BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Załącznik nr 5
do Procedury naboru MOPS

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
Kierownik Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Filii nr 8.Komisja Rekrutacyjna informuje, że oferty na ogłoszony konkurs przesłało 5 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 2 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych. Do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

Lp.

Imię i nazwisko

miejsce zamieszkana w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

1.

Ewa Bartkowicz

Kraków

2.

Antoni Zawadzki

Kraków

3.

Ewa Strzałka

Skawina


Józefa Grodecka