Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

 

Kraków dnia 2.10.2007 r.

 

Dom Pomocy Społecznej przy  ul. Praskiej 25 w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

 

Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego i Obsługi Technicznej

 

.............................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

termin składania dokumentów: do dnia 17.10.2007 r.

 

I. Wymagania obligatoryjne

a)obywatelstwo polskie

b)ukończony 18 rok życia , pełna zdolność do czynności prawnych

c)wykształcenie wyższe

d)osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie

e)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

 

 

II. Wymagania faktyczne

a))umiejętność  kierowania zespołem osób, komunikatywność

b)co najmniej 5 letni staż pracy w jednostkach budżetowych w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach  kierowniczych

c)znajomość ustawy o finansach publicznych

d)znajomość ustawy o zamówieniach publicznych

e)znajomość ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej

f)znajomość przepisów dotyczących standaryzacji Domów Pomocy Społecznej

g)umiejętność obsługi komputera dobra znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz znajomość programu komputerowego w zakresie gospodarki inwentarzowej.

h)umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji z kontrahentami DPS-u.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a)nadzór nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Domu i przyległego terenu oraz wszystkich urządzeń na odpowiednim poziomie sprawności technicznej

     b)zabezpieczenie usług na rzecz mieszkańców i pracowników Domu poprzez właściwą organizację pracy: w warsztatach, w pralni, w transporcie, w magazynie i ogrodzie

c)nadzór nad gospodarką inwentarzową

d)odpowiedzialność za realizację przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

e) sprawowanie opieki nad budynkiem DPS

f)sporządzanie i przekazanie zakresów czynności podległych pracowników do kadr

g)opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu działania Działu Administracyjno Gospodarczego i Obsługi Technicznej

h) odpowiedzialność za realizację wydatków dotyczących zadań w Dziale Administracyjno Gospodarczym i Obsługi Technicznej

i)opracowywanie planu remontów bieżących

j)opracowywanie planów inwestycyjnych naszego Domu

k)prowadzenie niezbędnej dokumentacji, obowiązującej w Dziale Administracyjno Gospodarczym i Obsługi Technicznej

l)prowadzenie szkoleń instruktażowych dla podległych pracowników

ł)organizowanie przetargów na dostawę  artykułów żywnościowych, chemii gospodarczej, leków, robót budowlanych i innych zleceń dotyczących zaopatrzenia

m)zawieranie umów z kontrahentami Domu zgodnie z przepisami

IV. Warunki pracy

a) wymiar czasu pracy: pełny etat

b)wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale od  1582,60 zł do 2042,60 zł

c)inne dodatki zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 02.08.2005 r. Dz.U.146,poz.1222 z 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

d)pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony, z możliwością zawarcia

w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony

 

V. Wymagane dokumenty

a) życiorys (CV)

b)list motywacyjny

c)dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopia dyplomu do wglądu oryginał

d)zaświadczenie lekarskie

e)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach  

f)dokument stwierdzający tożsamość

g) oświadczenie o niekaralności

h)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

i)świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy

V. Metody selekcji kandydatów

a)sprawdzian wiedzy ustny

b)rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25, pocztą na adres DPS z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego i Obsługi Technicznej

 

w terminie do 17.10.2007 r.

 

Oferty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu formularza do DPS..

 

O terminie przeprowadzenia sprawdzianu  i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie./www.dpspraska.webpark pl/, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

 

 

 

Zatwierdzam

 

mgr inż. Stefan Skrzyński

 

Dyrektor Domu Pomocy  Społecznej

 

 

 

 

Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej  30-329 Kraków ul. Praska 25

 

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Stefan Skrzyński  dyrektor

 

Osoba publikująca: Redakcja BIP