BIP MJO - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Krakowie - Powiat Grodzki
(tekst ujednolicony)

 

§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki zwany dalej „Regulaminem" określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
2) Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
3) Zastępcy Powiatowego Inspektora - należy rozumieć Zastępcę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki.

§ 2

Inspektorat działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
2) ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)
4) ustawy z dnia 17czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)
5) Niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Powiatowy Inspektor wykonuje zadania nadzoru budowlanego przy pomocy Inspektoratu wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej, na obszarze Krakowa - miasta na prawach powiatu.
2. Inspektorat jest powiatową jednostka budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

§ 4

1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu przy pomocy Zastępcy Powiatowego Inspektora.
2. Powiatowy Inspektor kierując Inspektoratem:
1) określa organizację oraz tryb pracy Inspektoratu,
2) koordynuje działalność kierowników referatów,
3) zapewnia wykonywanie zadań nadzoru budowlanego na obszarze Krakowa - miasta na prawach powiatu,
4) organizuje kontrolę działania inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
3. Powiatowy Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) postępowaniami administracyjnymi i egzekucyjnymi,
2) działalnością inspekcyjną Inspektoratu,
3) obsługą prawną Inspektoratu,
4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,
6) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
7) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
8) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
9) gospodarką finansową Inspektoratu,
10) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.
4. W czasie nieobecności Powiatowego Inspektora jego zadania wykonuje Zastępca Powiatowego Inspektora.
5. W razie nieobecności zarówno Powiatowego Inspektora i Zastępcy Powiatowego Inspektora zadania Powiatowego Inspektora wykonuje wskazany przez Powiatowego Inspektora lub Zastępcę Powiatowego Inspektora kierownik Referatu Orzecznictwa i Kontroli ROiK I lub ROiK II lub ROiK III.

§ 5

Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
1) udzielanie imiennych upoważnień Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, kierownikom referatów oraz pracownikom do podpisywania zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego, zawiadomień stron postępowania administracyjnego w trybie art. 36 Kpa, decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych, zaświadczeń, upomnień, tytułów wykonawczych, postanowień wydawanych w trybie art. 65 i 66 Kpa oraz odpowiedzi na skargi i wnioski wraz z określeniem przedmiotowego zakresu postępowania,
2) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
3) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i sądami powszechnymi,
4) występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego, inspekcyjnego.

 

§ 6

1. Do podpisu Powiatowego Inspektora zastrzeżone są:
1) akty prawa wewnętrznego,
2) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
3) wystąpienia kierowane do organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości, Policji oraz posłów i senatorów i radnych Rady Miasta Krakowa.
2. Zastępca Powiatowego Inspektora podpisuje pisma w sprawach objętych zakresem właściwości rzeczowej poszczególnych referatów, a spośród spraw zastrzeżonych do podpisu Powiatowego Inspektora, określone w § 6 ust. 1 pkt 3 kierowane do organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości i Policji pisma przewodnie w sprawie przekazania: odwołania, zażalenia, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, akt sprawy, itp. Podpisuje również zgodnie z otrzymanym upoważnieniem wydawane w indywidualnych sprawach zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w trybie art. 36 Kpa, decyzje administracyjne, postanowienia administracyjne, zaświadczenia, upomnienia, tytuły wykonawcze, postanowienia wydawane w trybie art. 65 i 66 Kpa oraz odpowiedzi na skargi i wnioski. Podczas wykonywania zgodnie z § 4 ust. 4 zadań Powiatowego Inspektora korzysta z uprawnień określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 - 3.
3. Kierownicy referatów podpisują pisma w sprawach objętych zakresem właściwości rzeczowej podległych referatów w tym również wezwania i zawiadomienia w trybie art. 64 § 2 Kpa, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do podpisu Powiatowego Inspektora, a spośród nich określone w § 6 ust. 1 pkt 3 kierowane w toku postępowań dowodowych i wyjaśniających wezwania do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Krakowa, natomiast wydawane w indywidualnych sprawach zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w trybie art. 36 Kpa, decyzje, postanowienia, zaświadczenia, upomnienia i tytuły wykonawcze podpisują kierownicy referatów i pracownicy zgodnie z otrzymanym upoważnieniem. W razie konieczności spowodowanej w szczególności nieobecnością lub zawieszeniem w czynnościach kierownika referatu orzecznictwa i kontroli podpisywane przez niego pisma na podstawie powyższego upoważnienia może podpisywać inny kierownik referatu orzecznictwa i kontroli w oparciu o swoje upoważnienie.
4. W zakresie właściwości rzeczowej stanowiska pracy, wezwania, zawiadomienia o rozprawie lub oględzinach mogą podpisywać prowadzący postępowanie pracownicy.

§ 7

Do kompetencji Zastępcy Powiatowego Inspektora należy:
1) sprawowanie nadzoru nad sprawami organizacyjnymi i merytoryczną działalnością referatów orzecznictwa administracyjnego: Referatu Orzecznictwa i Kontroli ROiK I, Referatu Orzecznictwa i Kontroli ROiK II, Referatu Orzecznictwa i Kontroli ROiK III oraz Referatu Prawno - Egzekucyjnego, Referatu Obsługi Administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wydawanych orzeczeń: decyzji i postanowień;
2) wykonywanie w odniesieniu do komórek organizacyjnych Inspektoratu kierowniczych funkcji kontrolnych.

 

§ 8

 

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Referat Orzecznictwa i Kontroli ROiK I - obejmuje terytorium tradycyjnie pojętego Śródmieścia;
2) Referat Orzecznictwa i Kontroli ROiK II - obejmuje terytorium tradycyjnie pojętego Podgórza;
3) Referat Orzecznictwa i Kontroli ROiK III - obejmuje terytorium tradycyjnie pojętych Krowodrzy i Nowej Huty;
4) Referat Prawno - Egzekucyjny;
5) Referat Obsługi Administracyjnej;
6) Stanowisko Samodzielnego Księgowego;
7) Stanowisko ds. Kadr i Płac;
8) Stanowisko ds. BHP;
9) Stanowisko ds. Informatyki.

§ 9

 

1. Referatami kierują kierownicy referatów.
2. Podczas nieobecności kierownika referatu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik referatu.

 

§ 10

 

Do zakresu działania Referatu Orzecznictwa i Kontroli ROiK I, Referatu Orzecznictwa i Kontroli ROiK II oraz Referatu Orzecznictwa i Kontroli ROiK III należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie określonym przepisami art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane;
2) prowadzenie działalności inspekcyjnej i kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz w zakresie utrzymania obiektów budowlanych;
3) kierowanie zawiadomień do organów Prokuratury w okolicznościach określonych w art. 90, art. 91 i art. 91a ustawy - Prawo budowlane oraz kierowanie wniosków do wydziałów grodzkich właściwych miejscowo sądów rejonowych w okolicznościach określonych przepisami art. 92 i art. 93 ustawy - Prawo budowlane;
4) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego zgodnie z kompetencjami poszczególnych pracowników referatów w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy - Prawo budowlane;
5) wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

§ 11

 

Do zakresu działania Referatu Prawno - Egzekucyjnego należy:
1. obsługa prawna Inspektoratu;
2. reprezentowanie Powiatowego Inspektora przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi;
3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora, w tym również uczestnictwo w czynnościach inspekcyjno - kontrolnych na bezpośrednie polecenie Powiatowego Inspektora;
4. prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późniejszymi zmianami).

 

§ 12

 

Do zakresu działania Referatu Obsługi Administracyjnej należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności:
a. prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego;
b. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów;
c. obsługa sekretariatu;
d. prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej;
e. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

§ 13

 

Do zakresu działania Stanowiska Samodzielny Księgowy należy obsługa finansowo - księgowa Inspektoratu i nadzór nad pracą referenta ds. finansowo - księgowych.

 

§ 14

 

Do zakresu działania Stanowiska Kadr i Płac należy obsługa kadrowo - płacowa Inspektoratu oraz prowadzenie gospodarki sprzętowej.

 

§ 15

 

Do zakresu działania Stanowiska BHP należy obsługa Inspektoratu w zakresie BHP.

 

§ 151

 

Do zakresu działania Stanowiska ds. Informatyki należy obsługa Inspektoratu w zakresie informatyki.

 

§ 16

 

Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.