Opracowania przyrodnicze

W celu ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt występujących na terenie Krakowa, zgodnie z założeniami „Programu Ochrony Środowiska” po raz kolejny realizowana jest inwentaryzacja faunistyczna wytypowanego terenu o szczególnych wartościach przyrodniczych. Dotychczas, oprócz objętych już ochroną prawną Łąk Nowohuckich, inwentaryzacjami takimi objęto staw wraz z otoczeniem przy ul. Kaczeńcowej w Nowej Hucie oraz stawy przy u. Szuwarowej w Podgórzu. W 2007 roku opracowaniem objęto śródleśne mokradło w rejonie ul. Zawiłej, w 2008 r. dolinę Prądnika oraz górę Kowadza w Tyńcu, natomiast w 2010 r. Las w Witkowicach. W 2011 r. sporządzono inwentaryzacje przyrodnicze dla stawu przy ul. Bełzy, dla podmokłego zadrzewienia przy ul. Christo Botewa na Rybitwach a także wskazania dla zachowania wartości przyrodniczych i dotychczasowego charakteru Lasu Mogilskiego w nowej hucie. W 2012 r. wykonano opracowanie przyrodnicze dla użytku ekologicznego Staw w Rajsku, w roku 2013 dla uzytku ekologicznego Staw Królówka, a w roku 2014 dla użytku ekologicznego "Staw przy Cegielni", co stanowi kontynuację działań na rzecz ochrony szczególnie zagrożonych i zanikających w skali całego kontynentu ekosystemów związanych z naturalnymi zbiornikami wodnymi i terenami podmokłymi.
Wybór wymienionych terenów, z których każde obejmuje wody oraz siedliska wilgotne nie jest przypadkowy. Miejsca takie są wskazane przez przyrodników do objęcia szczególną uwagą jako ostoje zarówno gatunków rzadko spotykanych jak również dotychczas częstych, których gwałtowny spadek liczebności związany z bardzo szybkim zanikiem odpowiednich siedlisk jest obserwowany od niedawna (dotyczy to zwłaszcza wszystkich naszych rodzimych płazów, którym miejsca takie dla cyklu rozwojowego są absolutnie niezbędne).
Przeprowadzone inwentaryzacje wykazały 39 gatunków chronionych zwierząt związanych ze stawem na ul. Kaczeńcowej (np. ryjówka malutka, brodziec piskliwy, ślimak długowłosy) oraz aż 53 gatunki chronione na ul. Szuwarowej, w tym takie interesujące ptaki jak perkozek i kokoszka wodna, czy czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek i modraszek telejus spośród motyli. Wykonane inwentaryzacje stanowią podstawę do objęcia w przyszłości ochroną prawną terenów ważnych do zachowania bioróżnorodności, np. w formie użytków ekologicznych.
W ramach ochrony zasobów przyrodniczych Krakowa, reagując na szybko zachodzące zmiany środowiska miejskiego, ukończono opracowywanie zaleceń będących wskazaniami w celu poprawy warunków bytowania ptaków. Przedstawione wskazania dotyczą gatunków rzadkich, stanowiących prawdziwe rzadkości ornitologiczne - np. sokoła wędrownego czy nurogęsi oraz ptaków spotykanych w Krakowie często, takich jak kawki, jerzyki, wróble domowe i sikory. Te ostatnie gatunki, powszechne w naszym mieście, w wielu krajach na skutek likwidacji miejsc lęgowych takich jak rozmaite otwory w budynkach i murach, przeszły do kategorii ptaków rzadkich. Wykonane opracowanie ma szansę stać się przyczynkiem do zrekompensowania niekorzystnych dla ptaków zmian oraz zachowania a być może nawet wzbogacenia niezwykle interesującej krakowskiej awifauny.
W roku 2008 zespół naukowców, w związku z wyznaczeniem proponowanych obszarów sieci Natura 2000 w Krakowie, sporządził na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK "Ocenę mozliwości utrzymania we właściwym stanie ochrony siedlisk i gatunków na terenie Miasta Krakowa w proponowanych obszarach Natura 2000".
W roku 2009 zostało wykonane opracowanie pt. "Kompleksowa inwentaryzacja płazów i ich miejsc rozrodu w granicach administracyjnych Krakowa" mające być przyczynkiem do ochrony tej szczególnie zagrożonej grupy zwierząt i ich siedlisk. Opracowanie to został zaktualizowane w roku 2010.
W 2010 r. na zamówienie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK powstało opracowanie pt. "Masowy pojaw krocionogów w Krakowie - ekspertyza naukowa", stwarzające podstawy do zmniejszenia uciążliwości powodowanych przez krocionogi w niektórych rejonach Krakowa.
W 2011 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK zlecił opracowania wskazań ochronnych dla Lasu Mogilskiego, znajdującego się przy ul. Podbipięty w Nowej Hucie w Krakowie unikalnego łęgu jesionowo-wiązowego, jednej z ostatnich pozostałości dawnych lasów łęgowych doliny Wisły, o najwyższych wartościach przyrodniczych. Wskazania zostały opracowane przez botaników z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego. 
W roku 2015 wykonana została inwentaryzacja faunistyczna dla siedlisk leśnych w południowej części Krakowa, a w roku 2016 jej kontynuacja dla części północnej.
Wykonane opracowania są dostępne w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, pokój 411, tel. 12-616-88-86.

Pamiętajmy o Jerzykach