Dokument archiwalny

ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI  

Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych o których mowa w art.25 ust.1 i 5, powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Zgłoszenie zmiany wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CIDG-1 i w rubryce "01" zaznacza zaznaczenie znakiem „x" pole nr 2. W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany.


Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 03.15, 07, 13.1.2. W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami (UE, EOG) w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy UoSDG dodatkowo wypełniają rubryki 03.1, 03.2.

Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który zamierza kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników po wznowieniu
wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej odpowiednio wypełnia rubrykę 13.


Zmiany danych w rubrykach 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 oraz innych zawierających dane adresowe dokonuje się poprzez zaznaczenie znakiem „x" kwadratu przy nazwie rubryki/pola i podanie nowego brzmienia całej rubryki/pola.
W przypadku zgłaszania pozostałych zmian, należy zaznaczyć kwadrat przy nazwie rubryki i pola objętego zmianą oraz podać nowe brzmienie zmienianej danej.


Zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (PKD2007):

  • przeważający rodzaj działalności gospodarczej (pole 10.5.1, 11.8.1 i analogiczne) nie może być wykreślony. Może być tylko zastąpiony innym (kwadrat zmiany przy nazwie pola);
  • pozostałe kody można zmieniać poprzez dopisywanie nowych albo wykreślanie już zbędnych. Podanie, jako zmiana, kodu niewpisanego dotychczas w CEIDG oznacza zmianę polegającą na dopisaniu nowego kodu. W przypadku zamiaru wykreślenia kodu już wpisanego w CEIDG, należy zaznaczyć zmianę, podać wykreślany kod i zaznaczyć kwadrat „wykreślenie".


Kolejność podawania nowych/wykreślanych/zmienianych kodów PKD nie ma znaczenia.

 

UWAGA. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), od 1 stycznia 2008r. istnieje obowiązek klasyfikowania działalności gospodarczej według kodów PKD 2007 oraz określania przedmiotu działalności wyłącznie na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu). Aby ułatwić sobie przeklasyfikowanie kodów PKD 2004 na PKD 2007 kliknij tutaj.

 

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

 

Procedura SA-22 dotycząca dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami

 

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1