Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
MiędzysesyjnaAdam
Kalita
Nazwania jednej z ulic imieniem Szoty Rustaweliego 2016-07-04 PDFPDF
MiędzysesyjnaAdam
Kalita
Skweru na ul. Powiśle2016-04-26 PDFPDF
MiędzysesyjnaAdam
Kalita
Studzienki Badylaka na Rynku Głównym2016-04-26 PDFPDF
XLAdam
Kalita
Studzieniki Badylaka na Rynku Głównym2016-03-29 PDFPDF
MiędzysesyjnaAdam
Kalita
Budowy pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956"2016-02-29 PDFPDF
XXXVIKrzysztof
Durek,Adam
Kalita
Budowy galerii handlowej przy ul. Dobrego Pasterza2016-02-03 PDFPDF
PDF
XXXAdam
Kalita
Niewywiązywania się inwestora obiektu w rejonie ulic Półłanki i Agatowej z umowy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie2015-11-18 PDFPDF
PDF
XXXAdam
Kalita
Ulicy Hamernia2015-11-18 PDFPDF
XXXAdam
Kalita
Eksmisji mieszkanki z ulicy Krowoderskiej2015-11-18 PDFPDF
XXVIAdam
Kalita
Kradzieży na cmentarzach2015-10-07 PDFPDF
<<12345>>

Wyszukaj interpelacje