Wpłat z tytułu opłaty skarbowej w rozliczeniach krajowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa oraz w kasach UMK. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do podania.


Uwaga: na dowodach wpłat internetowych należy wpisać
1) czego
opłata dotyczy, np. "za wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia nr . . . nazwisko . . .",
2) wydział Urzędu Miasta Krakowa, w którym sprawa ma być załatwiana, tj. "Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie".


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej w rozliczeniach transgranicznych należy dokonywać na konto: BIC PKO Bank Polski: BPKOPLPW 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.