Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 17, w terminie od 15.05.2017 r. do 02.06.2017 r.,

 

w godzinach od 8:00 do 15:00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr : 33, 34 położonych w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta.

 

 

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

 

• rejestru gruntów,

 

• rejestru budynków,

 

• rejestru lokali,

 

• kartotek budynków,

 

• kartotek lokali,

 

• mapy ewidencyjnej,

 

 

opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034).

 

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i założenia ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Maria Kolińska

Dyrektor Wydziału

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IWONA PAJĄK
Data wytworzenia:
2017-04-27
Data publikacji:
2017-04-27
Data aktualizacji:
2017-04-27