Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2016-12-09 LX sesja Rady Miasta Krakowa

Informuję, że na wniosek Grupy Radnych Miasta Krakowa została zwołana, jako nadzwyczajna LX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 14 grudnia 2016 roku o godzinie 15:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2016-12-08 Informacja

W dniu 7 grudnia br. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały z zakresu planowania przestrzennego w sprawie:
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - STAW DĄBSKI",
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE",
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO",
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA - OS. GOTYK".

Metka i dziennik zmian

Zarządzeniem nr 3331/2016 z 7 grudnia br. Prezydent Miasta Krakowa unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie” w zakresach: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska poszukuje kandydatów do wykonywania ekspertyz dotyczących oceny stopnia zagrożenia obiektów budowlanych (budynki, mury ogrodzeniowe, podmurówki, schody, nagrobki, grobowce i inne) przez drzewa rosnące w ich pobliżu.

Metka i dziennik zmian
2016-12-06 Konkurs

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Dom Ronalda Mc Donalda i Ogródek integracyjny to miejsca nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu „Kraków bez barier” 2016.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził 30 listopada br. - zarządzeniem nr 3241/2016 - wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 12 grudnia br. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 23 listopada 2016 r. został przyjęty Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że od dnia 1 grudnia 2016 r. (czwartek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 7 zlokalizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, zostaje przeniesiony do Domu Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55, godziny działania punktu pozostają bez zmian, tj. od godz. 15.30 do 19.30.

Metka i dziennik zmian

W lokalizacji Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Stachowicza 18 powstało miejsce specjalnie dla najmłodszych.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA".
Termin składania wniosków do dnia 23 stycznia 2017 r.
Załączniki graficzne z granicami obszarów oraz sposoby składania wniosków znajdują się w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych UMK rekomenduje przekazywanie do konsultacji dokumentów rejestracyjnych stowarzyszeń zwykłych przed zebraniem założycielskim.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "OLSZA" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
- "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
Termin składania wniosków do dnia 13 stycznia 2017 r. - Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia.

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICH" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 15 listopada do 13 grudnia 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 14 listopada do 12 grudnia 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XIV Edycję Programu Pomocy Lokatorom. Oferty składane są przez oferentów w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert – Program Pomocy Lokatorom” w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres, w terminie od 7 listopada 2016 r. do 19 grudnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar połączenia filii nr 12 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położonej przy ul. Piastowskiej 47 z Biblioteką Główną Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położoną przy ul. Królewskiej 59