ewid. 442, 97, obr 11, j. ewid. Nowa Huta, przy ul. Darwina w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91823 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:26:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 298/5, 298/7, 411/2, 411/4 obr. 17 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91821 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:17:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielicka /dz 110/23, 110/34, 166/4, 112/19, 112/20, 188, 112/14, 112/5/obr.59 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91792 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Oct 17 08:33:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Becka w Krakowie, na dz. nr 326/3 i 423 obr. 51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91773 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Oct 17 15:27:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Emaus i ul. Borowego działki nr nr 4/9, 4/8, 23, 581, 4/25, 4/11, 4/24, 4/23, 4/22, 4/21, 4/20, 4/19, 4/18, 4/17, 4/16, 4/15, 4/14, 4/13, 4/12 obręb 11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91752 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Oct 17 15:01:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Hutnicze 15 w Krakowie, dz. nr 24, obr 47, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91748 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 25 Oct 17 14:39:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Wandy 14 w Krakowie, dz. nr 320, obr 47, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91746 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 25 Oct 17 14:35:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Jeleniogórska dz.139/11,139/12 obr.44 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91686 Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

]]>
Tue, 24 Oct 17 15:03:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jeleniogórska dz.141/2,139/9,139/11,139/12 obr.44 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91685 Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

]]>
Tue, 24 Oct 17 14:59:43 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/23 ul. Kamionka 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91684 Tue, 24 Oct 17 14:33:18 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Fryderyka Zolla i Stanisława Pronia /dz 102/48 102/41, 102/40, 102/39, 102/38, 102/37, 102/36, 102/35 obr.102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91649 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:51:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Fryderyka Zolla i Stanisława Pronia /dz 102/41, 102/40, 102/39, 102/38, 102/37, 102/36, 102/35 /obr.102Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91650 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:50:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Tytusa Czyżewskiego w Krakowie, na dz. nr 522/18 obr. 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91655 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Oct 17 16:19:17 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dębskiego- dz.251/1,251/5,488/8 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91644 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:37:41 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dębskiego- dz.251/1,251/5,488/8 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91638 Rozbudowa sieci wodociągowej

 

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:24:08 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Rydlówka,Rzemieślnicza- dz.290/2,109,110,116/16,118/2,118/8,118/9,121/24,121/18 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91624 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:12:00 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Rydlówka,Rzemieślnicza- dz.290/2,109,110,116/16,118/2,118/8,118/9,121/24,121/18 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91620 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:00:19 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 43/6743.6/2017, ul. Skołczanka, dz. 188/5, obr. 75 Podgórze, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91608 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Mon, 23 Oct 17 12:28:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu al. Focha działki nr 208/5 obręb 12 Krowodrza i 411/2 obręb 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91601 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Oct 17 09:10:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Gustawa Morcinka w Krakowie, dz. nr 303/5, obr 4 Nowa Huta, dz. nr 399/1, 399/2, 400/6 obr 3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91600 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 23 Oct 17 08:51:02 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ostatnia dz.561/70,561/65,561/63 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91585 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:31:03 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Samozwaniec dz.86, obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91583 Przebudowa elewacji budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:26:43 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pękowicka dz.348,350,353 obr.31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91582 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:20:25 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dziewiarzy,dz.75 obr.73,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91557 Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 20 Oct 17 12:38:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stefanowicza w Krakowie, na dz. nr 166/68, 166/59, 167/56, 167/55, 167/54 obr. 30 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91541 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:59:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Pylnej w Krakowie, na dz. nr 223 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91539 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:55:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Pylnej w Krakowie, na dz. nr 223, 95/11 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91534 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:51:44 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/29 ul. Okulickiego 44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91536 Thu, 19 Oct 17 14:41:18 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/22 ul. Prusa 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91533 Thu, 19 Oct 17 14:34:43 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowadz.360/38,360/39,360/52,305/3,305/4,obr.36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91519 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 19 Oct 17 12:30:39 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowa dz.305/3,305/4 obr.36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91516 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Oct 17 12:26:28 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z złączem kablowym ul.Monte Cassino dz. 514/62,413/3,413/1 obr.10 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91507 Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z złączem kablowym

]]>
Thu, 19 Oct 17 10:30:39 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej ul.Łokietka dz.406,407/2 obr.33 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91506 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 19 Oct 17 10:26:40 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Opatkowickiej na na dz. nr 24/12, 569, 570, 571, 572 obr. 89 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91432 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:53:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Opatkowickiej na na dz. nr 24/12, 569, 570, 571, 572, 32 obr. 89 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91433 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:52:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Królówka na na dz. nr 107, 33/12 obr. 36 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91431 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 15:41:03 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oraz zbiornika sieci elektroenergetycznej ul.Tischnera dz. 386 obr.30 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91427 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej

]]>
Tue, 17 Oct 17 14:37:24 +0200
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego i cieplarnii ul.Skołczanka 5 dz. 188/5 obr.75 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91426 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Tue, 17 Oct 17 14:34:40 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/21 ul. Biskupia 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91419 Tue, 17 Oct 17 13:52:51 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Dauna,dz.593/3,824/2,824/1 obr.49, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91408 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 17 Oct 17 10:08:30 +0200
Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie: kanału grawitacyjnego Ø 25 cm z wykorzystaniem rur kamionkowych 610 kN odcinek Si-S1 oraz rur kamionkowych 40 kN odcinek S1-SR w terenie działek 370, 255/4 obr 56 stanowiącej ulicę Bieżanowską oraz w terenie działek 255/6, 254/25, 256/2 stanowiących teren drogi dojazdowej do ulicy Bieżanowskiej z wyłączeniem do istniejącego kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej dz. 370/1 obr. 56 Podgórze; miejskiego rurociągu tłocznego Ø 63 mm, rury wielowarstwowe PE, odcinek SR-SRS, w terenie działki 256/2 obr. 56 o charakterze drogi dojazdowej, bocznej od ul. Bieżanowskiej (dz. 255/6, 254/25, 256/2 obr. 56 Podgórze) z włączeniem do kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej (dz. 256/2 obr. 56 Podgórze), stanowiącego element systemu kanalizacji ciśnieniowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91396 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 08:28:11 +0200
Budowa miejskiej sieci wodociągowej PE-TSØ110 w rejonie ulicy Bieżanowskiej, na działkach nr 257/3, 257/14, 256/3, 256/2 obr. 56 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91395 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 08:16:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 267/15, 267/18 obr 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91373 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 11:54:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stary Gościniec, dz. nr 267/15 obr. 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91367 Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 10:59:12 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Lipska, ul. Rrzebika /dz 381, 382, 168/9 /obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91359 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 10:01:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nałkowskiej na dz. 248/3 obr.84, oraz dz. 221/2 obr.85, j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91355 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Oct 17 07:48:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nałkowskiej na dz. 248/3 obr.84, oraz dz. 221/2 obr.85, j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91354 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Oct 17 07:45:11 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Komuny Paryskiej na dz. nr 189/25, 189/60, 189/58, 189/56, 189/4, 189/3, obr. 70, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91351 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Oct 17 15:20:34 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul. Zakamycze dz. 30/21 obr.19 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91349 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 13 Oct 17 14:46:49 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Gontyna działka nr 280/1 obręb 13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91344 Informacja o wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Oct 17 13:02:56 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Gontyna 4 dz. 280/1 obr.13 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91214 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:21:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bulwarowa dz.199/1 obr.44 Nota Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91212 Budowa sieci elektrycznej.

 

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:18:31 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej ul.Wrocławska dz.44/82,44/83, obr . 45 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91213 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:16:46 +0200
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej nN 1kV, złącza kablowego nN 1kV, budowie zjazdu oraz przebudowie sieci SN 15kV, na dz. nr 175/3, 594/11 i 169/10 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborska w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91209 Decyzja nr 40/6743.6/2017 o umorzeniu postępowania z uwagi na wycofanie wniosku przez pełnomocnika inwestora.

]]>
Thu, 12 Oct 17 13:01:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Wizjonerów działki nr 562/9, 607, 562/8, 476, 477, 480/1, 481/1 obręb 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91168 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:52:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.484/1 obr.10 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91167 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:38:24 +0200
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z złączami kablowymi dz.4/9,4/8,23,581,4/25,4/11,4/24,4/23,4/22,4/21,4/20,4/19,4/18,4/17,4/16,4/15,4/14,4/13,4/12, obr.11 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91166 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:35:46 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej i rozbiórka kanału dz. 386,387,388 obr.30 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91129 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji

]]>
Tue, 10 Oct 17 13:38:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pękowicka działki nr 321 obręb 32 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91116 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Oct 17 11:25:42 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 39/6743.6/2017, ul. Dąbska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91105 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Tue, 10 Oct 17 10:03:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodciągowej ul.Stępice dz. 305,125/1,112 obr.76 dz.1/2,2/1,2/2,2/3,2/4,9,12/1,12/2 obr. 79 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91092 Zgłoszenie budowy sieci wodciągowej

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:52:39 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Czyżewskiego dz. 522/15 obr.3 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91091 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:48:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Trzcinowa, dz. nr 333, 268/8 obr. 32 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91078 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:30:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sochy, dz. nr 215/1 obr. 56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91077 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:23:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzecwu, ul. Dajwór 27, dz. nr 126/15 obr. 12 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91076 Informacja o braku wniesienia sprzecwiu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:18:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Na Wierzchowinach w Krakowie, na dz. nr 2/10 i 2/11 obręb 9 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91057 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 06 Oct 17 15:06:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Reduta i ul. Strzelców w Krakowie, na działkach nr 681/74, 128, 131/2, 131/4, 688/9 obr. 22 Śródmieście oraz 90/3, 300/3, 67/7, 67/9, 67/6, 67/5, 66/1, 306/4, 66/2, 64/2 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91056 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 06 Oct 17 15:03:47 +0200
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz. nr 388/3 i 74/1 obr. 55 Podgórze przy ul. Podmiłów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91011 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 05 Oct 17 16:37:29 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/20 al. Daszyńskiego 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91007 Thu, 05 Oct 17 14:29:43 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Becka dz. 326/3,423 obr. 51 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91001 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 05 Oct 17 13:21:00 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Ćwikłowej dz. 555,337,332,331,330/3 obr.7 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91000 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 05 Oct 17 13:18:01 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul. Półłanki dz.114/5,114/7 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90936 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 03 Oct 17 14:13:00 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu ul.Wielicka dz. 110/23,110/34,166/4,112/19,112/20,188,122/14,112/5 obr.59 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90925 Zgłoszenie przebudowy sieci ciepłowniczej

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:45:37 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej , napowietrznej i kablowej oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej ul. Wrobela dz. 194/10,194/5 obr.6 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90924 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:41:39 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Ludwisarzy 18 dz. 332 obr.32 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90923 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:36:29 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/19 os. Górali 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90913 Tue, 03 Oct 17 08:52:36 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Focha dz.208/5 obr.12. dz.411/2 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90903 Zabudowa kabli zasilających oraz słupów oświetleniowych.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:48:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. oś.Hutnicze dz.24, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90901 Budowa instalacji centralnej ciepłej wody.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:43:25 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś. Wandy dz.320 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90898 Budowa wewnętrznej instalacji.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:40:14 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 1069 obręb 33 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90879 Mon, 02 Oct 17 11:49:11 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 260, 688/4, 689/3 obr. 33 Podgórze przy ul. Turonia i ul. Irysowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90869 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:32:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 260, 689/3, 689/4 obr. 33 Podgórze przy ul. Irysowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90867 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:30:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działki nr 1/16, 1/12, 1/1 obręb 6 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90865 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:06:41 +0200
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90862 Decyzja sprzeciwu nr 26/6743.7/2017 z dnia 27.09.2017 r., znak: AU-01-2.6743.7.66.2017.DLE

]]>
Mon, 02 Oct 17 08:21:59 +0200
BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RŻĄCKIEJ na odc. od ul. Hallera do rej. budynku nr 31-35 (odcinek Si-S7) przy ul. Rżąckiej w Krakowie na dz. nr 356, 493, 492, 246/49, 244/5, 244/2, 246/50, 246/48 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90861 Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Mon, 02 Oct 17 08:13:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka na dz. nr 73/4, 73/5, 73/7, 73/8, 73/9, obr. 30,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90859 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 07:32:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podbipięty dz.8/10,8/11, obr.58 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90824 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 29 Sep 17 10:28:08 +0200
zgłoszenie zamiaru budowy ul. Centralna dz.443,444,445,447 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90804 Budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych.

]]>
Thu, 28 Sep 17 15:05:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Pachońskiego w Krakowie, na dz. nr 585/13, 585/14 obr. 42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90803 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 14:51:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz. 440,458/6 obr.41 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90799 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:59:03 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Szymonowica dz. 440,458/6 obr.41 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90797 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:57:14 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej NN wraz ze złaczami kablowymi ul.Czyżewskiego dz.522/18 obr.3 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90796 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:53:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 348, 194/5, obr. 3 Podgórze, ul. Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90781 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:46:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 315/1, 194/3, 348, 194/5, obr. 3 Podgórze, Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90780 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:44:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 752/6, 419/10 obr. 22 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90776 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Sep 17 15:41:50 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Stefanowicza dz.166/68,166/69,167/56,167/55,167/54 obr.30 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90758 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 27 Sep 17 08:13:23 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Truszkowskiego 27 b dz. 71/6,72/6 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90700 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Mon, 25 Sep 17 13:40:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 793, 798, 805 obr 46 oraz nr 458 obr 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90692 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 25 Sep 17 09:15:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bunscha, ul. Szymonowica na dz. nr 298/2, 484/1 obr. 41,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90689 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Sep 17 07:30:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Skotnicka, na dz. nr 252/3, 459/1, 226, 225, obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90690 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Sep 17 07:30:05 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 780/1 i 780/2 obr. 4 Śródmieście i 319 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90593 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 22 Sep 17 14:18:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Zolla/ Pronia dz.102/48, 102/41,102/40,102/39,102/38,102/37,102/36,102/35 obr.102 Kraków -Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90586 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 22 Sep 17 13:27:50 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Zolla/ Pronia dz. 102/41,102/40,102/39,102/38,102/37,102/36,102/35 obr.102 Kraków -Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90585 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 22 Sep 17 13:24:12 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lusińska dz.284/8,284/9,284/10,379/1 obr.88 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90484 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 21 Sep 17 12:51:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pysońce dz. 29/9,166 obr.34 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90483 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

]]>
Thu, 21 Sep 17 12:47:13 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Orawska, dz.121,122,120/2 obr.12 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90453 Przebudowa o budowa sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 21 Sep 17 08:33:55 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/28 os. Kalinowe 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90414 Mon, 30 Oct 17 14:19:05 +0100 Informacja o umorzeniu postępowania / decyzja nr 24 / 6743.7 / 2017 / ul. Halszki / dz. nr 440/20, 440/24, 441/5, 441/10 / obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90449 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 20 Sep 17 17:51:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Limanowskiego / dz. 531 / obr. 13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90448 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Sep 17 17:48:35 +0200
Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej ul.Pylna dz.223 obr.7 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90437 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:29:25 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Pylna dz.95/11,223 obr.7 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90426 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:26:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wielicka dz.248,233,237,249,251,252 obr.52 dz.153/16,153/23,153/24,153/20 obr. 51 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90425 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:23:41 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/11 os. Kazimierzowskie 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90417 Wed, 20 Sep 17 11:40:12 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/18 os. Na Wzgórzach 42 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90416 Wed, 20 Sep 17 11:30:09 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Narcyza Wiatra, dz. nr 258, 259, 347/2 onr 22, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90412 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Sep 17 08:35:56 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grzegorzewska na działkach nr 200/1, 274, obr. 40 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90410 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Sep 17 08:00:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Malutka na dz. nr 3, obr.46 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90409 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Sep 17 07:54:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie, na dz. nr 858, 833 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90407 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 19 Sep 17 15:29:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie, na dz. nr 85/16 obr. 53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90406 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 19 Sep 17 15:26:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Półłanki /dz 402/1, 414, 415, 417. /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90394 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 19 Sep 17 13:09:43 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stachowskiego dz.411/1,411/2,298/7,298/5 obr.17 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90328 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Fri, 15 Sep 17 15:04:41 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Juranda ze Spychowa, na dz. nr 73 obr. 76 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90312 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 15 Sep 17 12:45:04 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Żywiecka dz. 187/7,327,326/5 obr.43 dz. 1/86 obr.44 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90311 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 15 Sep 17 11:59:03 +0200
Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego ul.Borowinowa dz.80/18 obr.90 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90310 Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego

 

]]>
Fri, 15 Sep 17 11:54:26 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ø250 kam. na dz. nr 114/3, 256, 258 obr. 95 Podgórze w ul. Osterwy – bocznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90263 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej ø250 kam. na dz. nr 114/3, 256, 258 obr. 95 Podgórze w ul. Osterwy – bocznej w Krakowie

]]>
Fri, 15 Sep 17 08:43:09 +0200
Zgłoszenie rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Pękowicka dz 321 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90260 Zgłoszenie rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 14 Sep 17 14:29:15 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej ul.Na Wierzchowinach dz. 2/10,2/11 obr.9 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90259 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

]]>
Thu, 14 Sep 17 14:25:38 +0200
ul. Koszutki dz. nr 279, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze sieć wodociągowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90213 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 14 Sep 17 12:23:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Koszutki, dz. nr 175/9, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90189 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 na dz. nr 175/9, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze w rejonie ulicy Koszutki w Krakowie”

]]>
Thu, 14 Sep 17 12:18:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gustawa Morcinka dz.303//5, obr.4, dz.399/1,399/2,400/6 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90205 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 14 Sep 17 09:11:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Handlowe 8 w Krakowie, dz. nr 26 obr 51 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90176 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:46:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Spółdzielcze 5, dz. nr 9 obr 51 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90175 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:34:50 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 36/6743.6/2017, ul. Łaszkiewicza, Mogilska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90174 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:02:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tyniecka na działce nr 254, obr. 5 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90151  Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 15:08:43 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Rzebika dz.381,382,168/9 obr.19 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90149 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 12 Sep 17 15:06:19 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul.Bohomolca- Jancarza- Reduta i Strzelców dz.681/74,128,131/2,131/4,688/9 obr.21 oraz dz.90/3,300/3,67/7,67/9,67/6,67/5,66/1,306/4,66/2,64/2 obr.21 Śródmieście , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90054 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 12 Sep 17 12:11:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Popławskiego na na dz. nr 555/7 obr. 53 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90035 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 08:11:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Ciechocińska na działce nr 1069/3, obr. 67 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90034 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 08:06:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Goszczyńskiego / dz. 35/4, 449/10 / obr. 28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90025 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:54:12 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Darwina, dz.442,97 obr.11, Nowa Huta Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90022 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:20:47 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Niepokalanej Panny Marii ,dz.334,327,333,25/7,19/29,18/5,18/6 obr.58 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90020 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:10:36 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa,Turonia dz.260,688/4,689/3 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90015 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:01:39 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Irysowa, dz.260,689/3,689/4 obr.33,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90012 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 11 Sep 17 14:46:12 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Rżącka dz.356,493,492 246/55,246/49,244/5,244/2,246/50,246/48 obr.60 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90009 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 11 Sep 17 14:39:17 +0200
Zgloszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Królówka dz. 107,33/2 obr.36 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89898 Zgloszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:47:05 +0200
Zgłoszenie budowy odcinka miejskiej sieci wodociągowej ul.Bunscha / Szymonowica dz. 298/2,484/1 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89875 Zgłoszenie budowy odcinka miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:31:40 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Wizjonerów dz. 562/9,607,562/8,476,477,480/1,481/1 obr.40 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89874 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:26:59 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Wawrzyńca, dz.126/15 obr.12, Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89742 Budowa stacji transformatorowej

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:02:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. ks. Piotra Ściegiennego dz. nr 731/1, 731/2 obr. 53 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89771 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 07 Sep 17 14:12:03 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Pachońskiego dz.585/13,585/14 obr.42,Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89765 Budowa sieci cieplnej

 

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:24:48 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Dąbska, dz.41/30 obr.16 Śródmieście,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89753 Budowa stacji transformatorowej

 

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:15:12 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Słońskiego na dz. 481/2, 301/1, 129/4, obr.7, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89734 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 11:14:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Reduta w Krakowie, na dz. nr 340/1, 340/2, 59/4, 83, 81/2 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89724 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 09:39:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Reduta w Krakowie, na dz. nr 59/4, 81/2, 101/25, 101/26 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89721 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 09:34:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Taklińskiego i Dębskiego na na dz. nr 315/35, 315/31, 524, 372/56, 490/3, 490/4, 502/4, 315/49, 489/6 obr. 87 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89713 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Sep 17 15:25:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stary Gościniec dz.267/15 obr.4 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89707 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 06 Sep 17 12:51:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stary Gościniec dz.267/15,264/18 obr.4 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89706 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 06 Sep 17 12:49:09 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zofii Nałkowskiej dz.248/3 obr.84,dz.221/2 obr.85 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89689 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:45:26 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zofii Nałkowskiej dz.248/3 obr.84,dz.221/2 obr.85 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89668 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:28:14 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Tyniecka, dz.75/3,75/4,74/2,70/6 obr.74 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89653 Budowa sieci elektrycznej oświetlenia terenu

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:13:23 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/9 ul. Wolska 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89571 Tue, 05 Sep 17 08:31:57 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/27 ul. Rydla 22 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89552 Mon, 04 Sep 17 10:22:32 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Brzegowa działki nr 191, 246/3 obręb 1 Krowodrza i działce nr 217 obręb 48 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89542 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Sat, 02 Sep 17 09:20:39 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Bieżanowska dz. 257/3,257/14,256/3,256/2 obr.56 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89537 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 07 Sep 17 14:38:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wierzyńskiego w Krakowie, na dz. nr 258 obr. 49 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89539 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:16:58 +0200
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przyłączeniami kablowymi ul.Komuny Paryskiej dz. 189/25,189/60,189/58,189/56,189/4,189/3 obr.70 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89538 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:09:16 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Bieżanowska dz. 370/1,255/4,255/6,254/25,256/2 obr.56 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89536 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:00:41 +0200
Zgłoszenie budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Jezuitów/Dominikanów dz. 752/6 ,419/10 obr.22 Kraków Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89535 Zgłoszenie budowy sieci oświetlenia

]]>
Fri, 01 Sep 17 13:56:26 +0200
Zgłoszenie wykonania oświetlenia terenu wokół kontenera oraz przy bramie wjazdowej w ramach zadania :roboty konserwacyjno remontowe na terenie Ośrodka Radiokomunikacyjnego ul.Jordanowska dz. 1069 obr. 33 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89534 Zgłoszenie wykonania oświetlenia

]]>
Fri, 01 Sep 17 13:52:03 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/26 ul. Metalowców 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89497 Thu, 31 Aug 17 11:54:20 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/17 ul. Beliny Prażmowskiego 47 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89488 Thu, 31 Aug 17 11:23:03 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Powstania Styczniowego działki nr 346 obręb 51 Krowodrza oraz 85/16, 85/19 obręb 53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89484 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 31 Aug 17 08:40:06 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 250/300 ul.Grzegorzewskieg dz.200/1,274 obr. 40 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89471 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:09:40 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego ul. Limanowskiego dz.531 obr.13 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89470 Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:06:26 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku dyspozytornii tramwajowej i bieżąca konserwacja znajdującego się w budynku lokalu gastronomicznego ul.Halszki 2 dz. 440/20,440/24,441/5,441/10 obr.48Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89469 Zgłoszenie przebudowy budynku dyspozytornii tramwajowej

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:03:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz z złączami kablowymi ZK ul.Czyżewskiego dz. 522/18 obr. 3 Kraków , Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89377 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Wed, 30 Aug 17 07:54:34 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Taklińskiego,Dębskiego,dz.315/35,315/31,524,372/56,490/3,490/4,502/4,315/49,489/6 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89345 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 28 Aug 17 13:11:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szumca – ul. Ciołkosza na nr 752/5, 752/6, 752/7, 752/8, 1061, 1060/3, 1069/3 obr. 67 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89340 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 28 Aug 17 11:32:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Powstania Styczniowego dz.85/16 obr.53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89308 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:28:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rydlówka dz.73/4,73/5,73/7,73/8,73/9 olbr.30 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89307 Budowa sieci kablowej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:24:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podmiłów dz.74/1 obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89303 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:19:44 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sochy dz.215/1 obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89298 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:15:10 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/15 ul. Krzemionki 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89247 Tue, 07 Nov 17 10:39:47 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/16 ul. Sebastiana 36 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89250 Tue, 07 Nov 17 10:36:40 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bajeczna, dz. nr 210/36, 210/38 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89283 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:26:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Opatkowicka dz.24/12,24/11,25/1,27/4,28/1 obr.89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89282 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:24:35 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Opatkowicka dz.24/12,24/11,25/1,27/4,28/1,32 obr.89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89280 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:20:39 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Koszutki, dz.175/9,175/5,178/8,178/12 obr.99,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89278 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:59:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Janickiego, ul. Włodkowica, dz. 202/68, 203/1, 202/53, 206/1, 207/10, 202/57 obr. 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89260 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:58:23 +0200
Zgłoszenie budowy -ul Koszutki, dz.175/9,175/5,178/8,178/12 obr.99,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89259 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:49:05 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/25 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89252 Thu, 24 Aug 17 12:21:58 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Narcyza-Wiatra dz.258,259,347/2 obr.22 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89251 Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 12:11:06 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej , przyłącz kanalizacji deszczowej ul.Sosonowiecka dz.833,858 obr.34 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89209 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Wed, 23 Aug 17 12:01:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sielska na dz. nr 281 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89192 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 23 Aug 17 08:25:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Spółdzielcze dz.9 obr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89182 Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej.

]]>
Tue, 22 Aug 17 12:43:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś Handlowe dz.26 obr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89181 Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody.

]]>
Tue, 22 Aug 17 12:38:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu działka nr 281 obr. 44 Podgórze przy ul. Sielskiej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89137 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 21 Aug 17 16:00:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska dz.609/24,837 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89124 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 21 Aug 17 12:35:36 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul.Ptaszyckiego dz.458 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89103 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 18 Aug 17 14:47:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na działce nr 422/1 obr. 0022 Śródmieście przy ulicy Woronicza 25 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89099 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 18 Aug 17 14:33:28 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, w rejonie ul. Tatarskiej/Kościuszki w Krakowie, działki 399/5, 399/6, 508 obr. 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89080 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 18 Aug 17 12:57:10 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Półłanki dz.402/1,414,415,417 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89077 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 18 Aug 17 12:09:46 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa, dz.260,688/4,689/3 obr.33 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89049 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 17 Aug 17 13:10:03 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa, dz.260,689/33,689/4 obr.33 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89029 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Thu, 17 Aug 17 12:45:14 +0200