Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przetargu na udostępnienie miejsca - ul. Wielicka, w celu prowadzenia punktu fotograficznegi w przyczepie.

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ogłasza

przetarg ustny ograniczony

 

na udostępnienie miejsca o powierzchni 7,46 m2 zlokalizowanego na działce nr 89/14 obr. 29 Podgórze, położonej przy ul. Wielickiej, w celu prowadzenia punktu fotograficznego w przyczepie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa

przy al. Powstania Warszawskiego 10, w sali nr 717 (7 piętro).

 

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

 

1. Przedmiot udostępnienia.

Przedmiotem udostępnienia jest miejsce o powierzchni 7,46 m2 zlokalizowane na działce nr 89/14 obr. 29 Podgórze, położonej przy ul. Wielickiej, zgodnie z załącznikiem graficznym  nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Obejmuje ono powierzchnię wnioskowaną do udostępnienia przez dwóch przedsiębiorców (wnioski o zawarcie umowy na czasowe udostępnienie nieruchomości, zgodnie z procedurą zewnętrzną SA-48, zostały złożone w dniu 27 listopada 2017 r.).

 

2. Czas udostępnienia.

Umowa udostępnienia będzie obowiązywać nieprzerwanie od dnia 23 marca 2018 r. do dnia 22 marca 2019 r.

 

3. Warunki prowadzenia działalności usługowej.

Dopuszczalny rodzaj prowadzonej działalności – usługi fotograficzne prowadzone w przystosowanej do tego przyczepie (przyczepy wnioskowane do ustawienia przez obydwu wnioskodawców uzyskały pozytywną opinię Plastyka Miasta).

 

4. Opłaty.

1) Opłata dzienna za udostępnienie miejsca w celu prowadzenia punktu fotograficznego w przyczepie na powierzchni 7,46 m2, wskazanej w obydwu złożonych wnioskach z dnia 27 listopada 2017 r. przeliczona według wylicytowanej stawki.

Opłata za udostępnienie miejsca do prowadzenia punktu fotograficznego w przyczepie ustalona w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry.

 

2) Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej w uchwale Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2015 r. za powierzchnię określoną w umowie.

 

5. Cena wywoławcza.

2,40 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej w rozdziale I. ust. 1 za każdy dzień + należny podatek VAT.

 

II. WARUNKI PRZETARGU.

 

1. Warunki przystąpienia do przetargu.

1) Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, którzy w dniu 27 listopada 2017 r. złożyli wnioski o zawarcie umowy na czasowe udostępnienie nieruchomości, tj. Pan Tomasz Panek, wykonujący działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9441768166 oraz FunFotos Sp. z o. o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000434676, NIP: 7831692257, pod warunkiem, że:

a) ich działalność gospodarcza nie jest zawieszona,

b) w dniu przetargu złożą komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu,

c) wnieśli wadium w terminie do dnia 12 marca 2018 r. w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),

d) nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych według stanu na dzień 12 marca 2018 r.,

e) odpowiednio: wspólnik ani członek zarządu nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych według stanu na dzień 12 marca 2018 r.,

f) nie spełniają żadnego z niżej wymienionych warunków:

  • w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK i nie podpisali umowy udostępnienia,
  • odpowiednio: wspólnik lub członek zarządu w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK i nie podpisał umowy udostępnienia,
  • w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK z ich winy lub na ich wniosek,
  • odpowiednio: ze wspólnikiem lub członkiem zarządu, w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek.

3) Wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości można dokonywać:

a) w formie gotówkowej w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4 przed upływem terminu do wnoszenia wadium (kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz.7.40 – 15.10; przerwa w godz. 12.00 – 12.20),

b) w formie przelewu wpłacane w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12 marca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Miasta. Numer rachunku depozytowego Urzędu Miasta Krakowa: 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

 

UWAGA:

Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium (niezależnie od formy wpłaty), należy dopisać słowa: „WADIUM – PUNKT FOTOGRAFICZNY”.

 

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie przedsiębiorcy z postępowania.

Wadium wpłacone przez przedsiębiorcę, który wylicytuje miejsce zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy.

W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy przedsiębiorcy wadium ulega przepadkowi.

Uczestnikowi przetargu, który nie wylicytuje miejsca, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia.

W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone wszystkim przedsiębiorcom, którzy je wpłacili.

 

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.

1) Po otwarciu przetargu jego uczestnik winien:

a) okazać dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (zawierający numer PESEL),

b) okazać dokument potwierdzający wpłatę wadium (niezależnie od sposobu wpłaty),

c) przedłożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz szczegółowych warunków organizacji przetargu i projektu umowy udostępnienia nieruchomości, będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych (załącznik nr 2),

d) w przypadku reprezentowania przedsiębiorcy przez pełnomocnika:

- okazać dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (zawierający numer PESEL),

- przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy w przetargu na każdym etapie

postępowania przetargowego (załącznik nr 3),

2) Wszystkie ww. dokumenty, muszą być przedstawione w oryginale.

 

UWAGA:

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia przedsiębiorcy do przetargu.

 

3. Przetarg.

Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym

Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu (będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK) w dwóch etapach:

 

Pierwszy etap: kwalifikacja przedsiębiorców do drugiego etapu przetargu – do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału.

 

Drugi etap: licytacja ustna, która zostanie przeprowadzona w tym samym dniu, bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

 

W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecne tylko osoby uprawnione do udziału w licytacji oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.

 

III. ZAWARCIE UMOWY.

Warunki umowy i termin jej podpisania

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem umowy będącym do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

2. Umowa musi zostać zawarta ze zwycięzcą licytacji najpóźniej w terminie do dnia 20 marca 2018 r. według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy.

3. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w ust. 2 z przyczyn leżących

po stronie zwycięzcy licytacji, uprawnienie do jej zawarcia przechodzi na drugiego uczestnika przetargu, o ile wziął on czynny udział w licytacji (zgłosił przynajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej), o czym zostanie on powiadomiony przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. W takim przypadku umowa musi zostać zawarta z drugim uczestnikiem przetargu najpóźniej w terminie do dnia 23 marca 2018 r. według ostatniej, najwyższej zaoferowanej przez niego stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa

do zawarcia umowy.

4. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którego działalność gospodarcza nie jest zawieszona.

5. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą, który na dzień podpisania umowy nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

6. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą, którego na dzień podpisania umowy, odpowiednio: wspólnik ani członek zarządu nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

a) załącznik nr 1 – załącznik graficzny wskazujący miejsce do prowadzenia działalności usługowej w przyczepie (punkcie fotograficznym), o którym mowa w rozdz. I ust. 1,

b) załącznik nr 2 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt.1) lit. c),

c) załącznik nr 3 - wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt 1) lit. d).

2. Szczegółowych informacji w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK udziela Pani Agnieszka Nowak, tel. 12 616-94-34, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813.

3. W siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych UMK (jw.), na tablicach ogłoszeń w budynkach UMK: plac Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wielicka 28a, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) do wglądu pozostają:

a) szczegółowe warunki organizacji przetargu,

b) wzór umowy wraz z załącznikami,

c) załączniki, o których mowa w ust. 1.

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

5. Jeżeli Przedsiębiorca złoży fałszywe oświadczenie/a lub poda nieprawdziwe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego oraz na każdym etapie zawierania umowy) i zostanie to udowodnione, to z Przedsiębiorcą nie zostanie zawarta umowa na wylicytowane uprawnienie lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta), a wadium ulegnie przepadkowi.

6. Przetarg stanowi załatwienie dwóch wniosków złożonych w dniu 27 listopada 2017 r. na czasowe udostępnienie nieruchomości w celu prowadzenia działalności usługowej w przyczepie (punkcie fotograficznym). W przypadku ewentualnego zakończenia przetargu wynikiem nierozstrzygniętym (jeżeli w wyniku przetargu nie zostanie zawarta umowa udostępnienia terenu) sprawy

z wniosków uważa się za zakończone, a dokumentem je kończącym jest protokół z przetargu.

 

 

Szczegółowe warunki organizacji przetargu.

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Przetarg otwiera przewodniczący komisji przetargowej, przedstawia członków komisji, a następnie przypomina uczestnikom informacje zawarte w rozdziale I ogłoszenia o przetargu.

 

Procedura przetargowa

Pierwszy etap – kwalifikacja przedsiębiorców

1. Komisja przetargowa sprawdza dokumenty potwierdzające tożsamość kolejnych uczestników przetargu (zawierające numer PESEL), weryfikuje przedkładane przez nich dokumenty wymagane do wzięcia udziału w przetargu i informuje kolejnych uczestników przetargu o zakwalifikowaniu bądź o braku kwalifikacji do uczestnictwa w licytacji. Wyniki kwalifikacji zostają odnotowane w protokole. Uczestnicy przetargu podpisują listę obecności.

2. Przewodniczący komisji przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska przedsiębiorców/ nazwy firm, które zostały dopuszczone do udziału w licytacji, a następnie zapoznaje przedsiębiorców dopuszczonych do udziału w licytacji z jej procedurą, informacjami, o których mowa w rozdziale III ogłoszenia o przetargu oraz skutkami uchylenia się od zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości.

3. Licytacja może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do udziału w licytacji tylko jednego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

 

Drugi etap – licytacja

1. Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.

2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje przedsiębiorców, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

3. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej.

4. Zgłaszać wszystkie postąpienia (licytować) mogą przedsiębiorcy osobiście lub ich pełnomocnicy (należycie umocowani do udziału w przetargu).

5. Postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 1,00 zł.

6. Przedsiębiorcy lub ich pełnomocnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

7. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny uczestnik biorący udział w licytacji zaoferuje cenę wyższą.

8. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestniczących w niej przedsiębiorców, jeżeli przynajmniej jeden przedsiębiorca zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko przedsiębiorcy/ nazwę firmy, która wygrała licytację. Historie postąpień oraz wyniki poszczególnych licytacji zostają odnotowane w protokole.

10. Po przeprowadzeniu licytacji przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg.

11. Protokół z przeprowadzonego przetargu, podpisany przez wszystkich członków komisji przetargowej, stanowi podstawę zawarcia umów ze zwycięzcą licytacji.

 

 Załącznik Nr 1 - mapka sytuacyjna

 Załącznik Nr 2 - oświadczenie

 Załącznik Nr 3 - pełnomocnictwo

 WZÓR UMOWY


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data aktualizacji:
2018-03-07