Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa

 

W dniu 25 września 2006 r. oddano do użytku nowe - wykończone i odpowiednio wyposażne - pomieszczenia Zintergowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26 w Krakowie. ZCZK powstało na mocy porozumienia z dnia 25 października 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożrnej w Krakowie.

W skład Centrum wchodzą:

1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa - w marcu 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy na Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa (Zarządzenie nr 664/205 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.03.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa)

2. Miejskie Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa pracuje w systemie całodobowych dyżurów pełnionych przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa pod numerami telefonów:

 

(12) 616-59-99

(12) 418 67 70

(12) 413 89 66 - fax

 

Zadania stojące przed Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa (CZKMK):

  • prowadzenie całodobowego monitoringu zagrożeń kryzysowych oraz informowanie szefa Zespołu Reagowania Kryzysowego o zaistniałej sytuacji
  • przyjmowanie, zbieranie i ewidencjonowanie oraz analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa miasta, współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska
  • opracowywanie wstępnej analizy zagrożeń dla potrzeb ZRK oraz udział w przygotowaniu kompleksowej analizy zagrożeń
  • udział w ostrzeganiu i alarmowaniu ludności Krakowa o zaistniałym (potencjalnym) zagrożeniu - współpraca w tym zakresie z lokalnymi mediami
  • nadzór nad systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności
  • przekazywanie dyżurnemu Straży Miejskiej polecenia dotyczącego wykonania monitoringu stanu wód w określonych punktach na rzekach i ciekach wodnych
  • tworzenie i aktualizowanie miejskiego planu reagowania kryzysowego
  • przygotowanie projektów decyzji koordynujących działania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
  • przyjmowanie informacji o zagrożeniu, dokonywanie analizy i prognozy rozwoju sytuacji zagrożenia
  • przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej raz w roku ćwiczeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego w pełnym składzie

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa przygotowuje codzienne raporty o stanie bezpieczeństwa dla Prezydenta Miasta Krakowa. Raporty powstają na podstawie informacji i meldunków składanych przez podmioty i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, m.in. ilości i rodzajów przestępstw, zagrożeń pożarowych, sanitarnych, powodziowych i innych.

Zgodnie z odpowiednimi zapisami rozporządzenia pracownikami CZKMK są pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.

Funkcjonowanie CZKMK finansowane jest z budżetu miasta w ramach własnych zadań gminy

 

 

 

OGŁOSZENIA CZKMK

 

Sprawozdanie MCZK za 2005 r.

 

Sprawozdanie MCZK za 2006 r.

 

Sprawozdanie PCZK za 2007 r.

 

Sprawozdanie PCZK za 2008 r.

 

Sprawozdanie PCZK za 2009 r.

 

Sprawozdanie PCZK za 2010 r.

 

Sprawozdanie PCZK za 2011 r.

 

Sprawozdanie PCZK za 2012 r.

 

Sprawozdanie PCZK za 2013 r.

 

Sprawozdanie PCZK za 2014 r.

 

Sprawozdanie CZK MK za 2015 r.

 

Sprawozdanie CZK MK za 2016 r.