Dokument archiwalny
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

WS-04.6220.3.2016.MP                                                                             Kraków, dnia 11 lipca 2018 r

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

I. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm., w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw oraz w związku z art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.- cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 10.07.2018r., wydana została decyzja znak: WS-04.6220.3.2016.MP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu mieszkaniowego budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i pawilonu handlowego z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem drogowym na działkach nr 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, obręb 43 Podgórze, z wjazdem z ul. Zawiłej dz. dr. 280/1 obr. 69 Podgórze, 1/4 obr. 68 Podgórze na działkę 312/12 przez działkę 312/2 obręb 43 Podgórze, przebudową zjazdu z ul. Zawiłej dz. dr 280/1 obr. 69 Podgórze przez działki 302/21, 313/2, 313/8, 313/9, 314/2, 324/2, 324/7 na działki 312/6, 312/7, 312/13 obręb 43 Podgórze, oraz przebudową istniejącej i budową nowej infrastruktury technicznej na działkach 312/2, 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13 obręb 43 Podgórze, 280/1 obr. 69 Podgórze, 1/4, 3/14, 3/21, 5/2, 5/3 obr.68 Podgórze.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek Kancelarii Radcy Prawnego Zdzisława Rosiek (ul. Retoryka 7/3, 31-108 Kraków

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, opinią opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 503 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

II. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw: Dz. U. 2017 r. poz. 935– cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji z dnia 10.07.2018r znak: WS-04.6220.3.2016.MP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu mieszkaniowego budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i pawilonu handlowego z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem drogowym na działkach nr 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, obręb 43 Podgórze, z wjazdem z ul. Zawiłej dz. dr. 280/1 obr. 69 Podgórze, 1/4 obr. 68 Podgórze na działkę 312/12 przez działkę 312/2 obręb 43 Podgórze, przebudową zjazdu z ul. Zawiłej dz. dr 280/1 obr. 69 Podgórze przez działki 302/21, 313/2, 313/8, 313/9, 314/2, 324/2, 324/7 na działki 312/6, 312/7, 312/13 obręb 43 Podgórze, oraz przebudową istniejącej i budową nowej infrastruktury technicznej na działkach 312/2, 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13 obręb 43 Podgórze, 280/1 obr. 69 Podgórze, 1/4, 3/14, 3/21, 5/2, 5/3 obr.68 Podgórze.

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 503 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 11 lipca 2018 r.

 


 

 INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Krakowa w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane,

a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-07-11
Data publikacji:
2018-07-11
Data aktualizacji:
2018-07-11