Dokument archiwalny
Dotacja celowa na rok 2017 dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157) w związku z uchwałą LXI/1341/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa 3638/2016 w sprawie określania terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji oraz przyjęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2017

 

 

Gmina Miejska Kraków przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji celowej na rok 2017 dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 


Kwota dofinansowania udzielanego przez Gminę Miejską Kraków

 

Wysokość dotacji udzielanych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków wyniesie 1,70 zł (słownie jeden złoty 70/100) za godzinę opieki nad dzieckiem.

 


Planowany czas udzielania dofinansowania – dotacja będzie udzielania w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz od 1 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

 

Szczegółowe warunki dofinansowania

Szczegółowe warunki dofinansowania określają projekt umowy oraz wniosek o udzielenie dotacji stanowiący załączniki Nr 1-2 do ogłoszenia.

 


Warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania:

  1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi być zarejestrowany w Rejestrze Żłobków i Klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa lub wykazie dziennych opiekunów.
  2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie złoży w formie pisemnej w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 18 stycznia 2017 roku do godz. 15.30 prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentacji „Wniosek o udzielenie dotacji”. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

 


Zastrzeżenie ewentualnych zmian udzielania dofinansowania

W przypadku, gdy wnioskowane kwoty dofinansowania przekroczą wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w budżecie miasta Krakowa na rok 2017 Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość podpisania umów na okres krótszy niż przewidywany czas udzielania dotacji. Umowy takie zostaną przedłużone aneksem w trakcie ich obowiązywania.

 

 

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84.

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Załączniki:

  1. projekt umowy
  2. wniosek o udzielenie dotacji

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Data aktualizacji:
2017-01-09