Dokument archiwalny
OGŁOSZENIE o konkursie na wyłonienie Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

OGŁOSZENIE

o konkursie na wyłonienie Naczelnej Pielęgniarki

Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

 

Siedziba podmiotu leczniczego:

 

Os. Na Skarpie 66

33-913 Kraków

Tel. 12 622 93 42

 

I. Kandydat na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie powinien posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.20.07.2011 r. z późn. zm. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U.Nr.151 z 2011 r.poz.896).

II. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

1) Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem

2) Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska

wymienionego w pkt I.

3) Prawo wykonywania zawodu

4) Opisany przebieg pracy zawodowej

5) Dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy

6) Oświadczenie kandydata o:

a) niekaralności,

b) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw obywatelskich,

c) braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia

wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania

określonego stanowiska,

7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. II ppkt. 2 i ppkt. 5 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wskazane powyżej dokumenty należy złożyć w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie Os. Na Skarpie 66 w godz. od 7:30 do 12:00 w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki”, oraz Imię i Nazwisko kandydata, adres i nr. tel. kontaktowego. W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do sekretariatu.

III. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert zgłoszonych kandydatów ustala się na czas od 10.04.2017 r. do 15.04.2017 r.

IV. Szpital zapewnia zawarcie umowy o pracę z wybranym kandydatem na 6 lat, oraz świadczenia socjalne określone w Regulaminie Świadczeń Socjalnych.

V. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać na wniosek w siedzibie podmiotu - Os. Na Skarpie 66 w Dziale Organizacji pok. nr 2 , w godzinach pracy podmiotu, tj. od 8:00 do 14:00 w dni robocze.

 

wz Dyrektora Szpitala

Zastępca Dyrektora

ds. Finasowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
Data wytworzenia:
2017-03-17
Data publikacji:
2017-03-17
Data aktualizacji:
2017-03-17