Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wszęciu postępowania w sprawie wycinki drzew

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

KZ-03.6131.26.2017.JW

 

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.– cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku nr 21 na os. Na Skarpie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu w rejonie ww. budynku.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 22.06.2017 r. o godz. 14.00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.

Oględziny rozpoczną się przy budynku nr 21 na os. Na Skarpie.

 

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

A) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku nr 21 na os. Na Skarpie

do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty

w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 19.05.2017 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIECUSZEK
Data wytworzenia:
2017-05-19
Data publikacji:
2017-05-19
Data aktualizacji:
2017-05-19