Złóż wniosek

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r.

Metka i dziennik zmian

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim. Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Jej wyniki posłużą do oceny istniejącego stanu.

Metka i dziennik zmian

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw przy Cegielni”

Metka i dziennik zmian
Metka i dziennik zmian

Znane są już wyniki losowania numerów dla propozycji zadań złożonych w ramach budżetu obywatelskiego 2014.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza wykaz punktów głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że została rozstrzygnięta IX edycja konkursu pod nazwą Pogram Pomocy Lokatorom.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017 dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Metka i dziennik zmian

Bezpłatne szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2415/2014  z dnia 2.09.2014 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2014 zadania publicznego oraz podziału środków w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe w zakresie "Działanie na rzecz integracji emerytów i rencistów" ze środków Dzielnicy X.

Metka i dziennik zmian

Od 29 sierpnia do 7 października br. trwają prowadzone przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Druk 1854).

Metka i dziennik zmian
2014-08-29 Konsultacje społeczne.

Trwają konsultacje dotyczące zmian obowiązujących uchwał Rad Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych (uchwała nr CXII/1737/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r). Konsultacje dotyczą zmian obowiązujących uchwał Rad Miasta Krakowa regulujących m.in. zasady usytuowania sklepów, liczby punktów sprzedaży tzw. „mocnego” alkoholu, czy miejsc w których sprzedaż i spożywanie alkoholu są zabronione.

 

Informuje się, iż zostaną wzięte pod uwagę opinie w tej sprawie złożone do dnia 30 września 2014 r.

 

Pisemne opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres:

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa Al. Powstania Warszawskiego 10,  31 – 549 Kraków,

lub drogą elektroniczną na adres: sa.umk@um.krakow.pl

Metka i dziennik zmian

Wniosek o przystąpienie do konkursu należy złożyć do dnia 18 września 2014 r.

Metka i dziennik zmian

Przed nami ostatnie dni weryfikacji wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. 1 września znana będzie ostateczna lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Metka i dziennik zmian

Dane identyfikacyjne i adresowe oraz numer rachunku bankowego do przekazywania przez Urzędy Skarbowe należnych dochodów oraz udziałów gminy i powiatu.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar dokonania zmiany siedziby filii Nr 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz zamiar wprowadzenia zmiany w statucie Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, w części dotyczącej lokalizacji filii.

Metka i dziennik zmian

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie „Działanie na rzecz integracji emerytów i rencistów" ze środków Dzielnicy X. Termin składania ofert upływa z dniem 21 lipca 2014 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2014r.

Metka i dziennik zmian

Zarządzeniem nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Metka i dziennik zmian

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą, przesyłanych do Państwa pocztą po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.