Dokument archiwalny
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA

Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Krakowie o ograniczenie na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działki nr 311/4 i nr 311/12 obręb 28 jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta, obj. księgą wieczystą Nr KR1P/00167188/4 poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie na części ww. nieruchomości gruntowej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (podwójny rurociąg) o parametrach Ø 250 mm w celu realizacji inwestycji objętej decyzją nr AU-2/6733/447/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 30 listopada 2016 r. pod sygnaturą AU-02-1.6733.358.2016.MKD.

 

Z wpisów w księdze wieczystej Nr KR1P/00167188/4 i dokumentów złożonych przy ww. księdze wieczystej wynika, iż prawo własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje Władysławowi Świętek.

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie.

 

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 29, pokój 312, w godzinach 07.40-15.30, telefon 12 616 98 93 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2017-08-31
Data publikacji:
2017-09-01
Data aktualizacji:
2017-09-01