EDUKACJA EKOLOGICZNA

W ramach Edukacji Ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, Wydział Kształtowania Środowiska organizuje szereg akcji, w tym: Dni Ziemi, Krakowski Festiwal Recyklingu i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, realizuje program edukacji ekologicznej „Czysta Akcja" (ścieżka edukacyjna na składowisku odpadów Barycz, konkurs na zbiórkę makulatury w placówkach oświatowych, wydawnictwa: Smocze Rady na odpady, Eko-smoko-logia) oraz prowadzi edukację w zakresie ochrony powietrza („Nie spalaj odpadów w piecach domowych"), ochrony środowiska przyrodniczego (wydawnictwa i biuletyn z zakresu pielęgnacji zieleni, mapa i altas roślinności rzeczywistej Krakowa Natura 2000 i „Krocionogi") oraz ochrony wód.

Przedsięwzięcia te kierowane są do szerokiego grona mieszkańców Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wszystkie prowadzone przez wydział działania są działaniami cyklicznymi i mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

DNI ZIEMI i KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA

22 kwietnia jest obchodzony na świecie jako Międzynarodowy Dzień Ziemi. Celem tych obchodów jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszenie równowagi między człowiekiem a środowiskiem, w którym żyje. W tym dniu na całym świecie organizowane są spotkania, wiece, odczyty, wystawy, marsze mające na celu pokazanie niebezpieczeństw, jakie mogą się pojawić w związku z lekceważeniem praw natury. Wydział Kształtowania Środowiska od 17 lat przygotowuje tygodniowe obchody Dni Ziemi z wieńczącą je Krakowską Wystawą Ekologiczną. Przez cały tydzień szkoły, placówki oświatowe, domy kultury i organizacje pozarządowe angażują się w ekologiczne działania. Przygotowują spektakle, sprzątają tereny wokół szkół, organizują rajdy rowerowe. Podczas Krakowskiej Wystawy Ekologicznej rozstawiane są namioty wystawiennicze, w których przede wszystkim spółki komunalne pokazują swoje ekologiczne inwestycje. W bieżącym roku podczas obchodów Dni Ziemi na al. Róż prowadzona będzie gra miejska dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej jak też dla wszystkich zainteresowanych. Podczas gry/zabawy poruszane będą między innymi zagadnienia związane z: przyczynami zanieczyszczeń powietrza oraz sposobami przeciwdziałaniu temu zjawisku, segregacją odpadów, przyczynami masowego ginięcia pszczół czy sposobami ochrony populacji jerzyków w mieście. Od dwunastu lat wzorem Krakowskiego Festiwalu Recyklingu prowadzona jest zbiórka surowców, w zamian za które rozdajemy sadzonki kwiatów i krzewów. W ciągu dwunastu edycji Dni Ziemi zebrano łącznie 53,19 Mg surowców wtórnych (puszek aluminiowych, butelek PET, zużytych baterii i termometrów rtęciowych).

W roku bieżącym Dni Ziemi odbędą się w dniach 22-23.04.2016 r. na al. Róż w Krakowie

 

CZYSTA AKCJA

Czysta Akcja to program edukacji ekologicznej. A w szczegółach barwna i wieloelementowa instrukcja jak na co dzień radzić sobie z problemem odpadów. Bardzo ważnym, elementem programu jest oddana do użytku we wrześniu 2006 roku ścieżka edukacyjna na składowisku odpadów komunalnych Barycz, której zasadniczą ideą jest kreatywne odtworzenie środowisk i miejsc znanych zwiedzającemu, ale tym razem przedstawionych w ten sposób, by możliwie najmocniej podkreślić kwestie ekologiczne i problemy związane z odpadami. Ścieżka odwiedzana jest głównie przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, ciesząc się dużym zainteresowaniem. W ramach prowadzonych działań edukacyjnych Wydział Kształtowania Środowiska angażuje do współpracy szkoły i placówki oświatowe. Od 20 lat organizowany jest konkurs na zbiórkę makulatury, szkoła rekordzista w ciągu jednego roku szkolnego zebrała 95,11 Mg kilogramów makulatury, czyli na jednego ucznia przypadło 231 kg. W roku szkolnym 2013/2014 placówki oświatowe zebrały łącznie 428 Mg makulatury. Ponadto przygotowano i wydrukowano dwie książeczki o tematyce ekologicznej pt: „eko-smoko-logia" oraz „SMOCZE RADY NA ODPADY". Na bieżąco, za pośrednictwem poczty emailowej przesyłane są do placówek oświatowych bieżące informacje o organizowanych akcjach, imprezach i kampaniach oraz informacje o konkursach i zaproszenia do udziału w ciekawych wydarzeniach.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU i EUROPEJSKI DZIEŃ bez SAMOCHODU

Kraków uczestniczy w obchodach kampanii od 2000 roku. Głównymi celami akcji są: kształtowanie proekologicznych zachowań, popularyzacja idei zrównoważonego transportu oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z prywatnych samochodów na rzecz transportu zbiorowego. Miasto Kraków po raz pierwszy zorganizowało Europejski Dzień bez Samochodu w roku 2000, a w roku 2002, jako jedyne miasto w Polsce, podjęło się wyzwania organizacji Europejskiego Tygodnia Mobilności (obecnie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu). Za partnerskie podejście do inicjatywy Europejskiego Tygodnia Mobilności w 2002 r. Miasto było nominowane do nagrody Zielonego Tygodnia Środowiska i otrzymało wyróżnienie Komisji Europejskiej. Również, za zorganizowanie ww. akcji w roku 2003, Miasto znalazło się wśród dziesięciu miast nominowanych przez Komisję Europejską do nagrody. W roku 2014 w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia bez Samochodu, zorganizowano w Krakowie szereg przedsięwzięć, kierowanych do wszystkich grup społecznych, począwszy od dzieci przedszkolnych poprzez młodzież szkolną kończąc na dorosłych mieszkańcach naszego Miasta.