Dokument archiwalny
ogłoszenie dotyczące zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w dwóch lokalach przy ul. Radzikowskiego 100J i 100K w Krakowie w okresie od grudnia 2016 do 31 grudnia 2019 r.

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w dwóch lokalach przy ul. Radzikowskiego 100J i 100K w Krakowie w okresie od grudnia 2016 do 31 grudnia 2019 r.

Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie opieki w formie dwóch żłobków dla 56 i 45 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych w wieku do lat 3, które ukończyły 20 tydzień życia z jednoczesnym zawarciem umowy zawierającej warunki dzierżawy nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 100J i 100K przeznaczonych na prowadzenie żłobków. (Na podstawie: art.61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Zarządzenia Nr 2387/2014 PMK z dnia 29.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zlecenia zorganizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na obszarze Gminy Miejskiej Kraków).

 

Planowany termin rozpoczęcia prowadzenia dwóch żłobków przy ul. Radzikowskiego 100J i 100K w Krakowie –1 stycznia 2017 r. Realizacja zadania do 31 grudnia 2019 r.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami uczestnictwa w otwartym konkursie ofert od poniedziałku do piątku w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 w godz.7.30-15.30 lub na stronie internetowej www.bip.krakow.pl. w zakładce: opieka nad dzieckiem do lat 3.

Oferty należy składać odrębnie na każdy żłobek/lokal (można składać oferty na jeden lub obydwa lokale) w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 17 listopada 2016 r. do godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcia konkursu zostanie ogłoszone na stronach BIP i w siedzibie Biura niezwłocznie po podpisaniu Zarządzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa zatwierdzającego wynik postępowania konkursowego. Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający Konkurs zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu – zgodnie z art. 18a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski dotyczące uzasadnienia wyboru lub odrzucenia danej oferty można składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616-94-87 i 12 616-92-84.

 

Załączniki:

1. Regulamin ul. Radzikowskiego 100 J

2. Regulamin ul. Radzikowskiego 100 K

3. Umowa lokal 100 J

4. Umowa lokal 100 K

5. Oferta lokal 100 J

6. Oferta lokal 100 K


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
Data wytworzenia:
2016-11-03
Data publikacji:
2016-11-03
Data aktualizacji:
2016-11-03