Złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego przez Internet, za pośrednictwem platformy ePUAP

 

Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie przypomina, że nie wychodząc z domu, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu można złożyć przez Internet, wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

 

Jest to możliwe dzięki udostępnieniu tej usługi na platformie ePUAP. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

 

Jednak, chcąc złożyć wniosek używając elektronicznej skrzynki podawczej, trzeba mieć profil zaufany na ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Informacje, jak założyć profil zaufany lub gdzie można go potwierdzić na terenie Gminy Miejskiej Kraków, można znaleźć na stronach https://pz.gov.pl/pz/index http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=11845.

 

Z wnioskiem o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego może wystąpić osoba, której akt dotyczy, jej wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun. Wypełniając formularz wnioskodawca wskazuje, jaki rodzaj odpisu ma zostać przygotowany (skrócony, zupełny), sposób jego doręczenia, jak i formę sporządzenia odpisu (papierowa lub elektroniczna). Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej. Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest wnioskodawcy na jego skrzynkę na platformie ePUAP.

 

UWAGA! Odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicznego, czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumentu, dlatego też może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

 

W przypadku wydrukowania takiego odpisu na własnej drukarce traci on walor dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być taki wydruk (graficzne odwzorowanie) np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej. Nie można posługiwać się (wprowadzać do obrotu prawnego) wydrukowanym odwzorowaniem graficznym tego dokumentu.

 

W sytuacji, gdy wydanie odpisu podlega opłacie skarbowej (np. w sprawach spadkowych czy dla towarzystw ubezpieczeniowych) do podania przesłanego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej należy dołączyć dowód opłaty skarbowej. Za odpis skrócony aktu stanu cywilnego, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, trzeba zapłacić 22 zł, a za odpis zupełny 33 zł.

 

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta Krakowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

 

Na dowodach wpłat internetowych należy wpisać, czego opłata dotyczy, np. „za wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia na nazwisko...”, oraz wydział Urzędu Miasta Krakowa, w którym sprawa ma być załatwiana, tj. „Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie”. Odpisy np. w celach świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, szkolnictwa, paszportu, są wydawane bezpłatnie.

 

Z możliwości, jakie daje profil zaufany w zakresie wydawania odpisów mogą skorzystać osoby, które mieszkają w Krakowie, jak i poza Krakowem.

 

Odpis aktu stanu cywilnego w formie dokumentu papierowego, przy podaniach wniesionych za pośrednictwem profilu zaufanego doręczany jest co do zasady wnioskodawcy bezpośrednio na adres zamieszkania. Nie trzeba tracić czasu i przyjeżdżać do Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, by załatwić sprawę - wystarczy wysłać z domu wniosek o odpis aktu stanu cywilnego za pośrednictwem konta ePUAP i poczekać kilka dni na wydanie i dostarczenie dokumentu z rejestru stanu cywilnego - np. aktu urodzenia, który listonosz przyniesie do miejsca zamieszkania.

 

Aktualnie mieszkańcy, którzy np. urodzili się poza Krakowem, nie muszą kierować wniosków o odpis aktu stanu cywilnego do urzędu, w którym akt posiadają. Wystarczy przesłać wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, a osoba realizująca sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie wystąpi do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę, o przeniesienie aktu z formy papierowej na elektroniczną. Po wprowadzeniu aktu do ogólnopolskiej bazy aktów stanu cywilnego, pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie niezwłocznie wydrukuje odpis i prześle go zgodnie z żądaniem wnioskodawcy.

 

Szczegółowy opis dotyczący „Wydawania odpisów z rejestru stanu cywilnego” zawiera Procedura SC 18: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SC-18.

 

Informacje o usługach świadczonych przez Internet można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub www.obywatel.gov.pl.