Złóż wniosek

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anna Okońska – Walkowicz zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Kraków do uczestnictwa w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz wspólnego - nieodpłatnego - wyjazdu.

Metka i dziennik zmian

Orkiestra Obligato pod dyrekcją Jerzego Sobeńki, Edyta Piasecka, Iwona Socha, Adam Sobierajski, Bogusław Morka, Iwona Kaczmarek, Ryszard Morka - to artyści, którzy wystąpią podczas wyjątkowej Gali Operetkowej, która odbędzie się 2 sierpnia (sobota) o godz. 20:00 w Alei Róż. Do udziału w wydarzeniu zaprasza Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Metka i dziennik zmian

Pokaz musztry paradnej, widowisko historyczne Drogi do Niepodległości i pokazy kawaleryjskie to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników Pikniku Ułańskiego Raduje się serce, raduje się dusza..., który odbędzie się już w najbliższą niedzielę (3 sierpnia) na krakowskich Błoniach. Zapraszamy od godz. 12:00 do godz. 19:00.

Metka i dziennik zmian

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Metka i dziennik zmian

W dniach 1-3 sierpnia br., na krakowskich Błoniach odbędzie się trzecia edycja Międzynarodowych Dni Kultury Romskiej. Podobnie jak w ubiegłych latach celem wydarzenia będzie przybliżenie krakowianom oraz odwiedzającym nasze miasto turystom bogatej tradycji i niezwykle barwnej kultury romskiej.

Metka i dziennik zmian

pn. „V Regionalny Przegląd Amatorskiego Rękodzieła Artystycznego Seniorów”

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Krakowa do udziału w drugiej edycji bezpłatnego doradztwa prawnego i finansowego udzielanego w ramach projektu "WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków". Rekrutacja na doradztwo trwa od 23 lipca do 13 sierpnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian
2014-07-22 Informacja

Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "BŁONIA KRAKOWSKIE" - Dz. Urz. WM z dnia 17 lipca 2014 r., poz. 4035 - plan wejdzie w życie w dniu 1 sierpnia 2014 r.,
- "REJON ŚW. JACKA - TWARDOWSKIEGO" - Dz. Urz. WM z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 4096 - plan wejdzie w życie w dniu 5 sierpnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian
2014-07-16 Rozstrzygnięcie konkursu na książkowy debiut poetycki ogłoszonego w ramach Nocy Poezji 2014

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że  Jury konkursu, po wnikliwym zapoznaniu się z 22 nadesłanymi na konkurs zestawami, postanowiło nie przyznawać I Nagrody. Jury postanowiło wyróżnić 3 tomy wierszy zgłoszonych pod godłami: Rumianek, Carmin, Marakuja. Zgodnie z regulaminem konkursu tomy zostaną opublikowane na stronach Magicznego Krakowa. Zobacz: Werdykt Jury
Zobacz także: Ogłoszenie konkursowe.

 

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1902/2014 z 8 lipca 2014 r. powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołana Rada jako organ konsultacyjno – opiniodawczy Prezydenta w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi będzie pracowała do 2016 roku.

Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

  1. Lista nr 6/2014 na kwotę 1.021.320,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1877/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2014 roku
  2. Lista nr 7/2014 na kwotę 2.044.089,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1777/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2014 roku
Metka i dziennik zmian

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MEBLODOM PLUS" Ryszard Konstanty, Fundcja Radia ZET oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie zostali laureatami konkursu o tytuł „Filantrop Krakowa A. D. 2013". Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli 30 czerwca laureatom w magistracie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie „Działanie na rzecz integracji emerytów i rencistów" ze środków Dzielnicy X. Termin składania ofert upływa z dniem 21 lipca 2014 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Dyplom - Dostęp do informacji publicznej (minUrząd Miasta Krakowa został zwycięzcą Rankingu Przejrzystości Instytucji Publicznych w ramach projektu „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej". W ogólnopolskim konkursie wzięły udział 102 instytucje. Wśród nich były m.in. Kancelaria Prezydenta RP i Premiera RP, ministerstwa, urzędy marszałkowskie i urzędy miasta na prawach powiatu.

 

Urząd Miasta Krakowa okazał się najlepszy w kategorii „Dostęp do informacji publicznej" (dyplom). Natomiast trzecie miejsce zajęliśmy we kategorii „Ponowne wykorzystanie informacji publicznej" (dyplom).

 

Projekt „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej" dotyczył wdrażania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez instytucje publiczne szczebla centralnego i samorządowego. Główny cel projektu to przyczynienie się do bardziej skutecznej realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej, poprzez dostarczenie obywatelom i organizacjom pozarządowym wiedzy opartej na dowodach analitycznych, potrzebnej do społecznej kontroli wdrażania tego prawa oraz jego skutecznego egzekwowania.

 

W ramach projektu, realizowanego od 1 maja 2013 r., przeprowadzono badania w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji publicznej w oparciu o Indeks Przejrzystości. Analizie poddano zawartość Biuletynów Informacji Publicznej oraz przeprowadzono badania „obywatel pyta” w trybie wniosków pisemnych, elektronicznych i ustnych o udostępnienie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie. Obie te domeny, mimo że wydają się być rozdzielne (dostęp do informacji publicznej to prawo głównie o charakterze wolnościowym, ponowne wykorzystywanie – prawo gospodarcze) łączy wspólna filozofia, którą wyznaczają takie pojęcia jak: jawność, transparentność, partycypacja, które składają się na budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Wyniki badań pozwoliły sporządzić Ranking Przejrzystości badanych urzędów. Szczegóły projektu „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej” na stronie www.prawodoinformacji.pl.

Metka i dziennik zmian
2014-06-12 STYPENDIA TWÓRCZE MIASTA KRAKOWA 2014

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że 31 lipca 2014 roku upływa termin składania wniosków o  Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. Szczegółowy sposób składania wniosków określa Regulamin przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Zobacz więcej: Stypendium Twórcze Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2014r.

Metka i dziennik zmian

Informacja dla Właścicieli i Zarządców nieruchomości dot. tzw "lustra czynszowego".

Metka i dziennik zmian

Dobra wiadomość dla właścicieli firm. W Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A zostały w piątek (30 maja) otwarte punkty konsultacyjne: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej oraz Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo – Hutniczej, gdzie osoby prowadzące lub planujące własny biznes mogą skonsultować się z fachowcami oraz uzyskać bezpłatne porady.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie nr 1400/2014 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2014 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresie „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" oraz w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe „Wypoczynek stacjonarny dzieci i młodzieży Dzielnicy VI w okresie wakacji letnich".

Metka i dziennik zmian
2014-05-16 Budowa kanału opadowego w ul. Bieżanowskiej

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa ul.Bieżanowskiej w Krakowie – odcinek od ul.Mała Góra do ul.Nad Potokiem” w 2 etapach: I etap - przebudowa ul.Bieżanowskiej na odcinku od ul.Jerzmanowskiego do ul. Mała Góra, II etap – przebudowa ul.Bieżanowskiej na odcinku od ul.Nad Potokiem do ul.Jerzmanowskiego, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia przyległych posesji do projektowanego kanału opadowego w pasie drogowym, w oparciu o indywidualne projekty przyłączy oraz wymagane dokumenty formalno-prawne (uzyskane kosztem i staraniem właścicieli posesji).

Wnioski zainteresowanych stron należy składać do Zarządu w terminie do końca maja 2014 r.

Wykonawcą zadania jest: Biuro Projektowe Konstruktor ul.Kolonia Stella 26 12 – 500 Chrzanów tel. kont.032 623 00 49

Etap I przebudowy ul.Bieżanowskiej obejmuje odcinek ulicy od ul.Jerzmanowskich do ul.Mała Góra z planowanym terminem realizacji 30.06.2014`r. (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych).

 Etap II przebudowy ulicy Bieżanowskiej obejmuje odcinek ulicy od ul.Nad Potokiem do ul.Jerzmanowskich z planowanym terminem realizacji 30.09.2014 r. (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych).

Roboty będą prowadzone etapowo w istniejącym pasie drogowym z uwagi na zabezpieczone środki finansowe na lata 2014-2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozpoczęcie robót dla etapu I planowane jest w drugiej połowie 2014 roku.

 

Metka i dziennik zmian

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa -zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. :

"Rozbudowa ulicy Siewnej w Krakowie na odcinku od Al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna, ze skrzyżowaniem: Bociana - Jabłonna włącznie"

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres :

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

 

Metka i dziennik zmian
2014-04-24 Dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - PONE 3/2014

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

Metka i dziennik zmian

Zarządzeniem nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Metka i dziennik zmian

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą, przesyłanych do Państwa pocztą po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.