BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

nazwa stanowiska pracy

 

 


1. Wymagania formalne

Wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

Wykształcenie:

1) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 letni staż pracy w służbie bhp lub

2) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub

3) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.

 

2. Wymagania dodatkowe

1) Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów w zakresie bhp i p.poż wynikających z Kodeksu pracy i aktów wykonawczych.

2) Doświadczenie w pracy w służbie bhp, w tym na samodzielnym stanowisku inspektora bhp,

3) Posiadanie przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

4) Posiadanie aktualnego szkolenia okresowego w zakresie bhp.

 

3. Zakres obowiązków

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad przeciwpożarowych,

2) przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń wstępnych i okresowych pracowników z zakresu bhp i p.poż., jak również prowadzenie dokumentacji szkoleń,

3) przestrzegania terminów szkoleń bhp, prowadzenie stosownej dokumentacji,

4) sporządzanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,

5) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

6) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

7) dokonywanie okresowych kontroli oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przedstawianie w tym zakresie stosownych wniosków,

8) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

9) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszania wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

10) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

11) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalanie zadań osobom kierującymi pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

12) opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

13) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

14) prowadzenie postępowań w sprawach pracowników MOPS i innych osób wykonujących czynności zlecone przez MOPS, którzy ulegli wypadkom przy pracy lub w drodze do pracy i z pracy do domu,

15) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze do pracy, z pracy do domu, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,

16) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

17) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

18) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

19) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

20) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

21) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.

22) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,

23) występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

24) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem pracownikom odzieży ochronnej i ekwiwalentu za używanie odzieży własnej,

25) współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór w zakresie bhp i p.poż oraz realizacja wydanych prze nie zaleceń i postanowień.

 
4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę na okres próbny, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2200,00 złotych do 2700, 00 złotych oraz dodatek motywacyjny – uznaniowy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) cv,

3) dokument poświadczający wykształcenie,

4) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

5) dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

6) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / zaświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dział Personalny MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. Koperta musi zawierać adnotację „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie – Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy” w terminie do dnia 27 maja 2013 roku. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
27 maja 2013


7. Ilość etatów
1
Dyrektor Józefa Grodecka