Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2017 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Aktywny Kraków, Mistrzowie w Krakowie oraz Realizacja lokalnychprojektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic

Wydział Sportu UMK informuje, że w dniu 7 marca 2017 roku Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 563/2017 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
w roku 2017 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. : Aktywny Kraków, Mistrzowie w Krakowie oraz Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic.

 

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert:

  1. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Sportu w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
  2. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
  3. W przypadku, gdy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, wraz z Wydziałem Sportu dokonuje uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, przy zachowaniu podstawowych celów merytorycznych zadania i kwoty środków własnych zadeklarowanych w ofercie. Uzgodnienia przyjmują formę załącznika do umowy tj. zaktualizowanego harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania publicznego.
  4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA WANATOWICZ
Data wytworzenia:
2017-03-08
Data publikacji:
2017-03-08
Data aktualizacji:
2017-03-08