Dokument archiwalny
Konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 r. w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

Gmina Miejska Kraków Ogłasza Konkurs Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 r. w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców poszczególnych Dzielnic Miasta Krakowa w zakresie:

 

Dzielnica II

 

1. Program profilaktyki wad postawy

- kwota przeznaczona na realizację Programu: 7 000 zł

 

2. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 4 500 zł

 

3. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla Dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli

- kwota przeznaczona na realizację Programu: 4 500 zł

 

4. Profilaktyka i terapia dzieci z autyzmem

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 14 500 zł

 

Dzielnica III

 

1. Program profilaktyki wad postawy

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 3 000 zł

 

2. Profilaktyka i terapia dzieci z autyzmem

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 4 000 zł

 

Dzielnica VII

 

1. Program profilaktyki wad postawy

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 14 000 zł

 

2. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 8 000 zł

 

Dzielnica VIII

 

Program profilaktyki wad postawy

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 25 000 zł

 

Dzielnica IX

Program profilaktyki wad postawy

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 7 000 zł

 

Dzielnica XII

Program profilaktyki wad postawy

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 5 000 zł

 

Dzielnica XIV

Program profilaktyki wad postawy

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 6 000 zł

 

Dzielnica XV

Program profilaktyki wad postawy

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 20 000 zł

 

Dzielnica XVI

Program profilaktyki wad postawy

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 15 000 zł

 

Dzielnica XVII

Program profilaktyki wad postawy

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 10 000 zł

 

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programów na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 2 maja 2017 r., a zakończenia nie później niż w dniu 30 listopada 2017 r., Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 411, w godz. 8.30 – 15.00 i na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl.

Na podanych wyżej stronach zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian dokumentacji konkursowej, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu).

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych i opisanych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do dnia 21 marca 2017 r. do godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 94 90.

 

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ ODDZIELNIE NA POSZCZEGÓLNE DZIELNICEI PROGRAMY

 

Załączniki:

 

1. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych

 

formularz

opis programu[pdf]

 

2. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24miesięcy zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków

 

formularz

opis programu [pdf]

 

3. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0 do 3 lat zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli

 

formularz

opis programu [pdf]

 

4. Program profilaktyki wad postawy u dzieci

 

formularz

opis programu [pdf]

 

5. Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem

 

formularz

opis programu

 

6. Kryteria [pdf]

7. Regulamin oceny ofert [pdf]

8. Regulamin prac komisji konkursowej [pdf]

 

 

Zarzadzenie Nr 419/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia kryteriów i szczegółowych wymagań niezbędnych do wyłonienia realizatorów poszczególnych programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Miasto Kraków w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016–2018” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 -2018.

 

Zarzadzenie Nr 278/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8.02.2016 r. z późn. zm. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia podmiotów realizujących programy polityki zdrowotnej w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2016-2018 oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2017-03-06
Data publikacji:
2017-03-06
Data aktualizacji:
2017-03-06