BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Krakowie - Powiat Grodzki

(tekst ujednolicony)

 

 

 

 

 

 

wprowadzony zarządzeniem PINB w Krakowie – Powiat Grodzki nr 18/05 z dnia 27.12.2005 r., zmieniony zarządzeniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki:

1. nr 1/07 z dnia 8.01.2007 r.;

2. nr 14/07 z dnia 12.11.2007 r.;

3. nr 19/08 z dnia 25.09.2008 r.;

4. nr 9/10 z dnia 30.06.2010 r.;

5. nr 1/11 z dnia 24.01.2011 r.;

6. nr 1/12 z dnia 23.01.2012 r.;

7. nr 9/12 z dnia 31.12.2012 r.;

8. nr 5/16 z dnia 21.07.2016 r.

 

§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki zwany dalej „Regulaminem" określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki.

 

 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

2) Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

3) Zastępcy Powiatowego Inspektora - należy rozumieć Zastępcę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki.

 

 

§ 2

Inspektorat działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290

z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 814);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 17czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 599 późn. zm. );

5) Niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 3

1. Powiatowy Inspektor wykonuje zadania nadzoru budowlanego przy pomocy Inspektoratu wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej, na obszarze Krakowa - miasta na prawach powiatu.

2. Inspektorat jest powiatową jednostka budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

 

 

§ 4

1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu przy pomocy Zastępcy Powiatowego Inspektora.

 

2. Powiatowy Inspektor kierując Inspektoratem:

1) określa organizację oraz tryb pracy Inspektoratu,

2) koordynuje działalność kierowników referatów,

3) zapewnia wykonywanie zadań nadzoru budowlanego na obszarze Krakowa - miasta na prawach powiatu,

4) organizuje kontrolę działania inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.

 

3. Powiatowy Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1) postępowaniami administracyjnymi i egzekucyjnymi,

2) działalnością inspekcyjną Inspektoratu,

3) obsługą prawną Inspektoratu,

4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,

6) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

7) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,

8) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

9) gospodarką finansową Inspektoratu,

10) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

 

4. W czasie nieobecności Powiatowego Inspektora jego zadania wykonuje Zastępca Powiatowego Inspektora.

 

5. W razie nieobecności zarówno Powiatowego Inspektora i Zastępcy Powiatowego Inspektora zadania Powiatowego Inspektora wykonuje wskazany przez Powiatowego Inspektora lub Zastępcę Powiatowego Inspektora kierownik Referatu Orzecznictwa i Kontroli ROiK I lub ROiK II.

 

 

§ 5

Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

1) udzielanie imiennych upoważnień Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Krakowie - Powiat Grodzki, kierownikom referatów oraz pracownikom do podpisywania zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego, zawiadomień stron postępowania administracyjnego w trybie art. 36 Kpa, decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych, zaświadczeń, upomnień, tytułów wykonawczych, postanowień wydawanych w trybie art. 65 i 66 Kpa oraz odpowiedzi na skargi i wnioski wraz z określeniem przedmiotowego zakresu postępowania,

2) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej;

3) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i sądami powszechnymi;

4) występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej

w budownictwie;

5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego, inspekcyjnego.

 

 

§ 6

1. Do podpisu Powiatowego Inspektora zastrzeżone są:

1) akty prawa wewnętrznego,

2) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

3) wystąpienia kierowane do organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości, Policji oraz posłów i senatorów i radnych Rady Miasta Krakowa.

2. Zastępca Powiatowego Inspektora podpisuje pisma w sprawach objętych zakresem właściwości rzeczowej poszczególnych referatów, a spośród spraw zastrzeżonych do podpisu Powiatowego Inspektora, określone w § 6 ust. 1 pkt 3 kierowane do organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości i Policji pisma przewodnie w sprawie przekazania: odwołania, zażalenia, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, akt sprawy, itp. Podpisuje również zgodnie z otrzymanym upoważnieniem wydawane w indywidualnych sprawach zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w trybie art. 36 Kpa, decyzje administracyjne, postanowienia administracyjne, zaświadczenia, upomnienia, tytuły wykonawcze, postanowienia wydawane w trybie art. 65 i 66 Kpa oraz odpowiedzi na skargi i wnioski. Podczas wykonywania zgodnie z § 4 ust. 4 zadań Powiatowego Inspektora korzysta z uprawnień określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 - 3.

3. Kierownicy referatów podpisują pisma w sprawach objętych zakresem właściwości rzeczowej podległych referatów w tym również wezwania i zawiadomienia w trybie art. 64 § 2 Kpa, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do podpisu Powiatowego Inspektora, a spośród nich określone w § 6 ust. 1 pkt 3 kierowane w toku postępowań dowodowych i wyjaśniających wezwania do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Krakowa, natomiast wydawane w indywidualnych sprawach zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w trybie art. 36 Kpa, decyzje, postanowienia, zaświadczenia, upomnienia i tytuły wykonawcze podpisują kierownicy referatów i pracownicy zgodnie z otrzymanym upoważnieniem. W razie konieczności spowodowanej w szczególności nieobecnością lub zawieszeniem w czynnościach kierownika referatu orzecznictwa i kontroli podpisywane przez niego pisma na podstawie powyższego upoważnienia może podpisywać inny kierownik referatu orzecznictwa i kontroli w oparciu o swoje upoważnienie.

4. W zakresie właściwości rzeczowej stanowiska pracy, wezwania, zawiadomienia o rozprawie lub oględzinach mogą podpisywać prowadzący postępowanie pracownicy.

 

 

§ 7

Do kompetencji Zastępcy Powiatowego Inspektora należy:

1) sprawowanie nadzoru nad sprawami organizacyjnymi i merytoryczną działalnością referatów orzecznictwa administracyjnego: Referatu Orzecznictwa i Kontroli ROiK I, Referatu Orzecznictwa

i Kontroli ROiK II oraz Referatu Prawno -Egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wydawanych orzeczeń: decyzji i postanowień;

2) wykonywanie w odniesieniu do komórek organizacyjnych Inspektoratu kierowniczych funkcji kontrolnych.

 

 

§ 8

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Referat Orzecznictwa i Kontroli ROiK I - obejmuje obszar tradycyjnie pojętego Śródmieścia

i Krowodrzy;

2) Referat Orzecznictwa i Kontroli ROiK II - obejmuje obszar tradycyjnie pojętego Podgórza

i Nowej Huty;

3) Referat Prawno – Egzekucyjny RPE;

4) Głównego Księgowego;

5) Stanowisko ds. Kadr i Płac;

6) Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

7) Stanowiska obsługi administracyjnej.

 

 

§ 9

1. Referatami kierują kierownicy referatów.

2. Podczas nieobecności kierownika referatu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik referatu.

 

 

§ 10

Do zakresu działania Referatu Orzecznictwa i Kontroli ROiK I, Referatu Orzecznictwa i Kontroli ROiK II należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie określonym przepisami art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.ustawy - Prawo budowlane;

2) prowadzenie działalności inspekcyjnej i kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz w zakresie utrzymania obiektów budowlanych;

3) kierowanie zawiadomień do organów Prokuratury w okolicznościach określonych w art. 90, art. 91 i art. 91a ustawy - Prawo budowlane oraz kierowanie wniosków do wydziałów grodzkich właściwych miejscowo sądów rejonowych w okolicznościach określonych przepisami art. 92 i art. 93 ustawy - Prawo budowlane;

4) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego zgodnie z kompetencjami poszczególnych pracowników referatów w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy - Prawo budowlane;

5) wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

 

§ 11

Do zakresu działania Referatu Prawno - Egzekucyjnego należy:

1. obsługa prawna Inspektoratu;

2. reprezentowanie Powiatowego Inspektora przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi;

3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora, w tym również uczestnictwo w czynnościach inspekcyjno - kontrolnych na bezpośrednie polecenie Powiatowego Inspektora;

4. prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 599 późn. zm.).

 

 

§ 12

Do zakresu działania osób zatrudnionych na stanowisku obsługi administracyjnej należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności;

6) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego;

7) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów;

8) obsługa sekretariatu;

9) prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

 

§ 13

Do zakresu działania Stanowiska Samodzielny Księgowy należy obsługa finansowo - księgowa Inspektoratu i nadzór nad pracą inspektora ds. księgowo-kadrowych.

 

 

§ 14

 

Do zakresu działania Stanowiska Kadr i Płac należy obsługa kadrowo - płacowa Inspektoratu oraz prowadzenie gospodarki sprzętowej.

 

 

§ 15

 

Do zakresu działania Stanowiska BHP i PPOŻ należy obsługa Inspektoratu w zakresie BHP i ppoż.

 

 

§ 16

 

Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.

 

 

§ 17

Załącznikiem do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego PINB w Krakowie – Powiat Grodzki jest struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki. ”

 

§ 18

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Krakowie – Powiat Grodzki

mgr inż. Małgorzata Boryczko

  załącznik nr 1