Dokument archiwalny
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie

 

I

 

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 2, zwanego dalej „Ośrodkiem”.

 

II

 

1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) jest niekarana;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada ukończone wyższe studia magisterskie;

5) ma co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

6) posiada udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu instytucją i zespołem ludzkim;

7) posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

8) posiada znajomość w mowie i piśmie co najmniej jednego języka obcego;

9) posiada znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, a także zamówień publicznych w zakresie kultury.

2. Preferowani będą kandydaci:

1) wyróżniający się kreatywnością, posiadanym doświadczeniem i umiejętnością w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu Organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich;

2) posiadający zdolności menedżerskie oraz organizatorskie, doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi oraz umiejętność w nawiązywaniu dobrych kontaktów interpersonalnych;

3) Posiadający znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Ośrodka.

 

III

 

1. Wnioski do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka muszą mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1

do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.),

3) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

4) odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,

5) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzające co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

6) aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.168 ze zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

9) oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),

10) autorski projekt koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej Ośrodka (maksymalnie do 10 stron A4), z uwzględnieniem:

a) wizji programu obejmującego działalność kulturalną i edukacyjną Ośrodka z zachowaniem celu działalności tej instytucji oraz zgodności z polityką kulturalną Miasta,

b) propozycji programowych minimum na 3 lata (wraz z biznes–planem, biorąc pod uwagę obecną działalność Ośrodka),

c) programu współpracy z innymi instytucjami i ośrodkami krakowskimi, krajowymi oraz zagranicznymi (realizacja wspólnych przedsięwzięć, promocja),

d) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

e) organizacji i współorganizacji cyklicznych imprez oraz imprez promujących Kraków w kraju i za granicą,

f) propozycji pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

11) Koncepcja powinna być dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w sposób uniemożliwiający jej edycję (np. PDF) na płycie CD lub PenDrive (pamięć USB).

2. Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty w tym opinie lub rekomendacje.

3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być umieszczony w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie”. Oryginały dokumentów,

o których mowa w dziale III ust. 1 pkt. 4) i 5) należy przedłożyć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Wniosek o przystąpienie do niniejszego konkursu należy złożyć na stanowisku nr 5 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, plac Wszystkich Świętych 3-4, w ciągu 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 1 marca 2017 r.

5. Wnioski, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności instytucji można zapoznać się w sekretariacie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie , nr tel. 12 422 08 14, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka www.bip.krakow.pl, lub w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków, plac Wszystkich Świętych 11, pok. 12, tel. 12 616-19-10.

7. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

  

IV

 

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Zarządzenia nr 175/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

3. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i telefonicznie.

4. Zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się w ciągu 60 dni po upływie terminu składania wniosków.

5. Za termin zakończenia postępowania konkursowego uznaje się dzień podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka (lub stwierdzenie nieprzydatności żadnego kandydata).

 

V

 

Ostateczną decyzję w sprawie powołania kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka wyłonionego w konkursie, podejmie Prezydent Miasta Krakowa.

 

VI

 

Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Ośrodka oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.). Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

 

VII

 

Po podjęciu przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji o powołaniu Dyrektora, zostanie on powołany na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 zdanie 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA NOWACKA
Data wytworzenia:
2017-01-30
Data publikacji:
2017-01-30
Data aktualizacji:
2017-03-22