Dokument archiwalny

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

Zapisy do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach odbywają się w dniach 1 marca do 2 kwietnia br. w godzinach podanych indywidualnie w każdym przedszkolu/szkole.

 

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2013/2014 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

3. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, tj. od 3 do 6 roku życia. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

4. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać dowolną ilość samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w wybranej szkole podstawowej, w preferowanej przez siebie kolejności.

 

 

Terminarz rekrutacji:


• 1 marca – 2 kwietnia 2013 r.– przyjmowanie kart zapisu

• 12 kwietnia 2013 r. godz. 9.00– ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci przyjętych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji, ponadto rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

• 12 kwietnia 2013 r.– komunikat w sprawie wolnych miejsc.

• 15 - 30 kwietnia 2013 r. podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 

 

I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.


Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej Kartę zapisu. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić ją odręcznie – karty będą do pobrania w każdym przedszkolu od 1 marca 2013 r. Niezależnie od sposobu wypełnienia Karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy ją złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanej przez rodzica jako pierwszej). Niezłożenie w terminie do 2 kwietnia 2013 r. wypełnionej Karty zapisu do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Rodzice składają tylko jedną Kartę zapisu (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości Kart spowoduje zapisanie Karty tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jej akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych kart zostaje automatycznie zablokowane.

 

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2010 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (które ukończyły 2,5 r.ż.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

 

II. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie trwania rekrutacji Deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Rodzice muszą natomiast pamiętać o podpisaniu w przedszkolu/szkole podstawowej umowy na kolejny rok szkolny.

 

 

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną przyjmowane są do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej na podstawie skierowania wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Krakowie.

 

Uwaga:

Rodzice dzieci starszych niż 6-letnie chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole, winni dołączyć do Karty zapisu/ Deklaracji decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.


 

IV. Dzieci mające stałe miejsce zamieszkania poza Gminą Miejską Kraków.

Rodzice dzieci zamieszkujących poza Krakowem mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków po zakończeniu rekrutacji, (czyli po 1 września 2013 r.) pod warunkiem, że gmina, na terenie, której zamieszkują, wyrazi zgodę na ponoszenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu krakowskim oraz jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

 

 

V. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzic jest zobowiązany wypełnić Kartę zapisu (może też poprosić dyrektora przedszkola, do którego dziecko dotychczas uczęszcza o wygenerowanie takiej karty ze zaktualizowanymi danymi). Po podpisaniu Karty zapisu składa ją w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako placówkę pierwszego wyboru. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 

 

Podpisywanie umów w sprawie korzystania przez dziecko z usług samorządowego przedszkola – do 30 kwietnia 2013 r.


Informacje dot. rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2012/2013 znajda państwo na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa