Dokument archiwalny
termin przetargu: 20.06.2017 r. przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Lubostroń

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej nr działki 20/11 o powierzchni 0,0494 ha, położonej w obrębie 35, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Lubostroń objętej KW KR1P/00221919/5

 

Cena wywoławcza wynosi: 301 600,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium wynosi: 30 000,00 zł

 

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według wskazań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW.

Działka nr 20/11 powstała z podziału działki nr 20/3 dla której wydane zostały decyzje o ustaleniu warunków zabudowy:

– z dnia 17 maja 2005 r. Nr AU-2/7331/1312/2005 dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 20/6 obr. 35 Podgórze z garażem podziemnym i wjazdem z ul. Lubostroń wraz infrastrukturą techniczną na działkach nr: 47/2, 206/1 obr 42. Podgórze i 20/8, 20/3 obr. 35 Podgórze na terenie położonym przy ul. Lubostroń w Krakowie”,

- z dnia 3.12.2007 r. Nr AU-2/7331/3834/2007 dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu na działach nr 21, 22/1,20/3, 20/6 obr. 35 Podgórze praz budową wjazdów z działki drogowej nr 107/7 ( ul. Szawi) oraz działki nr 23/7 obr. j.w i infrastrukturą techniczną ( dz. 107/7 i 23/7) przy ul. Szwai i ul. Lubostroń w Krakowie”.

 

Gmina Miejska Kraków nie dysponuje powyższymi decyzjami.

 

Przedmiotowa działka jest niezabudowana. Stanowi teren nieuporządkowany, porośnięty trawą, krzewami i samosiejkami. W południowo-wschodnim narożniku działki nr 20/11 (od strony ul. Lubostroń) rośnie duże drzewo iglaste. Kształt działki jest nieregularny, zbliżony do odwróconej litery „L”. Nad zachodnią częścią działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, a przez wschodnią część działki przebiega sieć ciepłownicza c100. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Kształt nieruchomości, jej wymiary i położenie uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości.

 

MAPA

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 14.02.2017 r.

 

Przetarg na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej, pok. 18

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pokój 413 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

W przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 20/11 obr. 35 Podgórze mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 20/19, 135/1, 135/2, 20/13, 20/7, 20/15, którzy wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza:

 

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 13 czerwca 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

 

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 13 czerwca 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

 

Cena nabycia ww. nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

 

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624,820) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

Kraków, dn. 19 maja 2017 r.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA GACZOŁ
Data wytworzenia:
2017-05-18
Data publikacji:
2017-05-19
Data aktualizacji:
2017-05-19