BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza

 Odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego


 

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

W takim przypadku rodzice lub prawni opiekunowie powinni:

  • złożyć do dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka uzasadniony wniosek z prośbą o odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
  • przedstawić opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły.