Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przetargu na uzyskanie dwóch uprawnień do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na uzyskanie dwóch uprawnień do wjazdu oraz zajmowania miejsca

na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych

obsługujących ruch turystyczny

 

zgodnie z:

1. uchwałą Nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”,

2. uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto,

3. zarządzeniem Nr 141/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółki miejskiej, podejmowanych wobec przedsiębiorców obsługujących ruch turystyczny pojazdami zaprzęgowymi w Krakowie, z którymi Gmina Miejska Kraków zawiera umowy cywilnoprawne.

 

 

Przetarg odbędzie się 4 stycznia 2018 r. o godzinie 12 30 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4, w sali Dietla.

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

 

1. Przedmiot udostępnienia.

1) Przedmiotem udostępnienia są dwa uprawnienia do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdu zaprzęgowego obsługującego ruch turystyczny w parzyste dni miesiąca (uprawnienie oznacza możliwość korzystania z jednego miejsca postojowego).

 

2) Postój, o którym mowa w pkt 1) jest wyznaczony na drodze wewnętrznej Rynku Głównego, na działce nr 580/4 obręb 1 – Śródmieście, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1).

 

2. Sposób i czas udostępnienia.

Umowa cywilnoprawna zawierana z przedsiębiorcą, który uzyska uprawnienie do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju, będzie obowiązywać nieprzerwanie od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w parzyste dni miesiąca.

 

3. Warunki korzystania z uprawnienia.

Warunki korzystania z uprawnienia będą zawarte w umowie cywilnoprawnej, której wzór jest udostępniony do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 ( wzór umowy poniżej) 

 

4. Opłaty i koszty ponoszone przez przedsiębiorcę.

1) Opłata ryczałtowa (miesięczna) za korzystanie z uprawnienia ustalona w drodze przetargu, będzie płatna miesięcznie z góry do 20-tego dnia każdego miesiąca trwania umowy.

2) Opłata z tytułu utrzymania i opróżniania pojemników na końskie odchody.

3) Opłata za zakup naklejek kontrolnych (2 szt.) zawierających numer boczny dla pojazdu zaprzęgowego.

4) Koszt polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z rozszerzeniem o pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

5) Koszt badań lekarsko-weterynaryjnych (wpisy do paszportów koni).

6) Koszt dokumentu uzyskanego od Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającego, że miejsce utrzymania koni (stajnia) spełnia minimalne warunki utrzymywania koni (wg rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.).

 

5. Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza za uprawnienie wynosi: 3 000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - za każdy miesiąc + należny podatek VAT.

 

II. WARUNKI PRZETARGU.

 

1. Warunki przystąpienia do przetargu.

1) Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w tym spółki cywilne, jeżeli:

a) prowadzona przez nich działalność gospodarcza nie jest zawieszona,

b) posiadają we wpisie do CEIDG lub KRS kod PKD 49.39.Z,

c) w dniu przetargu złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu (o których mowa w ust. 2),

d) spełniają wymogi zawarte w załączniku nr 2 określającym zasady i warunki obowiązujące przedsiębiorców obsługujących ruch turystyczny pojazdami zaprzęgowymi,

e) wnieśli wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r.

 

2) Wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości można dokonywać:

a) w formie gotówkowej w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, przed upływem terminu do wnoszenia wadium (kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.15; przerwa w godz. 12.00–12.20),

b) w formie przelewu w taki sposób, aby najpóźniej 27 grudnia 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa.

Numer rachunku depozytowego Urzędu Miasta Krakowa:

02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

 

UWAGA:

Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium (niezależnie od formy wpłaty) należy dopisać słowa: „WADIUM – DOROŻKA”.

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie przedsiębiorcy z postępowania. Wadium wpłacone przez przedsiębiorcę, który wylicytuje uprawnienie zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy przedsiębiorcy, wadium ulega przepadkowi. Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują uprawnienia, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia. W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone wszystkim przedsiębiorcom, którzy je wpłacili.

 

3) W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy:

a) którzy posiadają uprawnienia do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny (mają zawartą umowę z Wydziałem Spraw Administracyjnych UMK),

 

b) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisali umowy,

 

c) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

 

d) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 27 grudnia 2017 r.).

 

4) W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy:

a) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisał umowy,

 

b) z których odpowiednio: wspólnikiem, partnerem, członkiem zarządu, komplementariuszem w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

 

c) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 27 grudnia 2017 r.).

 

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.

1) Po otwarciu przetargu jego uczestnik winien:

a) okazać dokument potwierdzający tożsamość (zawierający numer PESEL),

b) okazać dokument potwierdzający wpłatę wadium (niezależnie od sposobu wpłaty),

c) przedłożyć umowę spółki cywilnej (jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w tej formie)

d) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowych warunków organizacji przetargu oraz wzoru umowy, o której mowa w rozdz. I ust. 3 (załącznik nr 3),

e) w przypadku reprezentowania przedsiębiorcy przez pełnomocnika:

- okazać dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (zawierający numer PESEL),

- przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego (załącznik nr 4).

 

2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. c) może być przedstawiony w formie kserokopii, jednak potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

 

UWAGA:

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia przedsiębiorcy do przetargu.


3. Pretarg.

Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu  zamieszczonych poniżej(będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK) w dwóch etapach:

 

Pierwszy etap: kwalifikacja przedsiębiorców do drugiego etapu przetargu. Do licytacji zostaną dopuszczeni wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w rozdz. II ust. 1 i 2.

 

Drugi etap: licytacje ustne. Zostaną przeprowadzone w tym samym dniu, bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

 

Jeden przedsiębiorca może wylicytować najwyżej jedno uprawnienie.

 

W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecni wyłącznie przedsiębiorcy uprawnieni do udziału w licytacji oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.

Jeżeli: uprawnienie nie zostanie wylicytowane; zwycięzca licytacji nie podpisze umowy w terminie określonym w rozdz. III ust. 5; umowa zostanie rozwiązana, uprawnienie będzie udostępnione w kolejnym przetargu.

 

III. ZAWARCIE UMOWY. Warunki umowy i termin jej podpisania.

 

1. Umowa cywilnoprawna zostanie zawarta zgodnie z wzorem umowy, o którym mowa w rozdz. I ust. 3.

2. Umowę mogą podpisać przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza nie jest zawieszona i posiadają we wpisie do CEIDG lub KRS kod PKD 49.39.Z,

3. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą, który nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

4. Umowa musi być zawarta najpóźniej w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy.

5. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem:

1) złożenia do Wydziału Spraw Administracyjnych UMKw terminie najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018 r. kompletu dokumentów wymaganych do jej zawarcia, tj.:

a) wniosku (załącznik do procedury SA-42 )

b) paszportów koni – wszystkie strony (do uzyskania w Związku Hodowców Koni), zawierających wpisy:

- o aktualnych badaniach lekarsko-weterynaryjnych (badania ważne do 1 roku),

- potwierdzający oznaczenie koni za pomocą elektronicznego identyfikatora (chip),

c) polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z rozszerzeniem o pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (dla działalności określonej kodem PKD 49.39.Z) – na okres od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.),

d) oświadczenia potwierdzającego umiejętność i doświadczenie w zakresie powożenia pojazdem zaprzęgowym (oświadczenie składa powożący) (procedura SA-42),

e) umowy (np. zlecenia, o dzieło, itp.) zawartej z powożącym (jeżeli dotyczy),

f) pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że wobec przedsiębiorcy lub powożącego nie toczyło się postępowanie sądowe zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym, tj. zakazującym kierowania pojazdem zaprzęgowym (procedura SA-42),

g) kolorowego (wyraźnego) zdjęcia pojazdu zaprzęgowego o wymiarach 13 cm x 18 cm (ujęcie z boku), podpisanego imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy – 1 szt.,

h) dokumentu wydanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, potwierdzającego że stajnia spełnia minimalne warunki utrzymywania koni (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.).

i) dokumentu potwierdzającego wpłatę z tytułu utrzymania i opróżniania pojemników na końskie odchody – za okres od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (opłata do wniesienia w MPO sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, Kraków),

j) pełnomocnictwa do reprezentowania przedsiębiorcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli przedsiębiorca jest reprezentowany przez inną osobę.

2) otrzymania w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r. pozytywnej opinii dla pojazdu zaprzęgowego, wydanej przez Plastyka Miasta.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

a) załącznik nr 1 – wskazujący miejsce postoju dla pojazdów zaprzęgowych w Rynku Głównym , o którym mowa w rozdz. I ust. 1 pkt 2),

b) załącznik nr 2 – określający zasady i warunki obowiązujące przedsiębiorców, o którym mowa w rozdz. II ust. 1 pkt 1) lit. b),

c) załącznik nr 3 – wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdz. II ust. 2 pkt 1) lit. d),

d) załącznik nr 4 – wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdz. II ust. 2 pkt 1) lit. e) tiret drugi.

 

2. Szczegółowych informacji udziela Pani Małgorzata Kurek - Podinspektor w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, w godz. 8.00–15.00, tel. 12 616 92 48.

 

3. W siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych (jw.) do wglądu pozostają:

a) szczegółowe warunki organizacji przetargu,

b) wzór umowy wraz z załącznikami,

c) załączniki, o których mowa w ust. 1

 

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

5. Jeżeli Przedsiębiorca złoży fałszywe oświadczenie/a lub poda nieprawdziwe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego oraz na każdym etapie zawierania umowy) i zostanie to udowodnione, to z Przedsiębiorcą nie zostanie zawarta umowa na wylicytowane uprawnienie lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta), a wadium ulegnie przepadkowi.

 

Szczegółowe warunki organizacji przetargu.

Załącznik nr 1 - mapka

Załącznik nr 2 - zasady

Załącznik nr 3 -  wzór oświadczenia

Załącznik nr 4 - wzór pełnomocnictwa

 

Wzór umowy

Załacznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-12-07
Data aktualizacji:
2017-12-07