• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469, z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015r. poz.196, z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2015r. poz. 2100)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz.856, z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015r. poz. 2168)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz.199, z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz.310)
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U z 2015r. poz. poz.909, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003r. o nasiennictwie (Dz.U z 2012r. poz. 1512)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996r. komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U z 2015r. poz. 747)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014r. poz.1539, z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r. poz.124, z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników, rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz.U. Nr 44, poz. 280)
 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012r. poz. 803).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn.zm.)