Zamówienia Publiczne Urzędu Miasta Krakowa

Ogłoszenie o konkursie o wartości przekraczającej 130 000 Euro

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Z ramienia Gminy Miejskiej Kraków Zarząd Dróg i Komunikacji,
osoba do kontaktów: Zbigniew Małek,
Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Polska, tel. +48 126167416, fax +48 126167417,
email: sekretariat@zdik.krakow.pl, URL: www.zdik.krakow.pl
I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje:
SARP Kraków, osoba do kontaktów: PIOTR KOSYDAR,
PLAC SZCZEPAŃSKI 6, 31-011 KRAKÓW, Polska, tel. +48 124227540, +48 600 437 195, email: kosydar@o2.pl, URL: www.sarp.krakow.pl
I.3) Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursu:
KASA URZĘDU MIASTA KRAKOWA,
osoba do kontaktów: -,
PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4, 31-004 KRAKÓW, tel. +48 126161439, fax +48 126161706,
email: -, URL: -
I.4) Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/prace konkursowe:
SARP Kraków,
osoba do kontaktów: PIOTR KOSYDAR,
PLAC SZCZEPAŃSKI 6
, 31-011 Kraków, Polska, tel. +48 124227540, +48 600437195, fax +48 124293646,
email: -, URL: -

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Zakres konkursu
II.1.1) Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego: Koncepcja architektoniczno-Urbanistyczna kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz-Podgórze" w Krakowie
II.1.2) Opis: Konkurs jest Konkursem otwartym jednoetapowym, realizacyjnym na kładkę pieszo-rowerową w miejscu istniejącego niegdyś mostu Franciszka Józefa z 1850 r., w ciągu ulic Mostowa i Brodzińskiego. Kładka będzie łączyć dwie dzielnice Krakowa Kazimierz i Podgórze.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 20.04.06 do godz. 14.00 na adres: SARP Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków.
Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 06.06.06, do godz. 14.00, na adres: SARP Oddział w Krakowie, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków.

II.1.3) Miejsce: Kraków
Kod NUTS: PL213
II.1.4) Nomenklatura
II.1.4.1) Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 74.22.20.00-1
Dodatkowe przedmioty: 74.25.00.00-6
II.1.4.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPC):
Kategoria usług: 11

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Kryteria wyboru uczestników:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy i w regulaminie konkursu, oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a w szczególności:
1.1. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz są członkami właściwej Izby Architektów lub Izby Urbanistów RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) lub dysponują osobami, które posiadają ww. uprawnienia oraz są członkami ww. Izby,
1.2. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń oraz są członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) lub dysponują osobami, które posiadają ww. uprawnienia oraz są członkami ww. Izby.

III.2) Czy udział zastrzeżony jest dla określonego zawodu: Tak
Architekt i Konstruktor.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj konkursu: Ograniczony
IV.2) Kryteria oceny prac konkursowych:
Kryterium 1 - Jakość rozwiązań architektoniczno - przestrzennych (atrakcyjność kompozycji i spójność estetyczna przyjętych rozwiązań, przy możliwości realizacji w zakresie konstrukcyjnym i finansowym)
Dla kryterium tego przyjmuje się w stupunktowej skali (100%) oceny wagę kryterium 50 %.
Kryterium 2 - Prawidłowość rozwiązań techniczno - materiałowych
Dla kryterium tego przyjmuje się wagę kryterium 30 %.
Kryterium 3 - Jakość rozwiązań w zakresie detalu i tzw. małej architektury
Dla kryterium tego przyjmuje się wagę kryterium 10 %
Kryterium 4 - Deklarowany koszt wykonania dokumentacji inwestycji (cena)
Dla kryterium tego przyjmuje się wagę kryterium 10 %

IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: -
IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentacji oraz dokumentów dodatkowych:
Dostępne do: 20/04/2006
Cena: 150 Waluta: PLN
Warunki i sposoby płatności: gotówka lub przelew.
IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 20/04/2006
Godzina: 14:00
IV.3.4) Wysłanie zaproszeń do udziału w konkursie do wybranych kandydatów:
Przybliżona data: 24/04/2006
IV.3.5) Język lub języki, których mogą używać kandydaci:
polski

IV.4) Nagrody i sąd konkursowy
IV.4.1) Liczba oraz wartość nagród, które zostaną przyznane: Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki - I nagroda - na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, uzyskanie decyzji ULICP, pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia, dla kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę KAZIMIERZ-PODGÓRZE oraz pełnieniu nadzoru autorskiego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do regulaminu konkursu. Uczestnik ten zostanie zaproszony do negocjacji w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UZP, o której mowa w art. 67 ust. 2 ustawy PZP.
Dodatkowo przewidziane są nagrody pieniężne:

I nagroda - dla uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 20 000 PLN
II nagroda - 15 000 PLN
III nagroda - 10 000 PLN
maksymalnie 3 wyróżnienia w wysokości 5 000 PLN
Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju, liczby lub wysokości wszystkich lub niektórych nagród lub nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody lub wyróżnień, jeśli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace nie spełniają kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.

IV.4.2) Szczegóły dotyczące zwrotu kosztów: ?
IV.4.3) Czy w następstwie niniejszego konkursu zamówienie na usługi musi zostać udzielone zwycięzcy lub zwycięzcom konkursu: Tak
IV.4.4) Czy decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla zamawiającego: Tak
IV.4.5) Imiona i nazwiska członków sądu konkursowego:
Witold Gawłowski, Witold Gilewicz, Magdalena Jaśkiewicz, Zbigniew Małek, Małgorzata Mrugała, Zrinka Perčić, Piotr Wróbel, Andrzej Wyżykowski, Genowefa Zań-Ograbek.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie
VI.2) Czy konkurs dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie
VI.3) Informacje dodatkowe: ?
VI.4) Data wysłania ogłoszenia: 27/03/2006