Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – cyt. dalej jako „k.p.a”) w związku z art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016r., poz. 2126 z późn. zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie projektowanej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj: drogami wewnętrznymi, chodnikami, naziemnymi miejscami parkingowymi, budową zewnętrznych i wewnętrznych instalacji na działkach nr 142, 143/3 i 144/2

i 177/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie” z wniosku SENTO S.A., ul. Włościańska 2B,

30-011 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Wrońskiego.

 

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 (pok. 406) lub na piśmie składając je w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31–949 Kraków, w terminie

do 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia poprzez publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w powyższym przypadku, zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowi, iż stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

 

Zgodnie z zapisami ww. projektu, roboty geologiczne projektowane są w granicach działeko numerach: 142, 143/3 i 144/2 obr. 51 Podgórze;

 

W świetle zapisów art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów raz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wystąpiono do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa w celu uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

Skan Obwieszczenia


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-01-08
Data publikacji:
2018-01-08
Data aktualizacji:
2018-01-08