Dokument archiwalny
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017 ROKU

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. informujemy, że na terenie Gminy Miejskiej Kraków działają dwie komisje lekarskie w okresie od 13 lutego 2017r. do 27 kwietnia 2017r.

  • Powiatowa Komisja Lekarska dla Miasta Krakowa Nr I

              Kraków, al. Jana Pawła II 232 - dla osób o nazwiskach od A-Ł (informacja tel. 12 616 91-18)

  • Powiatowa Komisja Lekarska dla Miasta Krakowa Nr II

              Kraków al. Jana Pawła II 232 - dla osób o nazwiskach od M-Ź (informacja tel. 12 616 94-18)


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z § 4 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2009r. Nr 202.poz. 1566 z późn. zm.) nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

________________________________________

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.


2. mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 

3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 

4. kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej( Dz. U. poz.321).

 

5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot¬niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po¬siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

________________________________________________________________________________

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:


  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają¬cy na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie¬nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś¬lonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce¬nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali-fikacje zawodowe,

 

Wydział Spraw Administracyjnych UMK

stanowisko ds. wojskowych

Al. Powstania Warszawskiego 10

pok.706 ( tel. 12 616 91-18, 12 616 94-18)

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOLEK - DYREKTOR WYDZIALU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2017-01-12
Data publikacji:
2017-01-13
Data aktualizacji:
2017-01-13