Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul.Praskiej 25 ogłasza :
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 EURO na dostawę w roku 2007/2008

1. Mleka i jego przetworów
2. Mięsa i wędlin
3. Drób


specyfikacja ogólna

specyfikacja szczegółowa - drób

specyfikacja szczegółowa - mięso-wędliny

specyfikacja szczegółowa - nabiał

umowa dostawy

oSwiadczenie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również otrzymać w administracji Domu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00


Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie Domu od poniedziałku
do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 do dnia 24.09.2007r do godz.10.00.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2007r o godz.10.15
Wszelkich informacji na temat przetargu można uzyskać pod nr tel.: 012 266-03-64.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są :

1.p.Krystyna Gałka
2.p.Danuta Stelmach.