Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na Prowadzeniu w okresie od okresie od 23.10.2017r. do 8.12.2017r. w lokalu (podnajem) Fundacji Rodzina Plus na terenie Dzielnicy X w Krakowie Placówki Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny” prowadzonej w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817 z poźn. zm.) przedstawia ofertę Fundacji Rodzina Plus, ul. Witosa nr 19, lok.30, 30-612 Kraków na prowadzenie w okresie od 23.10.2017r. do 8.12.2017r. w lokalu (podnajem) Fundacji Rodzina Plus na terenie Dzielnicy X w Krakowie Placówki Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny” prowadzonej w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29.09.2017r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Oferta

 

Formularz zgłaszania uwag


 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRAMARZ
Osoba publikująca:
SEBASTIAN RUTKOWSKI
Data wytworzenia:
2017-09-21
Data publikacji:
2017-09-21
Data aktualizacji:
2017-09-21