Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych - ul. Smoleńskiego

Prezydent Miasta Krakowa

WS-06.6540.28.2018.MC

Kraków, dnia 05.06.2018r.

 Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 – cyt. dalej jako K.p.a.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017r. poz. 2126 z p. zm.) zawiadamia się strony o wydaniu decyzji znak: WS-06.6540.28.2018.MC z dnia 05.06.2017r. zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno inżynierskich dla przebudowy odcinka gazociągu DN400 PN63 Śledziejowice - Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich - ul. Smoleńskiego w Krakowie”, które będą wykonywane w granicach działek nr: 12, 55, 330/1, 362/1, 471/5, 343/1 obr. 89 Podgórze; 473, 484/1, 496/2 obr. 88 Podgórze; 55/2, 54/6, 52/9, 196/21, 205/3, 208, 170/1, 148/9, 151/2 obr. 92 Podgórze.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

 

Z treścią decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 (pok. 407) – w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. w związku z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi – w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Data aktualizacji:
2018-06-06