Dokument archiwalny
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Miejskie Centrum Dialogu Wydział Rozwoju Miasta wraz z Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zapraszają mieszkańców, do wzięcia udziału w trwających do 24 czerwca 2018 r. konsultacjach projektu uchwały dotyczącej  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wraz z dwoma załącznikami.

 

Projekt uchwały ma na celu regulację zakresu i formy konsultacji, inicjowania konsultacji, zasad wnioskowania o wszczęcie konsultacji, trybu ich przeprowadzania, zasad informowania o konsultacjach oraz zasad przygotowywania raportów z konsultacji.

 

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczy regulaminu konsultacji społecznych z mieszkańcami w Gminie Miejskiej Kraków, natomiast załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zawiera regulamin konsultacji społecznych z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Miejskie Centrum Dialogu wraz z Biurem MOWIS zapraszają na otwarte spotkania dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, które odbędą się:

 

- 6 czerwca 2018 r. o godz. 17:30  w Miejskim Centrum Dialogu przy. ul Brackiej 10;

 

- 19 czerwca 2018 r.  o godz. 17:30 w Miejskim Centrum Dialogu przy. ul Brackiej 10  w Krakowie.

 

Dodatkowo zapraszamy do dialogu na dyżurach ekspertów ds. konsultacji społecznych, które odbędą się w dniach 30 maja, 4 czerwca, 13 czerwca oraz 20 czerwca 2018 r. w godzinach od 16:00 do 19:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie.

 

Uwagi do konsultowanego dokumentu wraz z załącznikami można składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego): 1. poprzez formularz konsultacji (wersja w pliku doc.), który można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

 

Miejskie Centrum Dialogu

 ul. Bracka 10

31-005 Kraków

 

lub

 

Biuro Miejskiego Ośrodka Inicjatyw Społecznych

os. Centrum C 10

31-931 Kraków

 

z podpisem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji”.

 

2.  poprzez wysłanie formularza na adres: dialoguj@um.krakow.pl  z podpisem: Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji”.

 

Pliki do pobrania:

 

- Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 

- Zarządzenie nr 1274/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2018 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 

- Formularz konsultacyjny.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
RAFAŁ KULCZYCKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARCIN SIGMUND
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data aktualizacji:
2018-05-25