Dokument archiwalny
termin przetargu: 11.04.2017 r. przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Gałczyńskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 260/2 o powierzchni 0,0402 ha położonej w obrębie 49 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w rejonie ul. Gałczyńskiego, objętej KW KR1P/00189292/6

 

Cena wywoławcza wynosi: 91 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium wynosi: 9 000,00 zł


 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Czyżyny”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.10.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana. Stanowi teren porośnięty trawą, krzewami i drzewami. Kształt działki jest nieregularny, zbliżony do trapezu. Działka jest podtapiana na skutek obfitych opadów atmosferycznych. Od strony południowej nad przedmiotową działkę wystaje niewielki fragment dachu z blachy falistej położonego

na budynku blaszanego garażu stojącego na działce nr 259/2. Od strony wschodniej znajdują się pozostałości starej podmurówki ogrodzenia. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość położona jest w sąsiedztwie nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i nie ma dostępu do drogi publicznej uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

MAPA

 

Przetarg na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18 o godz. 12.00.

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pokój 413 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

W przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 260/2 obr. 49 Nowa Huta mogą wziąć udział właściciele i użytkownicy wieczyści przyległych działek oznaczonych nr 259/2, 248 i 261, którzy wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza:

 

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

 

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %.

Cena nabycia ww. nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

 

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 – z późn.zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

 

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 10 marca 2017 r.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA GACZOŁ
Data wytworzenia:
2017-03-10
Data publikacji:
2017-03-10
Data aktualizacji:
2017-03-10