Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie mieszkania chronionego w lokalu Podmiotu, przeznaczonego dla 5 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zmianami) przedstawia ofertę Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie mieszkania chronionego w lokalu Podmiotu, przeznaczonego dla 5 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 grudnia 2017 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Oferta

Formularz zgłaszania uwag


 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRAMARZ
Osoba publikująca:
SEBASTIAN RUTKOWSKI
Data wytworzenia:
2017-12-20
Data publikacji:
2017-12-20
Data aktualizacji:
2017-12-20