Złóż wniosek

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anna Okońska – Walkowicz zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Kraków do uczestnictwa w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz wspólnego - nieodpłatnego - wyjazdu.

Metka i dziennik zmian

Orkiestra Obligato pod dyrekcją Jerzego Sobeńki, Edyta Piasecka, Iwona Socha, Adam Sobierajski, Bogusław Morka, Iwona Kaczmarek, Ryszard Morka - to artyści, którzy wystąpią podczas wyjątkowej Gali Operetkowej, która odbędzie się 2 sierpnia (sobota) o godz. 20:00 w Alei Róż. Do udziału w wydarzeniu zaprasza Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Metka i dziennik zmian

Pokaz musztry paradnej, widowisko historyczne Drogi do Niepodległości i pokazy kawaleryjskie to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników Pikniku Ułańskiego Raduje się serce, raduje się dusza..., który odbędzie się już w najbliższą niedzielę (3 sierpnia) na krakowskich Błoniach. Zapraszamy od godz. 12:00 do godz. 19:00.

Metka i dziennik zmian

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Metka i dziennik zmian

W dniach 1-3 sierpnia br., na krakowskich Błoniach odbędzie się trzecia edycja Międzynarodowych Dni Kultury Romskiej. Podobnie jak w ubiegłych latach celem wydarzenia będzie przybliżenie krakowianom oraz odwiedzającym nasze miasto turystom bogatej tradycji i niezwykle barwnej kultury romskiej.

Metka i dziennik zmian

pn. „V Regionalny Przegląd Amatorskiego Rękodzieła Artystycznego Seniorów”

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Krakowa do udziału w drugiej edycji bezpłatnego doradztwa prawnego i finansowego udzielanego w ramach projektu "WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków". Rekrutacja na doradztwo trwa od 23 lipca do 13 sierpnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian
2014-07-22 Informacja

Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "BŁONIA KRAKOWSKIE" - Dz. Urz. WM z dnia 17 lipca 2014 r., poz. 4035 - plan wejdzie w życie w dniu 1 sierpnia 2014 r.,
- "REJON ŚW. JACKA - TWARDOWSKIEGO" - Dz. Urz. WM z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 4096 - plan wejdzie w życie w dniu 5 sierpnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian
2014-07-16 Rozstrzygnięcie konkursu na książkowy debiut poetycki ogłoszonego w ramach Nocy Poezji 2014

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że  Jury konkursu, po wnikliwym zapoznaniu się z 22 nadesłanymi na konkurs zestawami, postanowiło nie przyznawać I Nagrody. Jury postanowiło wyróżnić 3 tomy wierszy zgłoszonych pod godłami: Rumianek, Carmin, Marakuja. Zgodnie z regulaminem konkursu tomy zostaną opublikowane na stronach Magicznego Krakowa. Zobacz: Werdykt Jury
Zobacz także: Ogłoszenie konkursowe.

 

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1902/2014 z 8 lipca 2014 r. powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołana Rada jako organ konsultacyjno – opiniodawczy Prezydenta w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi będzie pracowała do 2016 roku.

Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

  1. Lista nr 6/2014 na kwotę 1.021.320,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1877/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2014 roku
  2. Lista nr 7/2014 na kwotę 2.044.089,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1777/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2014 roku
Metka i dziennik zmian

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MEBLODOM PLUS" Ryszard Konstanty, Fundcja Radia ZET oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie zostali laureatami konkursu o tytuł „Filantrop Krakowa A. D. 2013". Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli 30 czerwca laureatom w magistracie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie „Działanie na rzecz integracji emerytów i rencistów" ze środków Dzielnicy X. Termin składania ofert upływa z dniem 21 lipca 2014 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Dyplom - Dostęp do informacji publicznej (minUrząd Miasta Krakowa został zwycięzcą Rankingu Przejrzystości Instytucji Publicznych w ramach projektu „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej". W ogólnopolskim konkursie wzięły udział 102 instytucje. Wśród nich były m.in. Kancelaria Prezydenta RP i Premiera RP, ministerstwa, urzędy marszałkowskie i urzędy miasta na prawach powiatu.

 

Urząd Miasta Krakowa okazał się najlepszy w kategorii „Dostęp do informacji publicznej" (dyplom). Natomiast trzecie miejsce zajęliśmy we kategorii „Ponowne wykorzystanie informacji publicznej" (dyplom).

 

Projekt „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej" dotyczył wdrażania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez instytucje publiczne szczebla centralnego i samorządowego. Główny cel projektu to przyczynienie się do bardziej skutecznej realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej, poprzez dostarczenie obywatelom i organizacjom pozarządowym wiedzy opartej na dowodach analitycznych, potrzebnej do społecznej kontroli wdrażania tego prawa oraz jego skutecznego egzekwowania.

 

W ramach projektu, realizowanego od 1 maja 2013 r., przeprowadzono badania w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji publicznej w oparciu o Indeks Przejrzystości. Analizie poddano zawartość Biuletynów Informacji Publicznej oraz przeprowadzono badania „obywatel pyta” w trybie wniosków pisemnych, elektronicznych i ustnych o udostępnienie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie. Obie te domeny, mimo że wydają się być rozdzielne (dostęp do informacji publicznej to prawo głównie o charakterze wolnościowym, ponowne wykorzystywanie – prawo gospodarcze) łączy wspólna filozofia, którą wyznaczają takie pojęcia jak: jawność, transparentność, partycypacja, które składają się na budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Wyniki badań pozwoliły sporządzić Ranking Przejrzystości badanych urzędów. Szczegóły projektu „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej” na stronie www.prawodoinformacji.pl.

Metka i dziennik zmian

29 czerwca 2014 roku w Krakowie rozpoczyna się szesnasta edycja „Juliady" - Młodzieżowego Festiwalu Sportu.

Metka i dziennik zmian

Organizacje pozarządowe w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzonych 27 maja, 3 i 10 czerwca wybrały 8 członków Rady, którzy będą reprezentować III sektor w KRDPP.

Metka i dziennik zmian
2014-06-12 STYPENDIA TWÓRCZE MIASTA KRAKOWA 2014

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że 31 lipca 2014 roku upływa termin składania wniosków o  Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. Szczegółowy sposób składania wniosków określa Regulamin przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Zobacz więcej: Stypendium Twórcze Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2014r.

Metka i dziennik zmian

Informacja dla Właścicieli i Zarządców nieruchomości dot. tzw "lustra czynszowego".

Metka i dziennik zmian

Dobra wiadomość dla właścicieli firm. W Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A zostały w piątek (30 maja) otwarte punkty konsultacyjne: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej oraz Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo – Hutniczej, gdzie osoby prowadzące lub planujące własny biznes mogą skonsultować się z fachowcami oraz uzyskać bezpłatne porady.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie nr 1400/2014 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2014 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresie „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" oraz w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe „Wypoczynek stacjonarny dzieci i młodzieży Dzielnicy VI w okresie wakacji letnich".

Metka i dziennik zmian
2014-05-16 Budowa kanału opadowego w ul. Bieżanowskiej

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa ul.Bieżanowskiej w Krakowie – odcinek od ul.Mała Góra do ul.Nad Potokiem” w 2 etapach: I etap - przebudowa ul.Bieżanowskiej na odcinku od ul.Jerzmanowskiego do ul. Mała Góra, II etap – przebudowa ul.Bieżanowskiej na odcinku od ul.Nad Potokiem do ul.Jerzmanowskiego, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia przyległych posesji do projektowanego kanału opadowego w pasie drogowym, w oparciu o indywidualne projekty przyłączy oraz wymagane dokumenty formalno-prawne (uzyskane kosztem i staraniem właścicieli posesji).

Wnioski zainteresowanych stron należy składać do Zarządu w terminie do końca maja 2014 r.

Wykonawcą zadania jest: Biuro Projektowe Konstruktor ul.Kolonia Stella 26 12 – 500 Chrzanów tel. kont.032 623 00 49

Etap I przebudowy ul.Bieżanowskiej obejmuje odcinek ulicy od ul.Jerzmanowskich do ul.Mała Góra z planowanym terminem realizacji 30.06.2014`r. (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych).

 Etap II przebudowy ulicy Bieżanowskiej obejmuje odcinek ulicy od ul.Nad Potokiem do ul.Jerzmanowskich z planowanym terminem realizacji 30.09.2014 r. (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych).

Roboty będą prowadzone etapowo w istniejącym pasie drogowym z uwagi na zabezpieczone środki finansowe na lata 2014-2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozpoczęcie robót dla etapu I planowane jest w drugiej połowie 2014 roku.

 

Metka i dziennik zmian

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa -zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. :

"Rozbudowa ulicy Siewnej w Krakowie na odcinku od Al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna, ze skrzyżowaniem: Bociana - Jabłonna włącznie"

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres :

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

 

Metka i dziennik zmian
2014-04-24 Dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - PONE 3/2014

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

Metka i dziennik zmian

Zarządzeniem nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Metka i dziennik zmian

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą, przesyłanych do Państwa pocztą po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Metka i dziennik zmian

2 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne związane z opracowaniem koncepcji rewaloryzacji zespołu dworsko-parkowego na Woli Duchackiej, przy ul. Estońskiej w Krakowie, na działkach 814, 815, 712/3, obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze, oraz na części działek sąsiednich wraz z adaptacją budynku starego dworu.