Krystyna Śmiłek - Geolog Powiatowy

 

Wydział Kształtowania Środowiska

os. Zgody 2

31-949 Kraków

tel. 12 616 8895

 

Działania będące w kompetencji Geologa Powiatowego realizującego zadania z zakresu administracji geologicznej w imieniu Prezydenta Miasta:

 

  na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze:

 

  1) Projektowanie i dokumentowanie robót geologicznych w zakresie geologii inżynierskiej na
      potrzeby zagospodarowania  przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów
      budowlanych oraz w zakresie hydrogeologii na potrzeby ustalania zasobów wód podziemnych,
      określania warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem inwestycji mogących
      zanieczyścić wody podziemne i odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, w sposób
      zapewniający ochronę wszystkich elementów środowiska, w tym:

      a) wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych,

      b) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonania robót geologicznych,

      c) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych, w szczególności
          badań, pomiarów oraz pobranie dodatkowych próbek,

      d) wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno –
          inżynierską, a także przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej,

      e) przyjmowanie projektów robót geologicznych, jeżeli roboty obejmują: wiercenia w celu
          wykorzystania ciepła Ziemi lub wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości
          do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych
          w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu
          wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych; wydawanie decyzji o sprzeciwie
          do w/w projektów robót geologicznych,

       f) gromadzenie informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia robót geologicznych w celu
          wykonania zadań określonych w ustawie,

      g) podejmowanie decyzji niezbędnych dla przestrzegania i stosowania ustawy Prawo
          geologiczne i górnicze, w tym udzielanie koncesji, nadzór nad projektowaniem
          i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji
          geologicznych, gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych
          (prowadzenie Powiatowego Archiwum Geologicznego),

      h) wydawanie decyzji nakazującej wstrzymanie działalności, niezwłoczne usunięcie stwierdzonych
          uchybień lub podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego
          stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez zatwierdzonego projektu robót
          geologicznych lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.

 

2) Ochrony złóż kopalin pospolitych polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz
    kompleksowym wykorzystaniu poprzez eksploatacjęw sposób gospodarczo uzasadniony, przy
    zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i zapewnieniu racjonalnego wydobycia
    i zagospodarowania kopaliny oraz sukcesywnego prowadzenia rekultywacji terenów
    poeksploatacyjnych, w tym:

    a) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża jeżeli jednocześnie spełnione są następujące
        wymagania: obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza
        2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność
        będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,

    b) wydawanie decyzji: o zmianie koncesji, o przeniesieniu koncesji, o zmianie warunków
        zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją,
        o odmowie udzielenia koncesji, jeżeli zamierzona działalność narusza wymagania ochrony
        środowiska, o cofnięciu koncesji, stwierdzającej wygaśnięcie koncesji,

    c) wydawanie decyzji zobowiązującej przedsiębiorcę do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie
        w przypadku np. wszczęcia postępowania zmierzającego do cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej
        wygaśnięcia cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia lub utraty jej mocy bez względu na
        przyczynę, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia przepisów o ochronie środowiska,

    d) wydawanie decyzji określającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w razie niedopełnienia
        przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty w terminie lub dokonała wpłaty w wysokości
        innej niż należna,

    e) wydawanie decyzji nakazującej wstrzymanie działalności lub podjęcie określonych czynności w celu
        doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności
        bez wymaganej koncesji, lub niezgodnie z koncesją,

    f)  sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień
        z tytułu koncesji,

    g) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów po działalności górniczej.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 

1) Opiniowania i uzgadniania zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym
    i z realizacją inwestycji, w tym:

    a) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków
        zagospodarowania przestrzennego,

    b) opiniowanie projektu planu miejscowego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin
        i wód podziemnych,

    c) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach
        zabudowy, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.