Dokument archiwalny
termin przetargu: 11.04.2017 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Kownackiej i ul. Truskawkowej oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 


1. czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni 0,0334 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 712/19 o powierzchni 0,0115 ha, objętej KW KR1P/00192900/6 i nr 716 o powierzchni 0,0219 ha, objętej KW KR1P/00192431/7, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Marii Kownackiej.

 

Cena wywoławcza wynosi 74 900,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium: 7 000,00 zł

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30.09.2015 r. wydana została decyzja nr AU-2-6730.2/1816/2015 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z garażem. Decyzja jest ostateczna.

 

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

 

Przedmiotowa nieruchomość ma kształt nieregularny. Porośnięta jest drzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się z wnioskiem o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość położona jest na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego (wodno – kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, gazowego). Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż południowo- zachodniej granicy działek przebiega sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz sieć teletechniczna.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej jaką jest ul. Jagiełły, poprzez ul. Magdaleny Samozwaniec oraz ulicę Marii Kownackiej. Przedmiotowa nieruchomość ogrodzona jest wzdłuż granic ogrodzeniem z prętów osadzonych na murowanych słupkach i podmurówce, będącym przedłużeniem ogrodzenia działki sąsiedniej nr 654. Byli dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości zobowiązali się do wydania

w posiadanie Gminy Kraków przedmiotowej nieruchomości w terminie 14 dni, liczonych

od dnia rozstrzygnięcia przetargu na zbycie przez Gminę Kraków opisanej nieruchomości oraz do usunięcia opisanego wyżej ogrodzenia najpóźniej w dniu wydania w posiadanie Gminy Kraków opisanej nieruchomości.

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Pierwszy przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 24 czerwca 2016 r., drugi w dniu 27 września 2016 r., a trzeci w dniu 27 stycznia 2017 r.

 

 

MAPA

 

 

2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1126 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 173/8 o powierzchni 0,0687 ha, objętej KW KR1P/00548525/4 i 173/10 o powierzchni 0,0439 ha, objętej KW KR1P/00538452/8, położonej w obrębie 39, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Truskawkowej.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 112 050,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium: 11 000,00 zł

 

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30.01.2015 r. wydana została decyzja nr AU-2/6730.2/209/2015 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanym garażem. Decyzja jest ostateczna. Z decyzją można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pok. 413. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r poz. 778 – z póź.zm.) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na nabywcę nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że przejmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

 

Nieruchomość posiada kształt nieregularny. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz kilkoma drzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż wschodniej granicy działki nr 173/10 przebiega miejska sieć wodociągowa DN 100, natomiast wzdłuż południowej granicy działek nr 173/8 i 173/10 przebiega przyłącz wodociągowy do budynku przy ul.Truskawkowej nr 8A. Na trasie wyżej wymienionych sieci należy pozostawić pas technologiczny o szerokości 1,0 metra (licząc od krawędzi przewodu) po obu jego stronach. bez zadrzewień i elementów małej architektury. Ponadto przez działkę przebiegają sieci elektroenergetyczne oraz projektowana jest sieć gazowa DN 40.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest od drogi publicznej ul. Truskawkowej, poprzez projektowany zjazd na działce nr 173/11, po której części zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr działek 173/8 i 173/10 służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami. Nabywca nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 178/8 i 173/10 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 557,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 128,11 zł, tj. łącznie kwoty 685,11 zł brutto (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 11/100) płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane.

 

W dziale III KW KR1P/00538452/8 prowadzonej dla nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 173/10 i 173/11 wpisana jest:

 

- nieograniczona w czasie służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 173/7 (która podzieliła się na działki nr 173/10 i 173/11), polegająca na: korzystaniu

w obszarze o powierzchni 172,71 m2, przy czym pasem szerokości 1 m licząc

od krawędzi przewodu po każdej z jego stron, z przeznaczeniem pod eksploatację istniejącej sieci wodociągowej średnica 110 mm, oraz jej remonty, naprawy awaryjne

i wymiany, w granicach ustanowionej służebności, wskazanych na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia nr 2864/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 października 2015 r., na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie,

 

- nieograniczona w czasie i odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem służebność przesyłu polegająca na korzystaniu pasem szerokości 1 m (po 0,5 m w obie strony

od osi gazociągu) i łącznej długości 15,5 m w obszarze działek nr nr: 173/8, 173/10 i 173/11, oraz pasem szerokości 1m (po 0,5m w obie strony od osi gazociągu) i długości 6 m w obszarze działki nr 174, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40, a także utrzymanie, przebudowę, modernizację i remonty powyższej infrastruktury, ich rozbiórkę, kontrolę, konserwację, usuwanie awarii, a także wykonywanie innych czynności niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowę powyższej infrastruktury,

w tym przyłączenie nowych odbiorców wyłącznie w granicach ustanowionej służebności, wskazanych na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik graficzny

do zarządzenia nr 1040/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. -nadto uwzględniająca, że zgodnie z właściwymi przepisami, pas szerokości 1 m

(po 0,5 m w obie strony od osi gazociągu) musi pozostawać przez cały okres eksploatacji gazociągu, wolny od zabudowy, nasadzeń drzew i krzewów – na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o z siedzibą w Warszawie.

 

W dziale III KW KR1P/00548525/4 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 173/8 wpisana jest:

 

- odpłatna (jednorazowo) i nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca

na korzystaniu z działki nr 173/5 ( z podziału której powstała działka nr 173/8) w obszarze o powierzchni 9,10 m2 oraz pasem szerokości 1 m licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron z przeznaczeniem pod eksploatację istniejącej sieci wodociągowej 110 mm oraz jej remonty, naprawy awaryjne i wymiany w granicach wskazanych na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3523/2014 z dnia 08-12-2014 r., na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA z siedzibą w Krakowie,

 

- nieograniczona w czasie i odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem służebność przesyłu polegająca na korzystaniu pasem szerokości 1 m (po 0,5 m w obie strony

od osi gazociągu) i łącznej długości 15,5 m w obszarze działek nr nr: 173/8, 173/10 i 173/11, oraz pasem szerokości 1m (po 0,5m w obie strony od osi gazociągu) i długości 6 m w obszarze działki nr 174, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40, a także utrzymanie, przebudowę, modernizację i remonty powyższej infrastruktury, ich rozbiórkę, kontrolę, konserwację, usuwanie awarii, a także wykonywanie innych czynności niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowę powyższej infrastruktury,

w tym przyłączenie nowych odbiorców wyłącznie w granicach ustanowionej służebności, wskazanych na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik graficzny

do zarządzenia nr 1040/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. -nadto uwzględniająca, że zgodnie z właściwymi przepisami, pas szerokości 1 m

(po 0,5 m w obie strony od osi gazociągu) musi pozostawać przez cały okres eksploatacji gazociągu, wolny od zabudowy, nasadzeń drzew i krzewów- – na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o z siedzibą w Warszawie.

 

Działy IV wymienionych wyżej ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości został przeprowadzony w dniu

3 lutego 2017 r.

 

MAPA

 

 

 

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 2 o powierzchni użytkowej 64,03 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J. I. Kraszewskiego Nr 19 wraz z pomieszczeniem przynależnym spiżarką o powierzchni 2,04 m2 i udziałem wynoszącym 716/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 150 o powierzchni 0,0299 ha, położona w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00000701/9.

 

Cena wywoławcza wynosi: 424 000,00 zł

Wadium wynosi: 42 000,00 zł

 

Budynek Nr 19 przy ul. J. I. Kraszewskiego jest położony w zwartej zabudowie kamienic mieszkalno - usługowych, został wzniesiony ok. 1935 r. w technologii tradycyjnej, murowany z cegły. Jest to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek i klatka schodowa są w ogólnym stanie technicznym dobrym, elewacja i klatka schodowa zostały odnowione.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. Zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim ze względu na fakt, że w lokalu mieszkalnym Nr 2 wszystkie elementy pierwotnego wystroju i wyposażenia zostały usunięte nie określa się dla przedmiotowego mieszkania wytycznych konserwatorskich.

Lokal Nr 2 położony jest na parterze budynku, wejście odbywa się przez jednoskrzydłowe drzwi nowego typu bezpośrednio z korytarza klatki schodowej. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń: przedpokoju o powierzchni 6,01 m2, dwóch pokoi o powierzchniach 24,74 m2 i 15,58 m2, spiżarki o powierzchni 0,64 m2, kuchni o powierzchni 12,15 m2 i łazienki z wc o powierzchni 4,91 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie spiżarki o powierzchni 2,04 m2 położone poza lokalem, obok wejścia do niego. Na ścianach pomieszczeń położone są tynki cementowo-wapienne, w pokojach i przedpokoju tynki przykryte są tapetami papierowymi, w kuchni i łazience na ścianach częściowo położone są płytki ceramiczne. Na podłodze w pokojach, przedpokoju i kuchni jest wylewka betonowa przykryta wykładziną pcv imitującą panele podłogowe. W łazience na podłodze położone są płytki ceramiczne. Stolarka okienna jest nowego typu, pcv, w pokojach okna są trójskrzydłowe, o skrzydłach jednopolowych, okna w pokojach wychodzą na ul. J. I. Kraszewskiego, są zakratowane, parapety są wtórne. W kuchni i łazience są małe okna jednoskrzydłowe, pcv, wychodzące na podwórko. W lokalu brak jest drzwi wewnętrznych, futryny są drewniane. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie jest indywidualne elektryczne. W wyniku przeprowadzonego w dniu 10.02.2016 r. przeglądu kominiarskiego ustalono, iż w lokalu brak jest dostępnych przewodów spalinowych, które umożliwiłyby zainstalowanie w nim ogrzewania gazowego.

 

Rzut lokalu

 

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00000701/9 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:

- służebności przytyku budynku na parceli l.kat 1800/21 (obecnie działka nr 151) wystawić się mającego o ścianę wschodnią budynku na parceli l.kat 1796/1 (obecnie część działki nr 150) względnie i 1800/38 (obecnie część działki nr 150) przez całą tego muru wysokość, względnie szerokość i długość, jednak bez prawa prowadzenia wzdłuż ściany służebnej kominów, bez prawa wpuszczania tamże belek lub trawersów i bez prawa prowadzenia wzdłuż niej jakichkolwiek rur odpływowych na rzecz każdoczesnych właścicieli parcel l.kat 1800/21 czyli realności lwh 169 tej ks. obj. (1930 r.)

- służebności przytyku względnie oparcia południowej ściany budynku na realności lwh 304 wystawić się mającej o południową ścianę kamienicy na realności tej stojącej w całej głębokości, szerokości i wysokości tejże ściany jednak pod zastrzeżeniami w tej umowie ustalonymi, na rzecz każdoczesnych właścicieli realności lwh 304 tej ks/ obj.

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 17 marca 2017 r. w godz. 14.30-15.00 i 30 marca 2017 r. w godz. 14.00-15.00.

 

MAPA

 

 

 

Z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pok. 413. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r poz. 778 - z póź. zm.) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na nabywcę nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że przejmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

 

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

 

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- wpłata przelewem lub na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

- wpłata w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

 

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych opisanych w poz. 1 i 2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. Sprzedaż lokalu mieszkalnego opisanego w poz. 3 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 710 – z późn. zm.).

Ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT opisanych w poz. 1 i poz.2 wraz z opłatą z tytułu ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami i należnym podatkiem VAT oraz cena nabycia lokalu mieszkalnego (poz. 3) płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

 

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 – z późn. zm), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 412 tel. 12 616-9808 i pokój 413 tel. 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

Kraków, dnia 10 marca 2017 r.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA GACZOŁ
Data wytworzenia:
2017-03-10
Data publikacji:
2017-03-10
Data aktualizacji:
2017-03-10