Dokument archiwalny

 

Informacje o Radzie Miasta Krakowa

Przewodniczący Rady Miasta KrakowaPlac Wszystkich Świętych 3-4
31- 004 Kraków
tel. +48 12 61-61-404
fax +48 12 61-61-702

Ustawowo Radzie Miasta przynależy władza stanowiąca i kontrolna. W ściśle wyznaczonych granicach prawa, w trakcie kolejnych posiedzeń sesji Rada decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta m.in.:
- uchwalanie statutu gminy,
- ustalanie wynagrodzenia prezydenta oraz stanowienie o kierunkach jego działania i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
- powoływanie i odwoływanie na wniosek prezydenta - skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza miasta,
- uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- uchwalanie programów gospodarczych,
- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
- podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
- określanie wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu: administracji rządowej i właściwości powiatu,
- współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
- podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
- podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników;
- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
- nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa.

Oczywiście podjęcie bądź odrzucenie uchwały poprzedza określona ścieżka legislacyjna (od przygotowania projektu uchwały, poprzez opiniowanie go, wnoszenie poprawek i autopoprawek, dyskusji podczas dwóch czytań w trakcie sesji - aż do głosowania). Podjęte uchwały wędrują w trybie nadzoru do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej i dopiero po ich akceptacji stają się prawem miejscowym. Nie może być mowy o żadnej dowolności, nawet te niezbyt popularne w niektórych środowiskach uchwały są podejmowane z uwagi na interes całej społeczności miasta. Dla usprawnienia pracy Rada powołała komisje, które są jej organami pomocniczymi. Do zadań komisji należy przede wszystkim doradztwo i inicjowanie działań Rady, opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych przez inne podmioty (inną komisję, Prezydenta Miasta, Przewodniczącego RMK, grupę radnych), kontrola wykonywania uchwał Rady oraz wniosków komisji RMK, ocena informacji składanych przez Prezydenta Miasta, miejskie jednostki organizacyjne, dzielnice miasta oraz współpraca z innymi komisjami.

Władza kontrolna Rady dokonuje się poprzez funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej, która sprawdza działalność Prezydenta Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności.

Na obraz pracy Rady składa się także udział radnych w pracach klubów. Podstawowym założeniem każdego z klubów jest kierować się obyczajami demokratycznymi oraz wspierać radnych w ich prawach i powinnościach, wypływających z zasady mandatu wolnego, a także z zasady reprezentacji. Struktura polityczna RMK ma swój obraz w składzie osobowym Komisji Głównej, gdzie wybrani zgodnie z zasadą parytetu radni reprezentują stanowiska swych klubów. Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w mieście pośrednio. Są bowiem reprezentowani jako wyborcy poprzez swych radnych. Krakowianie wybrali swych radnych nie tylko do pracy w Radzie i pełnienia władzy uchwałodawczej. Jako "kontroler" radny ma prawo składania interpelacji w sprawach związanych z realizacją uchwał RMK oraz wykonywania zadań przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne gminy. Ma obowiązek utrzymywać stałą więź z wyborcami poprzez informowanie o aktualnej sytuacji miasta, konsultowanie materiałów i spraw, upowszechnienie uchwał i przedsięwzięć Rady, informowanie o swojej działalności w Radzie, przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa: Józef Pilch

  • organizuje pracę Rady.
  • ustala porządek obrad sesji w porozumieniu z Prezydentem i Komisją Główną.
  • przygotowuje i zwołuje sesje Rady.
  • koordynuje realizację zadań Rady i jej organów.
  • udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatów.
  • deleguje radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  • przewodniczy obradom Rady.
  • reprezentuje Radę na zewnątrz.
  • wykonuje inne zadania określone ustawą, Statutem oraz wskazane przez Radę.
  • systematycznie składa na sesjach informacje o działaniach podejmowanych przez siebie między sesjami.

Wiceprzewodniczącymi RMK są: Stanisław Rachwał, Marta Patena i Elżbieta Sieja.