Dokument archiwalny
termin przetargu:12.04.2018 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 569/12, o powierzchni 0,0209 ha, położonej w obrębie 53, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Bieżanowskiej, objętej KW KR1P/00263833/4.

 

Cena wywoławcza wynosi: 77 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium wynosi: 8 000,00 zł

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jest ona położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem MN. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 15.01.2016 r. wydana została decyzja Nr AU-2/6730.2/107/2016 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Opisana wyżej decyzja stała się ostateczna z dniem 12.02.2016 r.

Z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy wyżej opisanej nieruchomości można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 413. IV p. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na rzecz nabywcy nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

Nieruchomość ma kształt czworokąta, zbliżony do trapezu. Porośnięta jest trawą, krzewami i dwoma drzewami. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega sieć energetyczna. Położona jest w bezpośrednim zasięgu sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, a w nieco dalszej odległości przebiega sieć ciepłownicza. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wzdłuż ul. Bieżanowskiej, w kierunku ul. Gersona zabudowa wielorodzinna, a w dalszej odległości obiekty użyteczności publicznej wraz z punktami handlowo-usługowymi.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z ww. decyzją o warunkach zabudowy, obsługa komunikacyjna nieruchomości winna przebiegać od ul. Bieżanowskiej, poprzez działki nr 569/9 , 569/8 (która uległa podziałowi m. in. na dz. 569/14). Z uwagi na powyższe, wraz ze sprzedażą nieruchomości ustanowiona zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 569/12, odpłatna służebność gruntowa przejazdu, przechodu i przejścia z mediami po terenie części nieruchomości gruntowych, składających się z działek nr 569/14, o powierzchni 0,0135 ha, objętej KW KR1P/00136776/7 i nr 569/9, o powierzchni 0,0050 ha, objętej KW KR1P/00299221/2, położonych w obrębie 53, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków. przebiegająca w całości po istniejącym w terenie utwardzonym szlaku drogowym, mającym szerokość od 3,5 m przy wylocie do ul. Bieżanowskiej, a w najwęższym miejscu 2,6 m. Nieregularny kształt projektowanego pasa służebności wynika z istniejących i trwałych elementów sytuacji terenowej, nie pozwalających na uzyskanie jednakowej szerokości. Nabywca działki nr 569/12 zobowiązany będzie do wpłacenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 4 158,00 zł netto + 23 % podatku VAT w wysokości 956,34 zł, tj. 5 114,34 zł brutto, płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Służebność przechodu, przejazdu i przejścia z mediami uprawnia właściciela nieruchomości władnącej do wybudowania drogi służebnej i przeprowadzenia mediów. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

 

decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

 

przebieg służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami

 

 

 

2. piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – lokalu użytkowego oznaczonego Nr U - 101 o powierzchni użytkowej 80,24 m2, położonego w budynku w os. Na Wzgórzach Nr 38 w Krakowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 23 września 2101 r. udziału wynoszącego 73/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 278 o powierzchni 0,0373 ha, objętej KW KR1P/00086516/1, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

 

Cena wywoławcza wynosi: 141 000,00 zł, w tym:

Cena lokalu użytkowego wynosi: 130 242,00 zł

Cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 10 758,00 zł

Wadium wynosi: 15 000,00 zł

 

Na ww. nieruchomości usytuowany jest budynek wielomieszkaniowy Nr 38, w którym wyodrębniono lokale mieszkalne i użytkowe, spełniające kryteria samodzielności lokali określone w ustawie o własności lokali. Lokal użytkowy oznaczony nr U101 położony jest w czterokondygnacyjnym podpiwniczonym budynku wielomieszkaniowym wzniesionym w latach 60-tych XX w. w technologii wielkopłytowej. Lokal stanowi pustostan. Przedmiotowy lokal użytkowy położony jest na poziomie piwnic budynku. Wejście do lokalu jest oddzielne i znajduje się z boku budynku, dojście odbywa się z poziomu terenu pochylnią betonową. Lokal składa się z trzech pomieszczeń użytkowych o powierzchniach 36,84 m2, 26,87 m2 i 14,05 m2 oraz łazienki o powierzchni 2,48 m2. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 80,24 m2. Lokal posiada betonową posadzkę, która jest spękana i wymaga naprawienia. Ściany i sufit malowane są farbą emulsyjną, wymagają oczyszczenia i odmalowania. Drzwi wejściowe są stalowe, dwuskrzydłowe, przeszklone, okratowane. Lokal posiada małe drewniane okratowane okna usytuowane wysoko. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetlania i zasilania (brak osprzętu elektrycznego), wodną, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Przez lokal przebiegają rury co. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Morwowej. Opisany wyżej lokal użytkowy wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00086516/1 wolne są od wpisów. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego lokalu został przeprowadzony w dniu 17.02.2017 r., drugi w dniu 16.05.2017 r., trzeci w dniu 17.10.2017 r., czwarty w dniu 16.01.2018 r.

 

 

rzut  lokalu

 

Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem w dniach 23 marca i 6 kwietnia 2018 r. w godz. 14.30 -15.00.

 

3. piaty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 10/64 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 287/1 o powierzchni 0,0292 ha, położonej w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00004900/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym położonym w Krakowie przy ul. Mogilskiej Nr 98.

 

Cena wywoławcza wynosi: 210 000,00 zł

Wadium wynosi: 21 000,00 zł

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa opisana wyżej nieruchomość położona jest w terenach przemysłu i usług PU.

Nieruchomość w części zabudowana jest wolnostojącym, trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalno - usługowym, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 374,02 m2. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 256,22 m2 oraz 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 117,80 m2. Wszystkie lokale pozostają w dyspozycji współwłaścicieli nieruchomości. Pozostała część nieruchomości stanowi podwórko. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Mogilskiej. Położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa biurowa oraz przemysłowa (Firma farmaceutyczna TEVA).

Dział III księgi wieczystej jest wolny od wpisów. W dziale IV KW KR1P/00004900/2 wpisane są hipoteki przymusowe zwykłe na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego i odsetek za zwłokę oraz z tytułu wykonanego remontu budynku.

Pierwszy przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości został przeprowadzony w dniu

9.03.2017 r., drugi w dniu 20.06.2017 r., trzeci w dniu 17.10.2017 r. czwarty w dniu 16.01.2018 r.

 

 

mapa

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 12 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu

9 kwietnia 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2018 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do 15 000 zł).

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. 1 wraz z opłatą z tytułu ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. Sprzedaż lokalu użytkowego opisanego w poz. 2 oraz udziału w nieruchomości opisanego w poz. 3, zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2017 r, poz. 1221 – z póź. zm.).

Ze sprzedażą lokalu użytkowego opisanego w poz. 2 wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości. Rozliczenie ceny lokalu oraz ceny udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

 

 

 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej w przypadku sprzedaży lokali użytkowych wynoszą 3 %, ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Do obliczonej w wyniku przetargu pierwszej opłaty i opłaty rocznej zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121) nie częściej niż raz na trzy lata. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Cena nieruchomości opisanej w poz. 1 wraz z podatkiem VAT i opłata z tytułu służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami wraz z podatkiem VAT, cena lokalu użytkowego ( poz. 2) wraz z pierwszą opłatą z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste, z należnym podatkiem VAT oraz cena udziału w nieruchomości ( poz. 3)) płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, 9809, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-09
Data aktualizacji:
2018-03-09