Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.184.2016.WM

 

 

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, poz. 961, poz. 1250, poz. 831, poz. 1579 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 oraz poz. 2171 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 09.11.2017 r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WS-04.6220.184.2016.WM dla przedsięwzięcia p.n.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowana na nieruchomości nr 64/2 obr. 41 Kraków - Nowa Huta”, przy ul. Nadbrzezie 5 w Krakowie.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek osoby fizycznej.

 

Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój nr 502 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia: 10.11.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MYSIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-11-10
Data publikacji:
2017-11-10
Data aktualizacji:
2017-11-10